NHO

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er den største arbeidsgiver- og interesseorganisasjonen i Norge og representerer varierte bedrifter innenfor både bransje og størrelse med totalt 30 000 medlemsbedrifter.

Econa har ca. 3 000 medlemmer som arbeider i virksomheter tilknyttet NHO (utenom Finans Norge som inntrådte som landsforening i NHO fra 1. januar 2023).

Econa har for øyeblikket ikke hovedavtale med NHO, men har en overenskomst med NHO Abelia som gjelder for enkelte virksomheter, se mer nedenfor.

De fleste rettighetene for Econa-medlemmer i NHO avtales individuelt, og ansatte i NHO-bedrifter må derfor selv sørge for at arbeidsavtalen gir lovlige og gunstige vilkår og gjennomføre lønnssamtale med arbeidsgiver. Econa har likevel mye informasjon og gir veiledning om rettigheter i arbeidslivet og gjennomføring av lønnssamtale.

Econa har bedriftsgruppe i blant annet Telenor og Tieto Evry. På Min Side kan du finne kontaktinformasjon til din tillitsvalgt. Econa arbeider for å opprette flere bedriftsgrupper og få medbestemmelsesrett i flere virksomheter. Ta kontakt med sektoransvarlig om du ønsker mer informasjon om muligheten for å opprette bedriftsgruppe på din arbeidsplass.

Overenskomst med NHO Abelia

Enkelte virksomheter tilknyttet NHO Abelia er bundet av overenskomst 562 med Econa.  I disse virksomhetene har Econas medlemmer rett til medbestemmelse på arbeidsplassen, en plass rundt bordet i omstillingsprosesser og i forbindelse med lønnsoppgjøret. Denne overenskomsten kan også gjøres gjeldende for andre virksomheter tilknyttet NHO Abelia på bakgrunn av enighet mellom partene.

Overenskomsten omhandler blant annet

  • rettigheter knyttet til informasjon, samarbeid og medbestemmelse i bedriften
  • rettigheter i forbindelse med lønnsoppgjør inkludert drøftinger med tillitsvalgte og individuelle lønnssamtaler
  • rett til fri med lønn for deltakelse på medlemsmøter og tillitsvalgtarbeid

Mer om lønnsreguleringer etter overenskomsten

Overenskomsten legger opp til individuell lønnsfastsetting istedenfor sentrale lønnsforhandlinger. Lønnsreguleringen skal baseres på Econa-medlemmenes lønnsmasse i den enkelte virksomhet.

Les her om hva årets lønnsoppgjør betyr for deg som jobber i privat sektor

Bedriften skal vurdere de individuelle lønningene for alle medlemmer av Econa én gang per år. Her skal det gjøres en individuell vurdering av hver enkelt medlems lønn «etter en saklig vurdering av kompetanse, dyktighet, arbeidsinnsats, erfaring og stillingens ansvars- og arbeidsområde, samt den enkeltes utvikling siden forrige vurdering». Econa-medlemmer kan be bedriften om en begrunnelse for sin lønnsfastsettelse. Bedriften kan også foreta tilleggsreguleringer ved behov, for eksempel ved skjevheter, eller ved stillingsendringer.

Econas medlemmer har gjennom tillitsvalgte på jobben innflytelse i forkant av den individuelle lønnsreguleringen. Econas tillitsvalgte har rett til å gjennomføre reelle drøftinger før bedriften fastsetter årlig nivå for lønnsjustering. Drøftingene skal føres på grunnlag av bedriftens økonomi, produktivitet, konkurranseevne og fremtidsutsikter, i tillegg til medlemmenes situasjon generelt og gruppens eventuelle spesielle forhold.

Hvis bedriftsgruppens medlemmer ikke er enige i den gjennomsnittlige reguleringen, kan saken tas opp med Econa, som kan kreve forhandlingsmøte med NHO/Abelia.

Ta kontakt med tillitsvalgt i din virksomhet for mer informasjon og datoer for drøftinger og lønnsregulering.

Særavtaler

Overenskomsten er kun en rammeavtale, og utfylles av særavtaler i den enkelte bedrift. Særavtalene omhandler vanligvis regler om arbeidstid, ansettelser, permisjoner, likeverd, livsfasepolitikk, pensjon- og personalforsikringer.