Kan sjefen endre stillingen din?

Advokatene våre hører ofte fra medlemmer som opplever at arbeidsgiver ønsker å endre arbeidsoppgavene deres. Vi forteller deg hva som er lov.

Konflikt

Artikkelen er sist oppdatert av jurist 24. juni 2024.

Har arbeidsgiver egentlig lov til å gjøre endringer i stillingen din? Det kommer an på om endringen er innenfor arbeidsgivers styringsrett eller om endringen i realiteten er en oppsigelse fra den stillingen du er ansatt i, kombinert med en ny ansettelse.

Arbeidsgiver har styringsrett

Styringsretten innebærer at arbeidsgiver i kraft av å eie virksomheten, har rett til å organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet. Arbeidsgiver kan dermed ta ensidige beslutninger som får betydning for den enkelte ansatte. Disse endringene må være innenfor rammene av det arbeidsforholdet som er inngått. Arbeidsgiver har ganske stor mulighet til å foreta endringer i arbeidets innhold, så lenge arbeidet får lik eller tilnærmet samme karakter som tidligere. Hvis arbeidsgiver pålegger deg noen tilleggsoppgaver, men du beholder hovedarbeidsoppgavene dine, vil endringen stort sett være innenfor arbeidsgivers styringsrett. 

Det stilles imidlertid krav til at endringene skal være saklige og at saksbehandlingen skal være riktig gjennomført. Videre må det foreligge et forsvarlig grunnlag for avgjørelsen, og den må ikke være basert på vilkårlighet eller irrelevante eller tilfeldige hensyn. 

Arbeidsavtalen legger føringer for hvilke endringer som kan gjøres

I tilfeller hvor arbeidstakers arbeidsoppgaver er klart definert i arbeidsavtalen, kan ikke arbeidsgiver ta bort eller endre arbeidsoppgavene i en slik utstrekning at de blir vesentlig forskjellige. Det kreves at «stillingens grunnpreg må være intakt». I den vurderingen er det, i tillegg til arbeidsoppgavenes karakter, viktig i hvilken grad lederoppgaver består og hvorvidt budsjett- og resultatansvar beholdes. 

For å ta stilling til om arbeidets grunnpreg er endret, må man sammenlikne stillingsinnholdet før og etter endringen. Man må se på hvordan arbeidsforholdet var før endringen, hva som følger av arbeidsavtalen og hvordan arbeidsforholdet i praksis har utviklet seg. Til slutt må det foretas en vurdering av arbeidsforholdet etter endringen. 

Hvis verken en tolking av arbeidsavtalen, lov eller tariffavtale åpner for endringen, er arbeidsgiver utenfor styringsretten. Da kan arbeidsgiver kun gjøre endringer dersom du samtykker. Jo mer detaljert en stillingsbeskrivelse er, desto vanskeligere er det for arbeidsgiver å endre stillingen uten ditt samtykke. Det er alltid en fordel for arbeidstaker at stillingsbeskrivelsen er inntatt i selve arbeidsavtalen, eventuelt at de mest sentrale arbeidsoppgavene er beskrevet. 

Dersom du ikke samtykker, kan arbeidsgiver endre stillingen ved å gå veien om en endringsoppsigelse. En endringsoppsigelse er en formell oppsigelse etter arbeidsmiljølovens regler, kombinert med tilbud om ny ansettelsesavtale. At arbeidsgiver kun tilbyr endrede arbeidsoppgaver, er imidlertid ingen oppsigelse i seg selv. Hvis du takker ja til tilbudet om nye oppgaver, bør endringene inntas i en ny arbeidsavtale eller stillingsbeskrivelse. Dersom du takker nei til tilbudet og arbeidsgiver likevel ønsker å gjennomføre de foreslåtte endringene, må arbeidsgiver vurdere om vilkårene for oppsigelse er oppfylt. 

I mange avtaler har arbeidsgiver stor frihet

Mange arbeidsavtaler åpner for betydelig grad av spillerom for arbeidsgiver (såkalt endringskompetanse). Vi ser ofte formuleringer som «Arbeidsgiver har rett til å foreta endringer i arbeidsoppgaver og arbeids- og ansvarsområde». 

Ved å innta slike formuleringer i arbeidsavtalen vil arbeidsgiver utvide sin adgang til å ensidig foreta endringer i stillingen. Dette er fordi styringsretten, herunder endringskompetansen, utledes av blant annet en tolkning av arbeidsavtalen. Dersom arbeidsavtalen inneholder vide og generelle formuleringer om endringsadgang vil dette gi et større spillerom for arbeidsgiver, enn om det brukes snevrere og mer spesifikke formuleringer.  

Dersom arbeidsgiver har en slik utvidet endringsadgang etter avtalen, risikerer du at stillingen kan endres uten ditt samtykke. Men selv om arbeidsavtalen inneholder en slik klausul, er det likevel en grense for hvor store endringer du trenger å akseptere. 

Det er forskjell på om endringen er midlertidig eller permanent

Det er forskjell på om beslutningen om endring er midlertidig eller permanent. Du vil i større grad måtte finne deg i omfattende endringer i arbeidsforholdet hvis disse er midlertidige. 

Kan jeg nekte å innrette meg etter arbeidsgivers endringsønske?

Arbeidsgiver kan kreve at endringene skjer umiddelbart. Hvis du er uenig i endringene, kan det være lurt å kreve forhandlinger med arbeidsgiver. 

Så lenge endringene ligger innenfor arbeidsgivers styringsrett, har du plikt til å innrette deg etter beslutningen som er tatt. Hvis du viser uvilje og gjør en mangelfull jobb i lys av endringene du er pålagt, kan det anses som ordrenekt. En ordrenekt kan få konsekvenser for deg i form av disiplinærsanksjoner og i ytterste konsekvens oppsigelse eller avskjed. 

Kan arbeidsgiver endre arbeidsoppgavene i oppsigelsestiden?

Utgangspunktet for arbeidsgivers adgang til å endre stillingen i oppsigelsestiden er, på samme måte som ellers, rekkevidden av arbeidsgivers styringsrett. Det er ikke sjelden at arbeidsavtalen inneholder en egen klausul som uttrykkelig gir arbeidsgiver rett til å endre eller frata deg dine arbeidsoppgaver i oppsigelsestiden. Arbeidsmiljøloven inneholder ingen konkret regel som verner om retten til arbeid i oppsigelsestiden. Arbeidsavtalen er derfor styrende for vurderingen av arbeidsgivers endringsadgang. I rettspraksis har det blitt lagt til grunn at arbeidsgiver unntaksvis kan frata en arbeidstaker samtlige arbeidsoppgaver i oppsigelsestiden, men retten til å beholde avtalt lønn er nødt til å bestå.

Vil arbeidsgiveren din endre stillingen din?

Hvis arbeidsgiveren din vil gjøre endringer du mener er utenfor styringsretten, eller du er usikker på om du vil takke ja til endringstilbudet, kan du kontakte Econas advokater.

Dette må du tenke på før du skriver under arbeidsavtalen