Econa – en interesse- og arbeidstakerorganisasjon for økonomer

Econa er interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for økonomer, siviløkonomer og studenter innen økonomisk-administrative fag. Vi jobber for å skape verdi for våre 29 000 medlemmer. Econa er medlem i hovedsammenslutningen Akademikerne.

Econas ansatte

Foto: Econa

Econas formål

Econa skal skape verdi for hvert enkelt medlem gjennom faglig utvikling, medlemstjenester, nettverksbygging og sosialt samvær. I tillegg skal vi være økonomenes talerør utad, og vise hvilke verdier medlemmene skaper for samfunnet. På den måten øker vi medlemmenes anseelse og faglige autoritet.

Econa skal også:

 • jobbe for medlemmenes interesser i lønns- og arbeidsforhold
 • jobbe for at flere skal få kjennskap til økonomiutdannelsene på studiesteder i Norge og utlandet
 • fremme vitenskapelig forskning på de økonomisk-administrative fagområdene

Les mer om Econas formål i vedtektene våre.

Allerede medlem? Logg inn øverst til høyre.

Organiseringen av Econa

Representantskapet er Econas høyeste organ og består av 22 medlemmer som velges direkte fra de ulike regionene, 14 lokalavdelingsledere og 6 studentrepresentanter. Et årlig representantskapsmøte velger Econas hovedstyre. Representantskapet er også ansvarlige for Econas vedtekter og strategi.

Valgkomiteen velges av representantskapet i henhold til foreningens vedtekter. Komiteens funksjon kan du lese mer om i § 3.8 i vedtektene.

Econa har tre utvalg: Fagutvalget, Lønns-og arbeidslivsutvalget og Studentutvalget. Disse utvalgenes mandat er å fremme forslag og gi vurderinger og råd til styret og administrasjonen. Utvalgene behandler saker om henholdsvis fag og politikk, inntektspolitikk og arbeidsforhold, og student.

Econas administrasjon ligger i Oslo og har 35 ansatte. Som arbeidsplass jobber Econa for et inkluderende arbeidsliv, og er registrert IA-bedrift.

Les mer om hvordan Econa er organisert.

Slik drives Econa

Econa er en non-profit-organisasjon, og inntekten består nesten utelukkende av medlemskontingent. I 2020 var driftsinntektene på 77 millioner kroner.

I årsberetningene våre finner du nøkkeltall fra aktiviteter, medlemskap og regnskap. Her kan du også lese beskrivelser av viktige aktiviteter i ulike deler av organisasjonen.

Fagtidskriftet Magma

Econa gir ut fagtidsskriftet Magma, som distribueres til medlemmene som en del av medlemstilbudet. Magma er et fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift på nivå 1, og skal bidra til kunnskapsutvikling, refleksjon og debatt innenfor feltet økonomi og ledelse.

Hold deg oppdatert – les Magma!

Econas politikk

Econa er en partinøytral organisasjon. Likevel kjemper vi for å bedre økonomenes arbeidshverdag. Econas politikk er fundert på to hoveddokumenter: en samfunnspolitisk plattform og en arbeidslivspolitisk plattform (sistnevnte under revidering). I tillegg har Econa Student sin egen politiske plattform.

Econas samfunnspolitiske plattform fokuserer på temaene:

 • Arbeidsliv
 • Kunnskap og utdanning
 • Klima og miljø
 • Næringsliv
 • Offentlig sektor

Econa har i tillegg tre satsningsområder som gjelder i strategiperioden 2021–2024:

 • mangfold
 • livslang læring
 • grønn omstilling. 

Econas samfunnsansvar

Vi setter samfunnsansvar, bærekraft og etikk høyt. Våre satsningsområder – mangfold, livslang læring og grønn omstilling – er alle samlet under én bærekraftstrategi. Den baserer seg på FNs Bærekraftsmål og har som mål å gi tydelig retning for organisasjonen i strategiperioden. All aktivitet innenfor samfunnsansvar, bærekraft og etikk er forankret i styret og hos ledelsen.

Hovedmålene for vårt arbeid med samfunnsansvar, bærekraft og etikk er å:

 • vise at bærekraft hører sammen med business
 • vise at økonomer har en nøkkelrolle i klimautfordringene, og at økonomer er en del av løsningen
 • sikre at våre medlemmer holder høyest mulig etiske prinsipper
 • basere alle argumenter på fakta, tall og undersøkelser, ved vise gode utregninger, gjøre grundige analyser og vise til forskning
 • bryte ned bærekraft til noe praktisk våre medlemmer kan bruke i jobben, og utvikle praktiske medlemstilbud

Econa er medlem av UN global Compact, Skift Norge og NHH Digital Transformation Hub.