Om Magma

Magma er Norges største fagtidsskrift for økonomi og ledelse. Fagtidsskriftet er inne i sin 25. årgang, men er en del av Econas tidsskrifttradisjon som strekker seg helt tilbake til 1939.

Tidsskriftet Magma er et fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift på nivå 1. Magma er i tillegg Econas medlemstidsskrift, og distribueres til alle organisasjonens medlemmer. Tidsskriftet produseres av Econa Informasjonsservice med redaksjonell støtte fra Cappelen Damm Akademisk. Opplag i 2022 var i gjennomsnitt 22 000.

Magmas formål er å bidra til kunnskapsutvikling, refleksjon og debatt innenfor feltet økonomi og ledelse. Et sentralt mål er å styrke kommunikasjonen mellom forskere og utøvere på de ulike fagområdene.

Dette vil vi oppnå gjennom å:

  • formidle kunnskap fra forskning gjennom vitenskapelige artikler
  • presentere ulike faglige synsvinkler gjennom kortere kommentarartikler
  • belyse praktiske problemstillinger gjennom cases og intervjuer
  • publisere bidrag fra både forskere og aktører i næringsliv og offentlig sektor

Tidsskriftet har normalt 124 sider. Tidsskriftet har faste seksjoner: en magasindel, og en forsker- og vitendel. Magma er medlem av Fagpressen og blir opplagskontrollert to ganger per år.

På denne siden finner du:

Ansvar

Parallellpublisering

Rettigheter

Om innhold

Invitasjon til å bidra med  fag- og forskningsartikler

Utgivelsesplan

Bruk av artikler

Elektroniske tidsskriftartikler

Ekstern informasjon

Redaksjonsråd

Ansvar

Ansvarlig redaktør for nettsidene til Magma på nye.econa.no er Gry May Ljøterud. Magma redigeres etter redaktørplakaten.

Parallellpublisering

Magma parallellpubliseres, dvs. at alt innhold i papirutgaven legges ut på Internett. I tillegg publiseres det korte nyhetssaker på nettsidene i forbindelse med kommende utgivelser. Det daglige redaktøransvaret for nettstedet er delegert til Econas administrasjon. 

Rettigheter

Magma utgis av Econas Informasjonsservice AS, som har opphavsrett (copyright ©) til artikler publisert på www.old.magma.no og nye.econa.no, så fremt ikke annet er opplyst i den enkelte artikkel. Artikler kan ikke gjengis i sin helhet uten avtale med Magma. Om det fra andre nettsider opprettes permanente lenker til Magmas nettsider, ser vi gjerne at vi informeres om dette.

Om innhold

Artikler på Magma.no gjengis i fulltekst, og ikke som faksimiler av den trykte utgaven. Dessverre betyr dette også at en del av figurene, spesielt i tidlige utgaver,  bærer preg av datidens billedkvalitet hva angår web-tilrettelagte bildeformater. 

Invitasjon til å bidra med fag- og forskningsartikler til Magma

Nærmere 700 forskere, journalister og ansatte i næringslivet har bidratt med innhold til Magma siden starten i 1998. Interesserte bidragsytere kan ta kontakt med:
Prosjektleder for Magma forskning; Silje Tørnblad Bøckmann, Cappelen Damm Akademisk,  magma@cappelendamm.no
 

Løpende utlysning: Foreslå temanummer i Magma 
Magma inviterer nå forskere og fagmiljøer til å sende inn forslag til nye temanumre i tidsskriftet. I hver utgivelse har Magma en egen del for forskning og viten, bestående av fagfellevurderte artikler og redaksjonelt vurderte fagartikler, samt en fagleder. Her tar vi opp aktuelle forskningstemaer og inviterer forskere til å bidra som gjesteredaktører. 

Utgivelsesplan 2023

Nummer 1: Åpent nummer 
Utgivelse: mars 
 
Har du en god ide til en vitenskapelig artikkel innen feltet økonomi og ledelse? Eller en artikkel i skriveprosess? Første nummer av Magma i 2023 blir et åpent nummer der vi inviterer til å sende inn bidrag på tvers av de økonomisk- administrative fagområdene.   

Nummer 2: Institusjonelle utfordringer og endringer etter en økonomisk nedgangsperiode 
Utgivelse: juni 
Fagredaktører: Joachim Thøgersen, førsteamanuensis ved Oslomet – storbyuniversitetet, og Jon Reiersen, førsteamanuensis ved USN Handelshøyskolen.
Norsk og internasjonal økonomi har de siste 15 årene opplevd ulike sjokk som har preget den økonomiske aktiviteten. Fra finanskrise til Covid-19 og krig i Ukraina. Hvilke implikasjoner har disse sjokkene for institusjoner og den økonomiske utviklingen? Hvordan vil og bør makroøkonomisk politikk respondere på denne utviklingen? I dette nummeret ønsker vi å belyse de makroøkonomiske konsekvensene over tid av ulike sjokk, og hvordan ulike institusjoner blir rammet og eventuelt tilpasser seg. 

