KA

KA er Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter. I KA er Econas medlemmer omfattet av en Hovedavtale og en Hovedtariffavtale.

Hovedavtalen inneholder hovedsakelig bestemmelser om de ansattes medbestemmelsesrett på arbeidsplassen.

Hovedtariffavtalen for den norske kirke inneholder en rekke bestemmelser knyttet opp til lønns- og arbeidsforhold, så som lønnsforhandlinger, regler om arbeidstid, ferie, permisjoner, pensjonsforhold mv.

I KA foregår lønnsfastsettelsen for Econas medlemmer i sin helhet lokalt i den enkelte virksomhet. I de lokale forhandlingene er det de lokale tillitsvalgte og den enkelte kirkelige arbeidsgiver som forhandler om lønn. De lokale parter lager da i fellesskap retningslinjer for forhandlingene med sikte på reelle forhandlinger. Oppnås ikke enighet i det lokale oppgjøret kan hver av partene bringe tvisten inn for organisatorisk behandling mellom de sentrale parter. De sentrale parter kan anbefale fornyet lokal forhandling eller ubundet definere den endelige løsning på tvisten. I de lokale forhandlingene er det formelt sett Econa som er part.

Les mer om regelverket her.

Du finner med informasjon på KA sin nettside her KAs tariffarbeid