Muligheten til å ta bierverv

Kan arbeidsgiver bestemme hvilke verv, engasjement og oppdrag du kan påta deg ved siden av din nåværende jobb? I hvilken grad kan du kombinere flere stillinger? Her vil vi se på og forklare reglene om bierverv.

To personer som går gjennom en skriftlig kontrakt

Foto: Mostphotos
Artikkelen er sist oppdatert av jurist 24. juni 2024.

Arbeidsgiver kan som hovedregel ikke styre hva du gjør utenom jobb. Arbeidsmiljøloven inneholder ingen generelle regler som omhandler arbeidstakers rett til å ta annet arbeid. Utgangspunktet i norsk rett er at arbeidstaker selv bestemmer over egen fritid og dermed har adgang til å ta bierverv utenom arbeidstiden. Åpenhet og dialog mellom deg som er arbeidstaker og din arbeidsgiver vil alltid være å anbefale.

Lojalitetsplikt i arbeidsforholdet

Lojalitetsplikten i et arbeidsforhold kan utledes av arbeidskontrakten mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Lojalitetsplikten innebærer at du som arbeidstaker skal opptre lojalt og ta hensyn til arbeidsgivers interesser. Brudd på disse forpliktelsene kan potensielt føre til en advarsel fra arbeidsgiver, eller være grunnlag for oppsigelse eller avskjed. Selv om arbeidstaker styrer egen fritid, kan lojalitetsplikten sette grenser for biervervets innhold og omfang. Typisk vil det kunne være problematisk med engasjement i konkurrerende virksomheter underveis i ansettelsesforholdet. Lojalitetsplikten vil også kunne være til hinder for bierverv som er så omfattende at dette går utover arbeidstakerens ordinære arbeid og prestasjoner.

Avtale om adgangen til å ta bierverv 

Mange arbeidsavtaler bestemmer at arbeidstaker ikke har rett til å ta bierverv uten skriftlig samtykke fra arbeidsgiver. Slike bestemmelser er lovlige, selv om disse innebærer begrensninger i utgangspunktet om at arbeidstaker rår over egen fritid. Dersom arbeidsavtalen oppstiller et samtykkekrav, er du forpliktet til å etterleve dette – uavhengig av hvor lite omfattende det aktuelle biervervet er. Ta kontakt med Econas advokater om du er usikker på hva som gjelder i din arbeidsavtale.

Kontakt advokatene våre for gratis bistand i arbeidslivssaker.

Noen virksomheter har føringer for adgangen til å ta bierverv i interne dokumenter som personalhåndboken. Slike interne retningslinjer vil også begrense arbeidstaker dersom ikke annet er avtalt. Econas råd til deg som har ambisjoner om å ta annet arbeid eller verv ved siden av din nåværende stilling, er at du avklarer dette med arbeidsgiver så tidlig som mulig. Dersom du er i en ansettelsesprosess, bør du gå i dialog med arbeidsgiver om eventuelle bierverv i forkant av at arbeidsavtalen signeres. Dersom utkastet til arbeidsavtale inneholder et samtykkekrav, kan det inntas i kontrakten at arbeidsgiver må ha saklig grunn til å nekte deg slikt samtykke til bierverv. Dette er en vanlig formulering som ivaretar arbeidstakers interesser.

Nektelse av samtykke til bierverv

Dersom det er avtalt i arbeidskontrakten at arbeidstaker må innhente forhåndssamtykke til bierverv, har arbeidsgiver som utgangspunkt rett til å nekte slikt samtykke. Hvorvidt arbeidsgiver står helt fritt til å nekte arbeidstaker dette, beror på en tolkning av det avtalte. Det kan argumenteres for at arbeidsgivers beslutning her er begrenset av mer allmenne saklighetsnormer. Dette vil si at det kan stilles visse krav til saksbehandlingen, at det må foreligge et forsvarlig grunnlag for avgjørelsen og at avgjørelsen verken kan være vilkårlig eller basert på utenforliggende hensyn.

Dersom du har blitt nektet samtykke til å ta bierverv, kan Econas advokater bistå deg i saken.

Offentlige verv

Arbeidsmiljøloven og enkelte tariffavtaler slår fast at arbeidstaker har rett til permisjon i det omfang som er nødvendig for å oppfylle en lovbestemt møteplikt i offentlige organer. Dette gjelder blant annet for medlemmer av kommunale og fylkeskommunale organer (herunder styrer, råd, nemnder, utvalg mv.) som har plikt til å delta i organets møter. Ettersom arbeidsmiljøloven er ufravikelig, kan ikke arbeidsgiver begrense denne rettigheten ved avtale.