Hva betyr lønnsoppgjøret for deg i privat sektor?

Akademikerne har kommet til enighet med Stat, Oslo kommune og Kommunesektoren i årets mellomoppgjør, og i finansnæringen er det nå brudd i forhandlingene. Men hva betyr lønnsoppgjøret for deg som jobber i privat sektor?

Akademikerne har forhandlet på vegne av over 4200 av Econa sine medlemmer og enigheten i staten innebærer at hele den disponible økonomien på 5,3 % avsettes til lokale forhandlinger med virkning fra 1. mai. Aldri før har det vært avsatt så mye penger til lokale forhandlinger i de statlige virksomhetene. Ny minstelønn for akademikere i staten er nå kroner 509 300. De lokale forhandlingene skal avsluttes innen 31. oktober. I kommunesektoren er de og godt fornøyd med årets oppgjør. De som ikke har lokale forhandlinger, de fleste undervisningspersonale, har fått et tillegg på 5,4%. 

Men hva betyr egentlig lønnsoppgjøret for deg som jobber i privat sektor? Vi gir deg svaret.

Tariffoppgjøret i Stat, Oslo kommune og Kommunesektoren, har ingen direkte betydning for deg som jobber i privat sektor. I privat sektor vil gjennomføringen av lønnsoppgjøret bero på om du jobber i en bedrift hvor Econa har tariffavtale som gjelder hos din arbeidsgiver.

For Econas medlemmer i privat sektor forhandles lønn i all hovedsak direkte mellom medlemmet og arbeidsgiver. Selv om frontfagsoppgjøret og Econas tariffoppgjør i øvrige sektorer ikke har noen direkte betydning for din lønnsregulering, ser vi at arbeidsgiver ofte ønsker å forholde seg til og vise til disse oppgjørene, når de vurderer den årlige lønnsreguleringen for sine ansatte.   

Finans Norge-virksomheter 

For Econas medlemmer, som jobber i Finans Norge-virksomheter som er bundet av Hovedavtalen/Overenskomsten mellom Finans Norge og Econa, gjennomføres lønnsoppgjøret lokalt. Dette gjelder foreløpig i DNB, Tryg Forsikring og Nordea. Avtaletidspunktene for drøftinger mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte, og individuelle lønnssamtaler, avtales internt i den enkelte virksomhet. Hør med dine lokale tillitsvalgte om du har spørsmål til tidsplanen for oppgjøret.  

I bedrifter som er del av denne overenskomsten, skjer lønnsoppgjøret ved at bedriftens lokale tillitsvalgte drøfter med arbeidsgiver, på vegne av de ansatte Econa-medlemmene, for å fastsette den årlige gjennomsnittlige lønnsreguleringen. Drøftingene føres på grunnlag av bedriftens lønnsomhet, inntjening og samfunnsøkonomiske hensyn, samt medlemmenes situasjon generelt og gruppens eventuelle spesielle forhold, før bedriften fastsetter den årlige regulering, beregnet etter Econa-medlemmenes lønnsmasse. Deretter skal det gjennomføres dialog med det enkelte medlem for å fastsette den årlige lønnsreguleringen. Bedriften skal fastsette det enkelte medlems lønn individuelt etter en saklig vurdering av kompetanse, dyktighet, arbeidsinnsats, erfaring og stillingens ansvars- og arbeidsområde, samt den enkeltes utvikling siden forrige vurdering. 

For Econas medlemmer som jobber i Finans-Norge virksomheter som ikke er bundet av Hovedavtalen/Overenskomsten mellom Finans Norge og Econa må du diskutere lønn direkte med din leder. Det er viktig at medlemmene i slike bedrifter selv undersøker sin arbeidsavtale og eventuelle interne tidsplaner for lønnsvurdering hos arbeidsgiver, og på egen hånd ber om lønnssamtale med arbeidsgiver dersom arbeidsgiver ikke tar initiativ til dette. Du vil også kunne være bundet av resultater fremforhandlet gjennom andre tariffavtaler i virksomheten, ta kontakt med din leder for å avklare dette. 

