Spørsmål og svar om ferie

Hvor mye ferie har du krav på, hvem bestemmer når den skal tas ut, og hva gjelder for nyansatte, under permisjon og i oppsigelsestiden? Reglene om ferieavvikling finner du i ferieloven, og her er de viktigste bestemmelsene.

to personer på ferie ved stranden

Foto:

Ferieloven er ufravikelig

Ferieloven er i utgangspunktet ufravikelig. Med ufravikelig menes at loven ikke kan fravikes til skade for arbeidstaker. Men partene kan alltid avtale ordninger som er gunstigere enn loven. Hvis partene i et arbeidsforhold avtaler noe som er i strid med lovens ufravikelige regler, vil denne delen av avtalen ikke være bindende mellom partene. Ferielovens ordning vil da gjelde.

Hvor mye ferie har jeg krav på?

Med mindre noe annet er avtalt i tariffavtale eller arbeidsavtale, har du krav på fire uker og én dag ferie. Er du over 60 år, har du en ekstra ferieuke, og dermed fem uker og én dag.

Mange av våre medlemmer har avtale om fem ukers ferie. (seks uker hvis du er over 60 år). Dette er da bestemt gjennom arbeidsavtalen din eller i virksomhetens tariffavtaler.

Hvis du blir trukket tolv prosent i feriepenger, har du rett til fem uker ferie.

Hvem bestemmer når ferien skal avvikles?

Ferielovens hovedregel er at arbeidsgiver og arbeidstaker skal bli enige om tidspunktet for ferieavvikling. Arbeidsgiver skal i god tid før ferien drøfte tidspunktet for ferieavvikling med arbeidstaker. Videre har du krav på å få beskjed om når du må ta ferie, helst så tidlig som mulig og senest to måneder før ferien starter.

Du har krav på å få avviklet tre uker sammenhengende ferie i hovedferieperioden, som er fra 1. juni til 30. september. Du kan også kreve at restferien som er igjen etter de tre ukene, også skal tas ut sammenhengende.

Er du over 60 år og har en ekstra ferieuke, skal du varsle arbeidsgiver senest to uker før ferieavvikling om at du ønsker å benytte deg av denne uken. Men vi anbefaler deg å være så tidlig ute som mulig.

Hvor pålpogget må du være i ferien?

Hvor mange feriedager kan jeg overføre til neste år?

Det kan inngås avtale med arbeidsgiver om å overføre to uker ferie (tolv virkedager). Feriedagene for inneværende år kan kun over­føres til påfølgende år.

Mange arbeidstakere har avtalefestet rett til fem uker ferie. Det er i loven ikke omtalt om den femte ferieuken kan overføres eller ikke (i tillegg til de tolv virkedagene). Her vil det være arbeidsavtalen din, personalhåndboken eller arbeidsgivers praksis som avgjør om disse dagene kan overføres til neste år.

Hvis du ikke har avviklet ferie i løpet av ferieåret på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon, skal alle ferielovens feriedager som er til gode ved ferieårets slutt, overføres til neste år.

Dersom du har feriedager til gode som ikke er avtalt overført til neste år, og det ikke er sykdom eller foreldrepermisjon som er årsaken til at feriedagene ikke er avviklet, skal alle feriedagene til gode overføres til neste ferieår.

Arbeidsgiver har også et ansvar for at ferielovens bestemmelser følges. Arbeidsgiver skal også påse at du avvikler all ferien i løpet av ferieåret. Dersom arbeidsgiver er skyld i manglende ferieavvikling, kan du i tillegg kan kreve erstatning.

Hvorfor kan ikke alle feriedagene overføres til neste år?

Arbeidsgiver har en plikt til å sørge for at du tar ut ferien din, og skal ikke kunne avtale med deg at du heller jobber og får kompensert med ekstra lønn. Dette var i større grad tillatt tidligere, men her er altså reglene endret.

Har jeg krav på eller plikt til å ta ut ferie i oppsigelsestiden?

Ved oppsigelse fra arbeidsgiver

Hovedregelen er at arbeidsgiver ikke kan legge ferien til oppsigelsesperioden med mindre du samtykker til dette. Unntak fra denne regelen gjelder hvis oppsigelsesperioden er på tre måneder eller mer – da vil arbeidsgiver kunne kreve at ferien avvikles i opp­sigelsesperioden.

Ved oppsigelse fra arbeidstaker

Arbeidstakers oppsigelse har ingen innvirkning på ferieavviklingen. Ferien skal avvikles som planlagt, uavhengig av om hele eller deler av ferien faller innenfor oppsigelsesperioden. Dersom ferien ikke er fastsatt før du leverer oppsigelsen din, har arbeidsgiver adgang til å legge ferien til oppsigelsesperioden, under forutsetning av at lovens regler om feriefastsettelse er overholdt.

Du kan kreve at ferien avvikles før oppsigelsesfristens utløp, hvis det etter dette tidspunkt ikke er tid til å avvikle ferie innenfor hovedferieperioden eller ferieåret. Hvis du sier opp stillingen din etter 15. august, kan det likevel ikke kreves at ferie legges til tiden før 30. september.

Hvor mye ferie har jeg krav på som nyutdannet og/eller nyansatt?

