Medlemsbetingelser

Econa er interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for studenter, siviløkonomer og masterutdannede innen økonomisk-administrative fag. Econas formål er å samle medlemmene om felles faglige, sosiale og økonomiske interesser og virke for medlemmenes interesser i lønns- og arbeidsforhold.

Hvem kan bli medlem?

For å bli medlem i Econa, må du oppfylle ett av følgende kriterier:

  • Du har mastergrad i økonomisk-administrative fagområder.
  • Du har graden siviløkonom.
  • Du har mastergrad innen et annet område enn økonomisk-administrative fag, kan dokumentere minimum 90 ECTS i økonomisk-administrative fag på bachelornivå, og arbeider innen økonomisk-administrative fagområder.

Sjekk om du kan bli medlem i Econa!

Medlemskapets gyldighet

Medlemskapet er gyldig når innmelding er gjennomført og medlemsbetingelser samt personvernerklæring er akseptert.

Medlemmet forplikter seg til å ha oppdatert kontaktinformasjon og opplysninger om arbeidsforhold på Min profil. Mangelfulle opplysninger vil kunne føre til redusert medlemstilbud ved at medlemmet ikke nås i de kanaler tilbudene leveres.

Ved endringer i medlemmets arbeidssituasjon som kan gi rett til redusert medlemskontingent, må dokumentasjon fremlegges. Kontingentreduksjon vil normalt innvilges for et halvt år. Fortsatt reduksjon forutsetter innsending av oppdatert dokumentasjon. 

Tilgang til medlemsgoder

Foreningens aktiviteter og tilbud er i utgangspunktet åpne for alle medlemmer. Her finner du informasjon om begrensninger i medlemstilbudet for medlemmer som betaler redusert kontingent.

Ved å være medlem hos oss, samtykker du til at våre partnere, herunder bank – og forsikringsleverandører mm kan gi Econa informasjon om bruk av medlemsfordeler.

For sikre at kun våre medlemmer får tilbudet om rabatterte priser vasker våre samarbeidspartnere sine lister opp mot vårt medlemsregister. Dette gjøres for at de skal kunne gjenkjenne deg som medlem når du tar kontakt.

Avslutning av medlemskap

Avslutning av medlemskap skjer elektronisk under Min profil på Econas nettsider.

Ved avslutning av medlemskap er oppsigelsestiden 3 måneder. Oppsigelsestiden starter å løpe fra neste månedsstart.

Avtaler inngått med Econas samarbeidspartnere vil bli avsluttet for utmeldte medlemmer med virkning fra opphørstidspunktet. Dersom medlemmet har inngått bank- og forsikringsavtaler, vil det etablerte kundeforholdet kunne opprettholdes, men betingelsene/vilkår endres til samarbeidspartnerens ordinære vilkår med virkning fra opphørstidspunktet.

Unnlatt betaling gjelder ikke som utmelding.

Kontingent og faktura

Medlemskontingent betales månedlig med AvtaleGiro-trekk som du oppretter via din nettbank etter at du har mottatt og betalt en kontingentfaktura først. (Studenter betaler 150 kr pr. semester). Din første kontingentfaktura mottar du fra vår samarbeidspartner Visma Autoinvoice. Du bruker KID nummer på mottatt faktura som referanse når du oppretter Avtalegiro.

Medlemmet er ansvarlig for å inngå nødvendig avtale med sin bankforbindelse for automatisk trekk av månedlig vederlag til Econa, og sørge for at betaling av månedlig vederlag utføres innen betalingsfristens utløp.

Dersom medlemmet ikke betaler innen betalingsfristens utløp, sendes en purring 14 dager etter opprinnelig forfall. Det vil påløpe et purregebyr på kr 35,-. Dersom purringen ikke betales innen betalingsfrist, sendes det inkassovarsel med ny betalingsfrist før inkasso/rettslig inndrivelse iverksettes.

Finn ut hvor mye det koster å være Econa-medlem.

Endring av vilkår

Econa forbeholder seg retten til å gjøre endringer i ovennevnte vilkår. Vesentlige endringer i vilkårene vil varsles medlemmene via foreningens hjemmeside og nyhetsbrev senest 3 måneder før ikrafttredelse. 

Telefon 22 82 80 00 eller e-post: post@econa.no