Dette må du tenke på før du skriver under arbeidsavtalen

Arbeidsavtalen er en av de viktigste avtalene du kan inngå. Mange tenker kun på lønn, men det er flere forhold som kan få store følger for deg som arbeidstaker i lang tid fremover. Vi forteller deg hva du bør få med i kontrakten.

Skrive under på en kontrakt

Foto:

Arbeidsmiljøloven bestemmer hva en arbeidsavtale skal inneholde. Arbeidsavtalen skal inngås skriftlig. Man kan som hovedregel ikke avtale forhold som gjør det verre for deg som arbeidstaker enn det som står i loven.

Dette skal være med i arbeidsavtalen

 1. Avtaleparter. Navn på deg og arbeidsgiver.

 2. Arbeidssted.

 3. Beskrivelse av arbeidet/tittel/stilling/arbeidskategori. Jo mer konkret arbeidsoppgavene er beskrevet i arbeidsavtalen, desto færre endringer kan arbeidsgiver gjøre uten å avtale med deg (omtales som arbeidsgivers handlingsrom). Avtalen bør for eksempel nevne primære arbeidsoppgaver, hvem du skal rapportere til og omfanget av lederansvar og roller.

 4. Dato arbeidsforholdet begynner.

 5. Varighet ved midlertidig ansettelse

 6. Om arbeidsforholdet skal innledes med en prøvetidsperiode.

 7. Hvor lang oppsigelsesfrist som gjelder.

 8. Hvor lang ferie og hvor mye feriepenger du har krav på. 
  NB: Ferieloven gir «kun» rett til fire uker og én dag ferie hvis ikke annet avtales.

 9. Lønn, bonus og andre godtgjørelser du har krav på, inkludert frynsegoder og pensjons- og forsikringsordninger.

 10. Hvordan arbeidstiden er organisert, og spesifikasjon av den daglige og ukentlige arbeidstiden. I tillegg bør det avklares om du har krav på overtidstillegg og fleksibel arbeidstid med mulighet til å avspasere.

Dette bør være med i avtalen

 1. Rettigheter under omsorgspermisjon, foreldrepermisjon og sykdom.
  NB: Folketrygden dekker kun inntil 6G ved sykdom/foreldrepermisjon, og ingenting for omsorgspermisjon. Dette må avtales dersom det ikke inngår i tariffavtalen i virksomheten.

 2. Konkurranseklausuler. Inneholder avtalen en konkurranseklausul, er det viktig å undersøke de begrensningene klausulen gir. Econa anbefaler å være tilbakeholden med å godta slike klausuler.

 3. Hjemmekontor. Hvis det er aktuelt med hjemmekontor, bør detaljene spesifiseres skriftlig.

 4. Rett til å reforhandle lønn etter endt prøvetid. Hvis du ikke ber om rett til å forhandle lønn etter endt prøvetid, kan det fort gå halvannet år før det er din tur. Etter endt prøvetid vil også både du og arbeidsgiver ha et bedre grunnlag for å vurdere om lønnen er beregnet riktig.

Arbeidsavtalen suppleres ofte av en intern personalhåndbok, tariffavtaler og generelle lovbestemmelser.

Arbeidsavtalen skal fungere både nå og i fremtiden

Vær oppmerksom på at det kan bli vanskelig å endre avtaleklausuler etter at du har begynt i jobben. Før du signerer, må du derfor ta stilling til om avtalevilkårene er akseptable både nå og i fremtiden. Husk at arbeids- og livssituasjon din vil endre seg over tid.

