Kommunal Sektor (KS)

I KS-området er Econas medlemmer omfattet av en Hovedavtale og en Hovedtariffavtale. Lønnsforhandlingene for Econas medlemmer gjennomføres lokalt, med unntak av undervisningsstillinger.

I KS-området er Econas medlemmer omfattet av en Hovedavtale og en Hovedtariffavtale.  

Les mer om lønnsoppgjøret for 2023

Hovedavtalen inneholder hovedsakelig bestemmelser om forhandlingsordningen, ansattes medbestemmelse og tillitsvalgtes rettigheter og plikter.  

Hovedtariffavtalen inneholder en rekke bestemmelser om lønns- og arbeidsforholdet, som arbeidstid, ferie, lønn under sykdom og foreldrepermisjoner, pensjon og lokale lønnsforhandlinger. 

Forhandlingsmodellen i kommunal sektor 

I kommunal sektor gjennomføres lønnsforhandlingene for Econas medlemmer lokalt i den enkelte kommunale virksomhet. Unntaket er undervisningsstillinger, hvor det forhandles sentralt etter Hovedtariffavtalen kap. 4. 

I de lokale forhandlingene er det de lokale tillitsvalgte og den enkelte kommunale virksomheten som forhandler om lønn. I disse forhandlingene er det Econa som er part. 

Øvrige deler av tariffavtalen og lønn for våre medlemmer i undervisningsstillinger forhandles sentralt i forbindelse med hovedoppgjøret hvert annet år. Med sentralt menes at det for Econas medlemmer forhandles via et forhandlingsutvalg i Akademikerne.