Spekter SAN

SAN er forhandlingspart overfor arbeidsgiverforeningen Spekter og representerer over 15 000 ansatte. 15 fagforeninger har inngått samarbeidsavtale om å utgjøre forhandlingssammenslutningen. SAN representerer fagforeninger med medlemmer som har høyere utdanning på master - og bachelorgradsnivå fra universitet og høyskoler.

SAN representerer medlemsforeningene, herunder Econa og dets medlemmer, i følgende prosesser:

 

  • forhandlinger med Spekter om Hovedavtale
  • innledende forhandling om A-dels overenskomst
  • bistand ved uenighet i lokale forhandlinger om lønn og B-overenskomst
  • avsluttende forhandling om A-dels protokoll og brudd i lokale forhandlinger
  • interesse- og rettstvister med SAN som part.

Lokalt forhandler medlemsforeningenes bedriftsgruppe eller lokal SAN-forhandlingssammenslutning i lokale lønnsoppgjør om B-overenskomster og særavtaler.

SANs Råd

SAN ledes av et Råd som har besluttende myndighet innenfor samarbeidets rammer, jf. Samarbeidsavtalen § 3. Rådet har beslutningsmyndighet vedrørende resultater av forhandlinger om overenskomster, og er det organ som tar beslutning om streik og eventuell uravstemning. Det er Rådet som vedtar konfliktstrategi og rammebetingelser for en eventuell streik.

Rådets leder er Birgithe Hellerud (NITO), nestledere er Hans Christian Apenes (Tekna) og Jon Ole Bjørklund Whist (Farmaceutene). For Econa sitter Kathrine Lekven Christensen og Gunhild Stenersen (observatør). 

SANs Arbeidsutvalg (AU)

Arbeidsutvalget er SANs øverste organ mellom rådsmøtene. Arbeidsutvalget er også forhandlingsutvalg for SAN i møter med Spekter, og forhandler etter fullmakt fra Rådet. Utvalget har ikke besluttende myndighet i saker som angår overenskomster og skal legge alle resultater av forhandlinger om overenskomster frem til avgjørelse i Rådet med eller uten sin anbefaling.  

Arbeidsutvalget består av Rådets leder og nestledere, samt en representant fra hver av de tre største foreningene. Dessuten velger Rådet to representanter fra de øvrige foreningene.

Fra Econa sitter Kathrine Lekven Christensen i SANs AU.

 

I SAN-sektoren gjelder følgende for Econas medlemmer  

  • Hovedavtalen - Varer i 4 år og inneholder hovedsakelig bestemmelser om de ansattes medbestemmelsesrett på arbeidsplassen og er inngått mellom Spekter og SAN. Hovedavtalen gjelder fra 1. januar 2022 til 31. desember 2025. Avtalen vil bli forhandlet høsten 2025. 
  • Overenskomst del-A - Inneholder sosiale bestemmelser (eks rett til full lønn under sykdom, utvidet ferie og pensjons- og forsikringsordninger) og det gis føringer for de lokale forhandlinger mellom Spekter og SAN 
  • Overenskomst del-B – Inneholder bestemmelser om lønn, godtgjørelser, arbeidstid og sosiale bestemmelser og inngås lokalt av partene i den enkelte virksomhet (tillitsvalgte og av lokal arbeidsgiver). For innsyn i disse, ta kontakt med lokal tillitsvalgt 

Les mer om lønnsoppgjøret for 2023

Forhandlingsmodellen i SAN-sektoren  

I SAN-sektoren starter forhandlingene med at forhandlingspartene (SAN og arbeidsgiverforeningen Spekter) forhandler A-delen. Her settes føringer for de lokale forhandlingene, eventuelle endringer i grunnleggende sosiale rettigheter og tidsfrister for gjennomføring av lokale forhandlinger (B-del forhandlinger). Modellen kalles en sløyfemodell, der man først forhandler sentralt, så lokalt og til slutt en sentral godkjenning. 

Så gjennomføres de lokale forhandlingene innen de frister som er gitt i protokollen fra A-del forhandlingene. Det er de lokale tillitsvalgte og arbeidsgiveren i den enkelte virksomhet som forhandler B-delen. Hver virksomhet har således sin individuelle B-del. Innholdet vil derfor variere fra virksomhet til virksomhet.  

I Spekter SAN området, forhandles lønn kun lokalt i den enkelte virksomhet. Econas tillitsvalgte forhandler lønn for sine medlemmer som en selvstendig part, men Econa oppfordrer til samarbeid med andre SAN-foreninger i virksomheten hvor dette er naturlig. 

Dersom de lokale parter ikke blir enige, yter Econa og Spekter bistand i forhandlingene. Dersom det til tross for bistand ikke er mulig å komme til enighet lokalt, fortsetter forhandlingene mellom SAN og Spekter sentralt. 

Når forhandlingene er gjennomført, avsluttes oppgjøret med at det godkjennes av SAN og Spekter sentralt (sløyfebehandling). Ingen oppgjør er ferdige før de endelig er godkjent av SAN og Spekter. Ved eventuell uenighet går oppgjøret til megling. 

For mer informasjon om SAN gå til www.san.no.