Hovedregelen er fast ansettelse

Hvis det ikke står noe annet, er arbeidsforholdet fast. Men i noen tilfeller er det lov å ansette midlertidig. Noen spesifikke tilfeller:

 • Hvis jobben/oppdraget varer inntil 12 måneder. Her trenger ikke arbeidsgiver å gi noen nærmere begrunnelse for hvorfor ansettelsen er midlertidig. Denne adgangen er underlagt visse kvote- og karantenebestemmelser for å unngå misbruk.
 • Når arbeidet er av midlertidig karakter. Her må arbeidsgiver i ansettelsesavtalen angi hvordan dette midlertidige arbeidet er forskjellig fra en fast stilling når det gjelder arbeidsoppgavene og arbeidsmengde
 • Ved vikariat. Her er det viktig å vite at hvis arbeidsgiver har et permanent behov for arbeidskraft, skal du ansettes fast.

Finn ut hvilke regler som gjelder

Avtal prøvetid og oppsigelsestid i prøvetiden

Det er vanlig og praktisk at partene avtaler at arbeidsforholdet skal innledes med en prøvetid. Men det er verd å merke seg at gjensidig oppsigelsestid i prøvetiden som hovedregel er kortere enn i resten av arbeidsforholdet – ofte 14 dager regnet fra dato til dato. Det er imidlertid anledning til å avtale både kortere og lengre oppsigelsestid i prøvetiden.

Arbeidsmiljøloven har klare regler for prøvetid.

Avtal lengde på vanlig oppsigelsestid

Etter arbeidsmiljøloven er hovedregelen én måneds oppsigelsesfrist, regnet fra første kalenderdag i måneden etter at oppsigelsen er mottatt. Det er imidlertid vanlig å avtale lengre oppsigelsesfrister, for eksempel tre måneder. Som arbeidstaker er du ofte tjent med at dere avtaler tre måneders oppsigelsesfrist – det gir mer forutsigbarhet.

Spesifiser feriedager og feriepenger

Det er mange i dag som har avtalt fem ukers ferie. Men ifølge ferieloven har du kun krav på fire uker og én dag. Hvis arbeidsavtalen bare viser til bestemmelsen i ferieloven, bør du være oppmerksom. Sørg for å få inn at du skal ha fem ukers ferie i avtalen din, hvis det er det du ønsker. Da bør det også stå at feriepengene skal utgjøre tolv prosent av lønnen din.

Spesifiser lønn og andre godtgjørelser

Det skal stå i avtalen hvilken lønn du skal ha ved arbeidsforholdets begynnelse, og også eventuelle tillegg og andre godtgjørelser som kommer i tillegg til lønnen. Det kan for eksempel være pensjonsrettigheter og kost- eller nattgodtgjørelse. Utbetalingsmåte og tidspunkt for lønnsutbetaling skal også angis i arbeidsavtalen.

Det er ofte vanskelig å vurdere om arbeidsgiver tilbyr konkurransedyktige vilkår. Econas lønnsstatistikker kan gi deg en viktig pekepinn på om du får lønn som fortjent.

Bonus

Arbeidsavtaler inneholder ofte standardbestemmelser, for eksempel en henvisning til bedriftens «enhver tid gjeldende bonusordning». Det er viktig at du setter deg inn i hva denne bonusordningen innebærer for deg før du signerer avtalen.

Du bør uansett sikre deg at kriteriene for opptjening og utbetaling er klare, slik at det ikke senere blir diskusjoner rundt hva som skal gjelde. Vi anbefaler at kriteriene som legges til grunn, i størst mulig grad knyttes opp mot objektive mål.

Mange bonusavtaler inneholder krav til at arbeidstaker er i «uoppsagt stilling på utbetalingstidspunktet». Dette er vi skeptiske til. Bonus opptjenes på bakgrunn av allerede ytt arbeidsinnsats. Da er det ikke rimelig at arbeidsgiver kommer unna bonusutbetalingen bare fordi du ikke lenger er ansatt i bedriften.

