KA

KA er Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter. I KA er Econas medlemmer omfattet av en Hovedavtale og en Hovedtariffavtale.

Hovedavtalen inneholder hovedsakelig bestemmelser om de ansattes medbestemmelsesrett på arbeidsplassen.

Hovedtariffavtalen for den norske kirke inneholder en rekke bestemmelser knyttet opp til lønns- og arbeidsforhold, så som lønnsforhandlinger, regler om arbeidstid, ferie, permisjoner, pensjonsforhold mv.

I KA foregår lønnsfastsettelsen for Econas medlemmer i sin helhet lokalt i den enkelte virksomhet. I de lokale forhandlingene er det de lokale tillitsvalgte og den enkelte kirkelige arbeidsgiver som forhandler om lønn. De lokale parter lager da i fellesskap retningslinjer for forhandlingene med sikte på reelle forhandlinger. Oppnås ikke enighet i det lokale oppgjøret kan hver av partene bringe tvisten inn for organisatorisk behandling mellom de sentrale parter. De sentrale parter kan anbefale fornyet lokal forhandling eller ubundet definere den endelige løsning på tvisten. I de lokale forhandlingene er det formelt sett Econa som er part.

Les mer om regelverket her.

Lønnsoppgjøret for KA 2023

I 2023 er det mellomoppgjør. Det forhandles i hovedsak kun om økonomi i mellomoppgjøret.

Forhandlingene om Kirkeavtalen er avtalt 15.juni. Det kan forekomme utsettelse ved brudd, mekling og streik i andre sektorer.

Enighet i lønnsoppgjøret på KA-sektoren. Partene ble enige om en lønnsramme på 5,4% for ansatte i den Norske kirke.

-        Forhandlinger lokalt vil gjennomføres kort tid etter kirkeavtalen er ferdigforhandlet.

Samfunnsviterne ved Geir Waage Aurdal forhandlet for Akademikergruppen sentralt, med KA. Han er gitt fullmakt fra Econa.

Du kan lese mer om dette på KA sine nettsider Enighet i lønnsoppgjøret på KA-sektoren hvor du og kan laste ned protokollen.