Spekter Helse

Akademikerne Helse er Akademikernes forhandlingsutvalg i sykehussektoren, og inngår sentrale avtaler om hvordan lokale forhandlinger skal gjennomføres.

Akademikerne Helse gjennomfører årlige forhandlinger med Spekter på vegne av over 23 500 medlemmer. Partene inngår sentrale avtaler om hvordan lokale forhandlinger skal gjennomføres. Econa har i underkant av  400 medlemmer i dette tariffområdet. Econa er med i Akademikerne Helses forhandlingsutvalg.

Alle forhandlinger om endring av lønn gjennomføres av hver medlemsforening lokalt eller mellom hver enkelt forening og Spekter. 

Les mer om lønnsoppgjøret for 2024

I helsesektoren gjelder følgende for Econas medlemmer

  • Hovedavtalen inneholder hovedsakelig bestemmelser om medbestemmelse på arbeidsplassen og tillitsvalgtes rettigheter og plikter i virksomheten. Hovedavtalen har en varighet på fire år, og går ut den 31. desember 2025.   
  • Overenskomst Del A og A1 inneholder sosiale bestemmelser (eks rett til full lønn under sykdom, utvidet ferie og pensjons- og forsikringsordninger) og det gis føringer for de lokale forhandlinger med de forhandlingsberettigede organisasjonene ved de ulike virksomhetene.
  • Overenskomst del-B – Inneholder bestemmelser om lønn, godtgjørelser, arbeidstid og sosiale bestemmelser og inngås lokalt av partene i den enkelte virksomhet (tillitsvalgte og av lokal arbeidsgiver). For innsyn i disse, ta kontakt med lokal tillitsvalgt.

Overenskomsten 

Overenskomsten er delt inn i en sentral del (del A og A1) og en lokal del (del B). Del A og A1 inngås på sentralt nivå mellom Spekter og Akademikerne. Del B inngås på lokalt nivå, mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte ved det enkelte helseforetak / regionhelseforetak. Forhandlingssamarbeid i ​“Akademikergrupper” kan avtales, og forkommer flere steder. 

Overenskomsten har en varighet på to år. Hvert annet år (partallsår) er det hovedoppgjør, noe som innebærer at hele Overenskomsten er gjenstand for forhandlinger, dvs både tekst og lønn. I mellomoppgjørene (oddetallsår) forhandles det normalt kun om lønn.  

I overenskomstens del A gis det føringer for lokale forhandlinger, for eksempel kriterier for fordeling av lønnsmidler og rett til årlige lønnssamtaler. Overenskomstens del A1 inneholder en del grunnleggende sosiale bestemmelser, som rett til full lønn under sykdom, utvidet ferie og pensjons- og forsikringsordninger. 

Del B inneholder de bestemmelser man blir enige om mellom de lokale parter, og dette er normalt bestemmelser om lønn og øvrige godtgjørelser, samt sosiale bestemmelser (som utfyller minimumsbestemmelsene i del A1). Forhold som ofte er regulert i del B er utvidede permisjonsrettigheter, arbeidstid og reisetid.  

Forhandlingsmodell – Overenskomsten 

De årlige forhandlingene gjennomføres i en såkalt «sløyfe» og kan grovt sett deles inn i tre faser: 

  1. Innledende sentrale forhandlinger (del A og A1) 
  2. Lokale forhandlinger (del B) 
  3. Avsluttende sentrale forhandlinger 

I fase 1 starter de sentrale parter forhandlingene om overenskomstens del A («sløyfen åpnes»). Her avtales det videre forhandlingsløpet og det settes frister for oppstart og avslutning av lokale forhandlinger (del B). I hovedoppgjør forhandles det som nevnt i tillegg om sosiale bestemmelser i del A (overenskomstens del A1). 

I fase 2 gjennomfører de lokale parter sine forhandlinger (del B). Lønn forhandles kun lokalt for Econas medlemmer, men dersom det ikke oppnås enighet kan Econa og Spekter bistå i forhandlingene. Tillitsvalgte som har behov for bistand, kan kontakte Econas sekretariat. Dersom det til tross for bistand ikke er mulig å komme til enighet lokalt, kan forhandlingene løftes til forhandlingenes avsluttende fase. 

Fase 3 er den avsluttende fasen der Akademikerne og Spekter godkjenner oppgjøret sentralt («sløyfen lukkes»). Resultatet av de lokale forhandlingene er formelt sett ikke gjeldende, før de er godkjent av Akademikerne og Spekter. Ved eventuell uenighet i fase 3, går oppgjøret til mekling, og eventuelt streik.