Spørsmål og svar om ferie

Hvor mye ferie har du krav på, hvem bestemmer når den skal tas ut, og hva gjelder for nyansatte, under permisjon og i oppsigelsestiden? Reglene om ferieavvikling finner du i ferieloven, og her er de viktigste bestemmelsene.

To Econa-medlemmer på ferie på stranden

Hvis du vet hvilke regler som gjelder, er det lettere å slappe av på ferien.

Artikkelen er sist oppdatert av jurist 24. juni 2024.

Ferieloven er ufravikelig

Ferieloven er i utgangspunktet ufravikelig. Med ufravikelig menes at loven ikke kan fravikes til skade for arbeidstaker. Men partene kan alltid avtale ordninger som er gunstigere enn loven. Hvis partene i et arbeidsforhold avtaler noe som er i strid med lovens ufravikelige regler, vil denne delen av avtalen ikke være bindende mellom partene. I så fall vil ferielovens ordning gjelde.

Under forteller vi om noen av de viktigste reglene i ferieloven.

Hvor mye ferie har jeg krav på?

Med mindre noe annet er avtalt i tariffavtale eller arbeidsavtale, har du krav på fire uker og én dag ferie. Er du over 60 år, har du en ekstra ferieuke, og dermed fem uker og én dag.

Mange av våre medlemmer har avtale om fem ukers ferie (seks uker hvis du er over 60 år). Dette er da bestemt gjennom arbeidsavtalen din eller i virksomhetens tariffavtaler.

Hvis du blir trukket tolv prosent i feriepenger, har du rett til fem uker ferie.

Kan arbeidsgiver pålegge ferie?

Ferielovens hovedregel er at arbeidsgiver og arbeidstaker skal bli enige om tidspunktet for ferieavvikling. Arbeidsgiver skal i god tid før ferien drøfte tidspunktet for ferieavvikling med arbeidstaker. Videre har du krav på å få beskjed om når du må ta ferie, helst så tidlig som mulig og senest to måneder før ferien starter.

Du har krav på å få avviklet tre uker sammenhengende ferie i hovedferieperioden, som er fra 1. juni til 30. september. Du kan også kreve at restferien som er igjen etter de tre ukene skal tas ut sammenhengende.

Er du over 60 år og har en ekstra ferieuke, skal du varsle arbeidsgiver senest to uker før avvikling av den ekstra ferieuken, om at du ønsker å benytte deg av denne uken. Men vi anbefaler deg å være så tidlig ute som mulig.

Hvor pålogget må du være i ferien?

Hvor mange feriedager kan jeg overføre til neste år?

Du kan inngå avtale med arbeidsgiver om å overføre to uker ferie (tolv virkedager). Feriedagene for inneværende år kan kun over­føres til påfølgende år.

Mange arbeidstakere har avtalefestet rett til fem uker ferie. Ferieloven har ikke regler om hvorvidt den femte ferieuken kan overføres eller ikke (i tillegg til de tolv virkedagene). Her vil det være arbeidsavtalen din, personalhåndboken eller arbeidsgivers praksis som avgjør om disse dagene kan overføres til neste år.

Hvis du ikke har avviklet ferie i løpet av ferieåret på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon, skal alle ferielovens feriedager som er til gode ved ferieårets slutt, overføres til neste år.

Dersom du har feriedager til gode som ikke er avtalt overført til neste år og det ikke er sykdom eller foreldrepermisjon som er grunnen til at feriedagene ikke er avviklet, skal alle feriedagene du har til gode overføres til neste ferieår.

Arbeidsgiver har også et ansvar for at ferielovens bestemmelser følges. Arbeidsgiver skal påse at du avvikler all ferien i løpet av ferieåret. Dersom arbeidsgiver er skyld i manglende ferieavvikling, kan du i tillegg kreve erstatning.

Hvorfor kan ikke alle feriedagene overføres til neste år?

Arbeidsgiver har en plikt til å sørge for at du tar ut ferien din, og skal ikke kunne avtale med deg at du heller jobber og får kompensert med ekstra lønn. Dette var i større grad tillatt tidligere, men her er altså reglene endret.

Har jeg krav på eller plikt til å ta ut ferie i oppsigelsestiden?

Ved oppsigelse fra arbeidsgiver

Hovedregelen er at arbeidsgiver ikke kan legge ferien til oppsigelsesperioden med mindre du samtykker til dette. Unntaket er hvis oppsigelsesperioden er på tre måneder eller mer – da vil arbeidsgiver kunne kreve at ferien avvikles i opp­sigelsesperioden.

Ved oppsigelse fra arbeidstaker

Arbeidstakers oppsigelse har ingen innvirkning på ferieavviklingen. Ferien skal avvikles som planlagt, uavhengig av om hele eller deler av ferien faller innenfor oppsigelsesperioden. Dersom ferien ikke er fastsatt før du leverer oppsigelsen din, har arbeidsgiver adgang til å legge ferien til oppsigelsesperioden, under forutsetning av at lovens regler om feriefastsettelse er overholdt.