Nummer 3: Studentnummer 
Utgivelsesdato: august 

Vi søker forskningsbaserte artikler som er særlig relevant for studenter, eksempelvis artikler som omhandler studie- eller undervisningsrelaterte forhold, utenomfaglige aktiviteter, fremtidig karriereplanlegging eller liknende problemstillinger som har betydning for studenters hverdag. 

Nummer 4: Regnskap, revisjon og skatt 
Utgivelse: oktober 

Fagredaktører: Kjell Magne Baksaas, Dosent ved USN Handelshøyskolen, og Tonny Stenheim, Professor ved USN Handelshøyskolen

Til dette nummeret søker vi særlig artikler som omhandler utarbeidelse, attestasjon eller bruk av bærekraftsrapporter og rapporter om annen ikke-finansiell informasjon. Vi søker også artikler som omhandler finansiell rapportering, finansiell revisjon eller skatt. Artiklene kan for eksempel ta utgangspunkt i nylig endrede krav og plikter om finansiell rapportering, revisjon eller skatt. Ved vurdering av bidragene vil vi det bli lagt vekt på diskusjon av praktiske implikasjoner.

Nummer 5: Helseøkonomi og helseledelse 
Utgivelse: desember 
Fagredaktører: Terje P. Hagen, instituttleder og professor ved Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

TEMAPLAN 2024

0124: Digitalisering av offentlig sektor
Utgivelsesdato: 28. februar

Hovedfokuset i utgaven er innen organisasjonsteori, men temanummeret vil invitere bidrag fra bredden av det økonomiske fagfeltet, og kan dekke temaer som politikk, finansiering, styring, organisering, arbeidsmåte, og ledelse.

Fagredaktør: Professor Torstein Nesheim, SNF

0224:     Adferdsøkonomi
Utgivelsesdato: 29. mai

Til dette nummeret ønsker vi velkommen bidrag i skjæringsfeltet mellom psykologi og økonomi, og andre artikler om individers beslutninger.

0324:     Studentnummeret 2024
Utgivelsesdato: 7. august

Temaet for neste års studentnummer er den norske arbeidslivsmodellen, og hvordan denne behandles i økonomiutdanningene. 

Fagredaktør: Professor Monica Rolfsen, NTNU

0424:     Regnskap, revisjon og skatt
Utgivelsesdato: 16. oktober

Spisset innretning er fortsatt en mulighet, avhengig av 2023-utgaven i samme tema (kommer oktober 2023). Vil uansett inneholde ikke-fagfellevurderte fagartikler som presenterer det siste innen lovregulering og rammeverk. 

Fagredaktører: Professor Finn Kinserdal og Professor Kjell Ove Røsok, NHH

0524:     Geopolitikk og sikkehetsledelse 
Utgivelsesdato: 27. november

Her ønsker vi velkommen bidrag i internasjonal politisk økonomi, om geopolitikk og -økonomi, men også bidrag i skjæringsfeltet mellom rettsvitenskap og økonomi, eksempelvis konflikthåndtering og sikkerhetsledelse. Vi vil også vurdere artikler som diskuterer sikkerhetsbegrepet og nye trusselformer. I tillegg er bidrag som analyserer globale aktørers handlinger og samspill, som EU, NATO og også selvstendige nasjoner, velkomne.

Fagredaktør: Professor Nick Sitter, BI

Disse utgavene er nå åpne for fagfellevurderte og redaksjonelle bidrag:

Magma0423_call for papers_Revisjon og skatt

Magma0523_call for papers_Helseledelse_helsepolitikk og helseøkonomi

Call for temanummer- løpende

 

Bruk av artikler i Magma

Tidsskriftartikler skal normalt fremgå slik i referanselister:

Forfatternavn. År. Artikkelens tittel. Tidsskriftets tittel, årgang (hefte): sidetall. Eks: Grytten, Ola. 2009. Boligboble? Empiriske Indikatorer i historisk perspektiv. Magma 5 (12): 26-39.

Elektroniske tidsskriftartikler

Elektroniske tidsskriftartikler som utgis parallelt i trykt form, settes i referanselisten opp på samme måte som den trykte. Vi anbefaler å ta med URL til den aktuelle artikkel.

Redaksjonsråd

Magmas redaksjonsråd er Econas fagråd.