Spekter SAN

SAN er en forhandlingssammenslutning av 15 akademikerorganisasjoner i Spekterområdet, og representerer over 14 000 ansatte i Spekters medlemsvirksomheter. SAN er forhandlingspart overfor arbeidsgiverforeningen Spekter.

I SAN-sektoren gjelder følgende for Econas medlemmer  

  • Hovedavtalen - Varer i 4 år og inneholder hovedsakelig bestemmelser om de ansattes medbestemmelsesrett på arbeidsplassen og er inngått mellom Spekter og SAN. Hovedavtalen gjelder fra 1. januar 2022 til 31. desember 2025. Avtalen vil bli forhandlet høsten 2025. 
  • Overenskomst del-A - Inneholder sosiale bestemmelser (eks rett til full lønn under sykdom, utvidet ferie og pensjons- og forsikringsordninger) og det gis føringer for de lokale forhandlinger mellom Spekter og SAN 
  • Overenskomst del-B – Inneholder bestemmelser om lønn, godtgjørelser, arbeidstid og sosiale bestemmelser og inngås lokalt av partene i den enkelte virksomhet (tillitsvalgte og av lokal arbeidsgiver). For innsyn i disse, ta kontakt med lokal tillitsvalgt 

Les mer om lønnsoppgjøret for 2023

Forhandlingsmodellen i SAN-sektoren  

I SAN-sektoren starter forhandlingene med at forhandlingspartene (SAN og arbeidsgiverforeningen Spekter) forhandler A-delen. Her settes føringer for de lokale forhandlingene, eventuelle endringer i grunnleggende sosiale rettigheter og tidsfrister for gjennomføring av lokale forhandlinger (B-del forhandlinger). Modellen kalles en sløyfemodell, der man først forhandler sentralt, så lokalt og til slutt en sentral godkjenning. 

Så gjennomføres de lokale forhandlingene innen de frister som er gitt i protokollen fra A-del forhandlingene. Det er de lokale tillitsvalgte og arbeidsgiveren i den enkelte virksomhet som forhandler B-delen. Hver virksomhet har således sin individuelle B-del. Innholdet vil derfor variere fra virksomhet til virksomhet.  

For SANs medlemsforeninger skal lønnsforhandlingene og lønnsdannelse skje lokalt. Det skal føres reelle lokale forhandlinger i den enkelte virksomhet, i tråd med avtalte kriterier. Nå er det opp til våre dyktige forhandlere å finne det lokale handlingsrommet sammen med arbeidsgiver, til beste for våre medlemmer. Jeg ønsker dere lykke til med vårens vakreste eventyr. – Birgithe Hellerud, leder SAN.

I Spekter SAN området, forhandles lønn kun lokalt i den enkelte virksomhet. Econas tillitsvalgte forhandler lønn for sine medlemmer som en selvstendig part, men Econa oppfordrer til samarbeid med andre SAN-foreninger i virksomheten hvor dette er naturlig. 

Dersom de lokale parter ikke blir enige, yter Econa og Spekter bistand i forhandlingene. Dersom det til tross for bistand ikke er mulig å komme til enighet lokalt, fortsetter forhandlingene mellom SAN og Spekter sentralt. 

Når forhandlingene er gjennomført, avsluttes oppgjøret med at det godkjennes av SAN og Spekter sentralt (sløyfebehandling). Ingen oppgjør er ferdige før de endelig er godkjent av SAN og Spekter. Ved eventuell uenighet går oppgjøret til megling.