Du kan kreve å avvikle ferien før oppsigelsesfristens utløp, hvis det etter dette tidspunktet ikke er tid til å avvikle ferie innenfor hovedferieperioden eller ferieåret. Hvis du sier opp stillingen din etter 15. august, kan det likevel ikke kreves at ferie legges til tiden før 30. september.

Hvor mye ferie har jeg krav på som nyutdannet og/eller nyansatt?

Forutsetningen for å kunne ta ut full ferie i det samme kalenderåret som du begynner i virksomheten, er at du tiltrådte stillingen senest 30. september. Hvis du tiltrer etter 30. september, har du kun rett til å avvikle seks virkedagers ferie (én uke). Du har kun rett på full ferie dersom ferien ikke er avviklet hos forrige arbeidsgiver i samme ferieår.

Ansatte som ikke har tjent opp feriepenger til å dekke bortfallet av lønn, kan motsette seg ferieavvikling. Dette er aktuelt for eksempel hvis du er nyutdannet og derfor ikke har jobbet hele opptjeningsåret (året før ferien tas ut) eller har fått høyere lønn i forbindelse med jobbskifte. Omfanget av ferie som ikke tas ut, skal i utgangspunktet speile hvor mye feriepenger man mangler for å kompensere for inntektsbortfallet under avvikling av ferie.

Må jeg ta ut all ferien eller kan jeg få noe utbetalt?

Hovedregelen er at du som arbeidstaker ikke har krav på kompensasjon for ikke-avviklet ferie. Du har en plikt til å avvikle ferie, og arbeidsgiver skal legge til rette for dette. Hvis du ikke har avviklet ferie eller avtalt å få den overført, risikerer arbeidsgiver å komme i erstatningsansvar.

Har du fem ukers årlig ferie, kan du inngå avtale om å få den delen av ferien som overstiger den lovfestede ferien på fire uker og én dag, økonomisk kompensert – med mindre avtalen med arbeidsgiver sier noe annet.

Må jeg ta ut ferie selv om jeg ikke har opptjent feriepenger?

Penger du mottar under ferien, baserer seg på et feriepengetrekk som er gjort forrige kalenderår.

Som nyutdannet kan det være du ikke har tjent opp feriepenger og at kommende ferie blir ulønnet. Etter ferieloven kan du nekte å ta ut ferie «der feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet under feriefraværet». Dette er et unntak fra ferielovens klare hovedregel om at alle arbeidstakere må ta ut full ferie hvert år.

Forutsetningen for å nekte ferieavvikling er at virksomheten er åpen. Hvis arbeidsgiver innstiller driften helt eller delvis i forbindelse med ferieavviklingen, kan arbeidsgiver kreve at du tar ut ferie i samme periode, selv om det betyr at du må ta ut ulønnet ferie.

Vi forteller deg hvilke regler som gjelder og hvordan du regner ut hvor mye du får.

Hva skjer hvis jeg blir sykemeldt i ferien?

Hvis du blir helt arbeidsufør før eller under ferien, kan du kreve at ferien utsettes i det antall dager av ferien du har vært syk. Du må dokumentere kravet ved hjelp av en legeerklæring siste arbeidsdag før ferien (hvis du ble syk før ferien) eller raskt etter ferien (hvis du ble syk under ferien). Ferien vil dermed bli utsatt til senere i ferieåret.

Hvis sykdom gjør at du ikke får tatt ut all ferie i inneværende ferieår, for eksempel hvis du er langtidssykemeldt, kan du kreve å få overført all lovbestemt ikke-avviklet ferie til påfølgende ferieår. Dette har du krav på selv om det er i strid med arbeidsgivers ønske.

Hva hvis jeg jobber deltid?

Som deltidsansatt har du samme rett til ferie som heltidsansatte. Merk at fridagene i arbeidsturnusen også regnes som ferie. Eksempel: Du avvikler ferie i en uke der du skulle jobbet tre dager og hatt tre dager arbeidsfri. I dette tilfellet har du avviklet en uke ferie (6 virkedager). Du kan ikke gjøre ferien ekstra lang ved å kreve at ferien kun legges til arbeidsdagene i turnusen.

Hvordan kan jeg kombinere fødselspermisjon og ferie?

Arbeidsgiver kan ikke legge ferie til lovbestemt permisjonstid uten ditt samtykke. Du kan imidlertid kreve å avvikle lovbestemt ferie i løpet av permisjonstiden. Faller permisjon sammen med ferie som allerede er fastsatt, kan du kreve å få utsatt de feriedagene som er omfattet av permisjonstiden.

Kan jeg ta ut ferie på forskudd?

Ferieloven åpner for at du kan inngå avtale med arbeidsgiver om å avvikle inntil to uker (tolv virkedager) forskuddsferie. Ferien i påfølgende år vil bli tilsvarende redusert. Det er imidlertid mer vanlig å be om permisjon uten lønn eller forlenge ferieperioden med opptjente avspaseringstimer, enn å ta ut forskuddsferie.

Kontakt advokatene våre for gratis bistand i arbeidslivssaker.