Kommunal Sektor (KS)

I KS-området er Econas medlemmer omfattet av en Hovedavtale og en Hovedtariffavtale. Lønnsforhandlingene for Econas medlemmer gjennomføres lokalt, med unntak av undervisningsstillinger.

I KS-området er Econas medlemmer omfattet av en Hovedavtale og en Hovedtariffavtale.  

Les mer om lønnsoppgjøret for 2023

Hovedavtalen inneholder hovedsakelig bestemmelser om forhandlingsordningen, ansattes medbestemmelse og tillitsvalgtes rettigheter og plikter.  

Hovedavtalen er en rammeavtale som gir de lokale
partene relativt stor frihet til å finne gode og hensiktsmessige måter å samhandle på. Flere av bestemmelsene i avtalen gir rom for tolkning, hvor det ikke er mulig å gi helt presise svar på hvordan bestemmelsen(e) skal forstås.

KS, LO Kommune, Unio, YS Kommune, og Akademikerne kommune har i felleskap laget en veileder som skal bidra til en god praktisering av hovedavtalen i den enkelte kommune/fylkeskommune/virksomhet. Den er ikke ment som en tolkningsbeskrivelse.

Finn veilederen her.

Hovedtariffavtalen inneholder en rekke bestemmelser om lønns- og arbeidsforholdet, som arbeidstid, ferie, lønn under sykdom og foreldrepermisjoner, pensjon og lokale lønnsforhandlinger.

Forhandlingsmodellen i kommunal sektor 

I kommunal sektor gjennomføres lønnsforhandlingene for Econas medlemmer lokalt i den enkelte kommunale virksomhet. 

Tariffavtalen i KS-området er delt inn i lønnskapitler, hvor det i kapittel 4 er sentrale lønnsforhandlinger med mulighet for lokale forhandlinger. Kapittel 3.4 (ledere) og kapittel 5 (i hovedsak Akademikere) har kollektive lokale forhandlinger i den enkelte kommune eller fylkeskommune.

I de lokale forhandlingene er det de lokale tillitsvalgte og den enkelte kommunale virksomheten som forhandler om lønn. I disse forhandlingene er det Econa som er part. 

Øvrige deler av tariffavtalen og lønn for våre medlemmer i undervisningsstillinger forhandles sentralt i forbindelse med hovedoppgjøret hvert annet år. Med sentralt menes at det for Econas medlemmer forhandles via et forhandlingsutvalg i Akademikerne. 

Lokale forhandlinger er hovedregelen i norsk arbeidsliv, både i privat og offentlig sektor. Lokale lønnsforhandlinger gir større handlingsrom og muliggjør mer treffsikre løsninger på utfordringer knyttet til lønn. Dette kan være utilsiktede lønnsforskjeller eller problemer knyttet til rekruttering, som er vanskelige å fange opp og løse på sentralt nivå.

Her kan du lese KS og Akademikernes felles anbefaling for lokale forhandlinger