Ledende og særlig uavhengige stillinger

Mange økonomer jobber mye og har stor frihet i stillingene sine. De anser det som vinn-vinn med økt fleksibilitet. Samtidig er det viktig med en god balanse mellom arbeidstid og fritid. Hva vil det si å ha en ledende eller en særlig uavhengig stilling?

En gruppe røde spillbrikker og en sort brikke utenfor gruppen

Foto: Markus Spiske/Unsplash
Artikkelen er sist oppdatert av jurist 24. juni 2024.

Arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven kritiseres ofte for å være for rigide. Vi i Econa mener at de ikke er tilpasset et moderne arbeidsliv. Økt fleksibilitet gir hver enkelt bedre mulighet til å tilpasse arbeidssituasjonen til egne behov og hensyn. Samtidig er det viktig med en god balanse mellom arbeidstid og fritid. Hvor går egentlig grensen?

Hva vil det si å ha en ledende eller særlig uavhengig stilling

Mange av medlemmene våre blir etter noen år i arbeidslivet unntatt fra arbeidstidsbestemmelsene fordi de anses å ha en «ledende» eller «særlig uavhengig stilling».

Bestemmelsen omfatter arbeidstakere med overordnede og ansvarsfulle stillinger. Arbeidet krever ofte stor fleksibilitet og du må i stor grad selv vurdere behovet for egen arbeidsinnsats.

Du kan ha en «ledende» eller «særlig uavhengig» stilling hvis du

  • har en overordnet stilling med klare lederfunksjoner («ledende stilling»)
  • ikke har en direkte lederfunksjon, men likevel har en overordnet og ansvarsfull stilling («særlig uavhengig stilling»)

Den siste gruppen er arbeidstakere som selv prioriterer oppgavene sine, bestemmer hva de skal gjøre og hva som skal delegeres til andre, når arbeidet skal gjøres og hvordan det skal utføres.

Hva betyr det å være unntatt fra arbeidstidsbestemmelsene?

Hvis du er unntatt fra arbeidstidsbestemmelsene, er det ingen fastsatte grenser for hvor mye du kan jobbe og du har ikke krav på overtidsgodtgjørelse for arbeid utover alminnelig arbeidstid. Mange blir overrasket over dette. De hadde ikke sett for seg at de skulle jobbe hver ettermiddag/kveld og hver helg – i hvert fall ikke uten kompensasjon.

Den eneste «grensen» som gjelder, er at arbeidstidsordningen skal være slik at du som arbeidstaker ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger og at det er mulig å ivareta sikkerhetshensyn. Dette er vage kriterier, og spørsmålet er om de er gode nok til å ivareta arbeidstakernes behov for fritid. Det er jo ikke slik at du ikke har behov for fritid selv om du har en «ledende» eller «særlig uavhengig stilling».

Det vises gjerne til at ansatte som har en «ledende» eller «særlig uavhengig stilling» selv kan bestemme når arbeidet skal utføres og at de kan komme litt senere noen dager, gå litt før eller ta fri enkeltdager etter perioder med høyt arbeidspress. For noen fungerer dette etter hensikten, men ikke for alle. Econas arbeidslivsavdeling får henvendelser fra medlemmer som er frustrerte over for stor arbeidsbelastning, der muligheten for avspasering i praksis er ikke-eksisterende. Disse ansatte føler at de ikke har noe vern, så lenge helsa holder. Hvis du er en av dem, kan vi hjelpe deg!

Kontakt advokatene våre for gratis bistand i arbeidslivssaker.

Hva avgjør om du har en ledende eller særlig uavhengig stilling?

Om arbeidet ditt er av ledende art må vurderes ut fra stillingens funksjon, arbeidsoppgaver og ansvarsområde. Stillingens tittel og lønn kan gi en indikasjon på arbeidets innhold, men er ikke avgjørende. Det er hovedoppgavene som avgjør om stillingen er ledende eller ikke.

Eksempler på ledende stillinger kan være avdelingssjefer, kontorsjefer og andre som har et større ansvar.

Hvis arbeidsgiver kontrollerer arbeidstiden din, er det neppe naturlig å si at du har en ledende stilling, selv om du har visse lederfunksjoner.

For å fastslå om en stilling er særlig uavhengig, må det foretas en helhetsvurdering av stillingens innhold og ansvar. Arbeidstilsynet som fører tilsyn med arbeidsmiljøloven, praktiserer denne vurderingen strengt:

  • I hvilken grad bestemmer du dine egne arbeidsoppgaver og kan prioritere dem selv?
  • Kan du delegere oppgaver videre til andre?
  • Kan du selv bestemme tidspunktet for når arbeidet skal gjøres og hvordan arbeidet skal utføres?

Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn med konsulent- og revisorbransjen for noen år siden. I den forbindelse ble det ikke godtatt at ansatte med tittelen «manager» og «senior manager» automatisk ble unntatt fra arbeidstidskapitlet.

Prosjektarbeid er heller ikke tilstrekkelig, selv om en slik arbeidsform ofte vil kunne oppleves som en uavhengig arbeidsform.

Kan du ha en særlig uavhengig stilling som nyutdannet?

Econas arbeidslivsavdeling opplever en økning i arbeidsavtaler hvor nyutdannede økonomer er plassert i stillingskategorien «særlig uavhengig stilling».

Nyutdannede skal ikke ansettes i «særlig uavhengig stilling», unntatt i noen svært få unntakstilfeller. Et eksempel kan være en ansatt som har tatt etter- eller videreutdannelse, men som har mye reell arbeidserfaring.

Kjennetegnet for nyutdannede er at de ofte pålegges kjernetid, får tildelt arbeidsoppgaver av overordnede og ikke selv bestemmer når og hvordan arbeidet skal utføres.

Lønnsnivået for nyutdannede forsvarer dessuten sjelden manglende overtidsgodtgjørelse og høy arbeidsbelastning.

Konsekvenser av feil definisjon av særlig uavhengig stilling

Hvis det feilaktig er lagt til grunn at du har en «særlig uavhengig stilling», er det reglene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven som gjelder. Det betyr at ved arbeid utover normal arbeidstid, kan du etter loven kreve overtidsbetaling. Du må sannsynliggjøre omfanget av overtidsarbeidet og arbeidsgiver kan måtte etterbetale overtidskrav for hele tre år tilbake i tid.

Econas råd

Vi i Econa mener at du skal ha kompensasjon for all arbeidstid. Det er arbeidsgivers ansvar at dette følges opp. Vi anbefaler at du får inn noe om dette i arbeidsavtalen. Det kan for eksempel presiseres hvor mange timer lønnen skal kompensere for og at det skal inngås særskilt tilleggsavtale ved arbeid utover dette. Det kan også være et alternativ å avtale ekstra ferietid som skal kompensere for arbeid utover normalarbeidstiden.

Det er viktig å sikre at du ikke skal være tilgjengelig 24/7 – og at du har en god balanse mellom arbeidstid og fritid, uavhengig av hvilken stilling du har i virksomheten.

Har du fått tilbud om ny jobb og skal signere arbeidskontrakt? La våre jurister lese gjennom den før du skriver under!

Kontakt oss hvis du er usikker

Er du i tvil om du er feilaktig plassert i kategorien «særlig uavhengig stilling» eller du mener du jobber urimelig mye i stillingen din – ta kontakt med Econas advokater for en prat.