NHO-virksomheter

Econa har ingen hovedavtale med NHO og den årlige lønnsreguleringen avgjøres derfor i utgangspunktet mellom arbeidsgiver og hvert enkelt medlem direkte. Det er viktig at medlemmene i slike bedrifter selv undersøker sin arbeidsavtale og eventuelle interne tidsplaner for lønnsvurdering hos arbeidsgiver, og på egen hånd ber om lønnssamtale med arbeidsgiver dersom arbeidsgiver ikke tar initiativ til dette. Du vil også kunne være bundet av resultater fremforhandlet gjennom andre tariffavtaler i virksomheten, ta kontakt med din leder for å avklare dette.

For Econas medlemmer i NHO-virksomheter som er omfattet av overenskomst nr. 562 mellom NHO/Abelia og Econa gjennomføres lønnsoppgjøret lokalt og avtaletidspunktene for forhandlinger mellom de tillitsvalgte og arbeidsgiver om den gjennomsnittlige lønnsreguleringen avtales internt i den enkelte virksomhet. Dette gjelder foreløpig enkelte avdelinger i IFS Norge AS, Norce Norwegian Research Centre AS og Norsk Sjømatråd. Det skal gjennomføres reelle forhandlinger mellom arbeidsgiver og de tillitsvalgte. Drøftingene føres på grunnlag av bedriftens økonomi, produktivitet, konkurranseevne og fremtidsutsikter, samt medlemmenes situasjon generelt og gruppens eventuelle spesielle forhold.  

Deretter skal arbeidsgiver gjennomføre dialog med det enkelte medlem for å fastsette den årlige lønnsreguleringen. Bedriften skal fastsette det enkelte medlems lønn individuelt etter en saklig vurdering av kompetanse, dyktighet, arbeidsinnsats, erfaring og stillingens ansvars- og arbeidsområde, samt den enkeltes utvikling siden forrige vurdering.

Øvrig privat sektor

Econa har ingen andre hovedavtaler/overenskomster i øvrig privat sektor. Jobber du i en virksomhet der Econa ikke har tariffavtale, må du diskutere lønn direkte med din leder. Det er viktig at medlemmene i slike bedrifter undersøker sin arbeidsavtale og eventuelle interne tidsplaner for lønnsvurdering hos arbeidsgiver, og selv ber om lønnssamtale med arbeidsgiver dersom ikke arbeidsgiver tar initiativ til dette. Du vil også kunne være bundet av resultater fremforhandlet gjennom andre tariffavtaler i virksomheten, ta kontakt med din leder for å avklare dette.

Betydningen av brudd i lønnsforhandlingene mellom Finansforbundet og Finans Norge

Det ble brudd i lønnsforhandlingene mellom Finansforbundet og Finans Norge 4. mai. Partene ble ikke enige om fordelingen innenfor lønnsrammen i oppgjøret. Det er varslet plassoppsigelse for 20 000 ansatte i Finans Norge-området, i hovedsak i bank og forsikring.

Partene skal derfor til mekling hos Riksmekleren, og dato for mekling er satt til mandag 5. juni. En eventuell streik vil tre i kraft tidligst tirsdag 6. juni.

Dette har ingen direkte påvirkning på Econas medlemmer. Econas medlemmer risikerer altså ikke å bli tatt ut i streik som en følge av denne situasjonen mellom Finansforbundet og Finans Norge.

Andre tariffområder: 

Akademikerne og de andre forhandlingssammenslutningene ble tirsdag kveld enige med Samfunnsbedriftene i de sentrale forhandlingene.  starter lokale forhandlinger

I Spekterområdet (SAN og Spekter Helse) forhandles det nå lokalt. 

I Virke Huk forhandles det 19.-20.  juni og i KA- forhandler i juni Tariffoppgjøret - Tarifflønn - Tariffavtale - Virke