Frynsegoder

Frynsegoder er en fellesbetegnelse på all økonomisk godtgjørelse du får fra arbeidsgiver utover lønn. Typiske frynsegoder er mobiltelefon, internett, fri telefon, full lønn under sykdom og fødselspermisjon, fri avis og så videre. Individuelt avtalte frynsegoder kan ikke endres ensidig av arbeidsgiver, og det er derfor smart å ha dem med i arbeidsavtalen. Goder som er omtalt i personalhåndboken eller liknende, kan endres av arbeidsgiver over tid.     

Pensjon

Arbeidsgiveren din er pålagt å ha en tjenestepensjonsordning. Men innskuddet kan variere fra pålagte 2 prosent og opp til maksimalt 7 prosent for lønn opp til 7,1 G. For inntekter mellom 7,1 og 12 G (1 110 000) kan arbeidsgiver gjøre et tilleggsinnskudd på inntil 18,1 prosent.

En god pensjonsavtale kan derfor utgjøre vesentlige deler av total-kompensasjonen din. Hvis arbeidsgiver har mer enn de lovpålagte 2 prosentene, bør du få det spesifisert i ansettelsesavtalen din.

Angi arbeidstid og overtid

Den daglige og ukentlige arbeidstiden skal angis. Lovens «normalarbeidsuke» er på 40 timer. Skal du ha kortere arbeidstid, for eksempel 37 ½ time, må det avtales.

Arbeidsavtalen skal også angi lengden av pauser og om pausene er inkludert i arbeidstiden. 

I tillegg bør det avklares om du har krav på overtidstillegg og fleksibel arbeidstid med mulighet til å avspasere. Som hovedregel skal du ha krav på overtidsbetaling, med mindre du har en såkalt særskilt selvstendig stilling.

Gir avtalen deg utvidede rettigheter ved sykdom?

Ved inngåelsen av arbeidsavtalen er det viktig å spesifisere om avtalen gir deg utvidede rettigheter ved sykdom.

Folketrygdens grunnlag for sykepenger er begrenset til seks ganger folketrygdens grunnbeløp (6 G). Har du høyere inntekt enn det, vil du ikke få full lønn under sykepengeperioden. Så hvis arbeidsavtalen kun inneholder en henvisning til folketrygdlovens regler, er det med andre ord grunn til å være på vakt.

Vi anbefaler at du avtalefester rett til full lønn under sykepengeperioden i ansettelsesavtalen din. Dette trengs ikke hvis virksomheten har en kollektiv avtale som regulerer dette, og du som arbeidstaker omfattes av denne avtalen.

Gir avtalen deg utvidede rettigheter ved foreldrepermisjon?

Kompensasjon inntil 6 G gjelder også ved fødsel og adopsjon – skal du være sikker på å få full lønn under permisjonen, må du sørge for at det står spesifisert i avtalen.

Etter arbeidsmiljøloven har far/medmor krav på to ukers permisjon ved fødsel. Loven sier imidlertid ikke at disse ukene skal være fri med lønn. Skal du få dette, må du sørge for å få det inn i avtalen.

Vær forsiktig med å godta konkurranseklausuler

Vi ser ofte atarbeidsgivere ønsker å inngå en konkurranseklausul. Før du undertegner en arbeidsavtale som inneholder en slik konkurranseklausul, bør du tenke nøye gjennom hvilke mulige begrensninger det vil kunne gi deg i fremtiden, både tidsmessig, geografisk og yrkesmessig. Det er viktig å vurdere om klausulen i realiteten gir deg mer eller mindre yrkesforbud, eller om den er såpass konkretisert at den kun begrenser deg i liten grad.

Hva bør du vurdere før du signerer?

Vi anbefaler at du er forsiktig med å godta konkurranseklausuler. Ta kontakt med Econas advokater hvis arbeidsgiver ønsker å ha med en slik klausul i arbeidsavtalen.

Tariffavtaler

Hvis eventuelle tariffavtaler regulerer arbeidsforholdet, skal det fremgå av arbeidsavtalen.

Har du fått tilbud om ny jobb og skal signere kontrakt? La juristene våre se på den før du skriver under.