NHO

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er den største arbeidsgiver- og interesseorganisasjonen i Norge og representerer varierte bedrifter innenfor både bransje og størrelse med totalt 30 000 medlemsbedrifter.

Econa har ca. 3 000 medlemmer som arbeider i virksomheter tilknyttet NHO (utenom Finans Norge som inntrådte som landsforening i NHO fra 1. januar 2023).

Econa har for øyeblikket ikke hovedavtale med NHO. De fleste rettighetene avtales individuelt, og ansatte i NHO-bedrifter må derfor selv sørge for at arbeidsavtalen gir lovlige og gunstige vilkår og gjennomføre lønnssamtale med arbeidsgiver. Econa har likevel mye informasjon og gir veiledning om rettigheter i arbeidslivet og gjennomføring av lønnssamtale.

Econa har bedriftsgruppe i blant annet Telenor, Tieto Evry og Tine. På Min Side kan du finne kontaktinformasjon til din tillitsvalgt. Econa arbeider for å opprette flere bedriftsgrupper og få medbestemmelsesrett i flere virksomheter. Ta kontakt med sektoransvarlig om du ønsker mer informasjon om muligheten for å opprette bedriftsgruppe på din arbeidsplass.

Virksomheter i NHO med tariffavtale

Enkelte virksomheter tilknyttet NHO Abelia har overenskomster med Econa.  I disse virksomhetene har Econas medlemmer rett til medbestemmelse på arbeidsplassen, og en plass rundt bordet i blant annet omstillingsprosesser og i forkant av lønnsforhandlinger.

Overenskomstene omhandler blant annet

  • rettigheter knyttet til informasjon, samarbeid og medbestemmelse i bedriften
  • hvordan generelle lønnsspørsmål skal behandles
  • lønnsvurderinger og lønnsreguleringer
  • tilrettelegging for kompetanseutvikling
  • sosiale ytelser som blant annet lønn under sykdom, fødsel og adopsjon
  • pensjons- og forsikringsordninger

Mer om lønnsreguleringer etter overenskomstene

Overenskomstene legger opp til individuell lønnsfastsetting istedenfor sentrale lønnsforhandlinger. Bedriften skal vurdere de individuelle lønningene for alle medlemmer av Econa én gang per år. Her skal det gjøres en individuell vurdering av hver enkelt medlems lønn «etter en saklig vurdering av kompetanse, dyktighet, arbeidsinnsats, erfaring og stillingens ansvars- og arbeidsområde, samt den enkeltes utvikling siden forrige vurdering». Econa-medlemmer kan be bedriften om en begrunnelse for sin lønnsfastsettelse. Bedriften kan også foreta tilleggsreguleringer ved behov, for eksempel ved skjevheter, eller ved stillingsendringer.

Econas medlemmer har gjennom tillitsvalgte på jobben innflytelse i forkant av den individuelle lønnsreguleringen. Econas tillitsvalgte har rett til å gjennomføre reelle drøftinger før bedriften fastsetter årlig nivå for lønnsjustering. Drøftingene skal føres på grunnlag av bedriftens lønnsomhet, inntjening og samfunnsøkonomiske hensyn.

Dersom et flertall av medlemmene ønsker det, kan Econas tillitsvalgte drøfte med arbeidsgiver om at noe lønnstillegg skal gis som et lokalt generelt i tillegg til individuelle lønnstillegg.

Dersom Econas bedriftsgruppe har innsigelser mot gjennomført prosess, kan Econa overfor NHO/Abelia kreve at det avholdes et lokalt møte i bedriften der de sentrale parter deltar, det vil si NHO/Abelia og Econa sentralt.

Den enkelte bedrift bør ha en lønnspolitikk tilpasset de bedriftsinterne forhold. Lønnspolitikken skal drøftes med Econas tillitsvalgte.

Ta kontakt med tillitsvalgt i din virksomhet for mer informasjon og datoer for drøftinger og lønnsregulering.

Særavtaler

Overenskomsten er kun en rammeavtale, og utfylles av særavtaler i den enkelte bedrift. Særavtalene omhandler vanligvis regler om arbeidstid, ansettelser, permisjoner, likeverd, livsfasepolitikk, pensjon- og personalforsikringer.

Du kan velge om du vil være med i bedriftsgruppe og tariffavtaler

Econa-medlemmer som arbeider i virksomheter med bedriftsgruppe og overenskomst kan velge å reservere seg mot overenskomsten. Dette gjøres ved å kontakte lokal tillitsvalgte i Econa Bedriftsgruppen. Medlemmer som reserverer seg vil fortsatt kunne benytte seg av øvrige medlemstilbud i Econa.

Econa-medlemmer som allerede er bundet av en eksisterende tariffavtale må velge hvilken tariffavtale som skal gjelde for den enkelte. Medlemmet må gi beskjed til lokal tillitsvalgt om hvilken tariffavtale som skal gjelde i forkant av lønnsoppgjør det enkelte år.

Du kan sjekke om din arbeidsplass har en bedriftsgruppe og komme i kontakt med tillitsvalgt på Mitt Econa, eller ta kontakt med sektoransvarlig for spørsmål.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

For at du skal få en best mulig brukeropplevelse, bruker vi informasjonskapsler til å hente inn statistikk om hvordan nettstedet brukes. Les mer om informasjonskapsler.