Forutsetningen for å kunne ta ut full ferie i det samme kalenderåret som du begynner i virksomheten, er at du tiltrådte stillingen senest 30. september. Hvis du tiltrer etter 30. september, har du kun rett til å avvikle seks virkedagers ferie (én uke). Du har kun rett på full ferie dersom ferien ikke er avviklet hos forrige arbeidsgiver i samme ferieår.

Ansatte som ikke har tjent opp feriepenger til å dekke bortfallet av lønn, kan motsette seg ferieavvikling. Dette er aktuelt for eksempel hvis du er nyutdannet og derfor ikke har jobbet hele opptjeningsåret (året før ferien tas ut), eller har fått høyere lønn i forbindelse med jobbskifte. Omfanget av ferie man ikke tar ut, skal i utgangspunktet speile hvor mye feriepenger man «mangler».

Må jeg ta ut all ferien, eller kan jeg få noe utbetalt?

Hovedregelen er at du som arbeidstaker ikke har krav på kompensasjon for ikke-avviklet ferie. Du har en plikt til å avvikle ferie, og arbeidsgiver skal legge til rette for dette. Dersom ferie ikke er avviklet ell

er avtalt overført, risikerer imidlertid arbeidsgiver å komme i erstatningsansvar.

Har du avtale om fem ukers årlig ferie, kan du inngå avtale om å få den delen av ferien som overstiger den lovfestede ferien på fire uker og én dag, økonomisk kompensert, med mindre den aktuelle avtalen forhindrer dette.

Hva skjer med feriepengene hvis jeg slutter i en jobb?

Når arbeidsforholdet opphører, skal alle opptjente feriepenger utbetales siste vanlige lønningsdag. Dette kan også inkludere feriepenger for ikke avviklede feriedager der dette er avtalt med arbeidsgiver.

Skattes jeg av feriepengene?

Feriepenger er skattbar inntekt, men som hoved­regel fordeles forskuddstrekket på lønnsutbetaling­ene resten av året. Det trekkes derfor ikke skatt av feriepengene ved utbetaling i ferieåret, altså året etter at feriepengene er opptjent. Dersom feriepeng­ene blir utbetalt samme år som de er opptjent, for eksempel ved oppsigelse, skal det trekkes skatt av feriepengene.

Slik beregnes feriepengene dine

Opptjener jeg feriepenger hvis jeg er syk?

Arbeidsgiver er forpliktet til å betale feriepenger av sykepengene i arbeidsgiverperioden (de 16 første dagene). Etter det betaler NAV feriepenger for inntil 48 dager. Samlet er feriepengegrunnlaget ni uker og tre dager i hvert opptjeningsår. Enkelte arbeidsgivere praktiserer romsligere ordninger for sykmeldte arbeidstakere enn de kravene loven stiller. Slike ordninger er ofte regulert i virksomhetens personalhåndbok.

Hva skjer hvis jeg blir syk i ferien?

Hvis du blir helt arbeidsufør før eller under ferien, kan du kreve at ferien utsettes i det antall dager av ferien som du har vært syk. Kravet om ferieutsettelse må dokumenteres ved hjelp av en legeerklæring siste arbeidsdag før ferien (dersom syk før ferien) eller raskt etter ferien (dersom du blir syk under ferien). Ferien vil bli utsatt til senere i ferieåret.

Dersom sykdom gjør at du ikke får tatt ut all ferie i inneværende ferieår i det hele tatt, kan du kreve å få overført all lovbestemt ikke-avviklet ferie til påfølgende ferieår. Dette har du krav på selv om det er i strid med arbeidsgivers ønske.

Hva hvis jeg jobber deltid?

Som deltidsansatt har du samme rett til ferie som heltidsansatte. Det er viktig å være klar over at deltidsansattes fridager i arbeidsturnusen trekkes inn i ferieavviklingen. Eksempel: Du avvikler ferie i en uke der du skulle jobbet tre dager og hatt tre dager arbeidsfri. I dette tilfellet har du avviklet en uke ferie (6 virkedager). Du kan ikke gjøre ferien ekstra lang ved å kreve at ferien kun legges til arbeidsdagene i turnusen.

Opptjener jeg feriepenger i foreldrepermisjon?

Det er NAV som dekker feriepenger av foreldrepengene. Dersom det tas ut foreldrepermisjon med 100 prosent stønad, dekker NAV feriepenger for de tolv første ukene. Enkelte arbeidsgivere praktiserer imidlertid romsligere ordninger.

Hvordan kan jeg kombinere fødselspermisjon og ferie?

Arbeidsgiver kan ikke legge ferie til lovbestemt permisjonstid uten ditt samtykke. Du kan imidlertid kreve å avvikle lovbestemt ferie i løpet av permisjonstiden. Faller permisjon sammen med ferie som allerede er fastsatt, kan du kreve utsettelse av de feriedagene som er omfattet av permisjonstiden.

Kan jeg ta ut ferie på forskudd?

Ferieloven åpner for at du kan inngå avtale med arbeidsgiver om å avvikle inntil to uker forskuddsferie. Ferien i påfølgende år vil bli tilsvarende redusert. Det er imidlertid mer vanlig å be om permisjon uten lønn eller forlenge ferieperioden med opptjente avspaseringstimer, enn å ta ut forskuddsferie.

Kontakt advokatene våre for gratis bistand i arbeidslivssaker.