Magma Utgave 4 2023 Magma logo - lenke til Magma forsiden
TEKST: Marthe Hamstad og Elise Dimakos Viste FOTO:

Alt du må vite om bonusordninger

Utformingen av bonusavtaler er viktigere enn du tror!

En mann som sitter ved et bord og taster på en kalkulator.

OPPSIGELSE Du kan risikere å miste bonusutbetaling om du er i oppsigelse når bonusen blir utbetalt.

Foto: Towfiqu Barbhuiya, Unsplash

Econas lønnskalkulator viser at over halvparten av våre medlemmer i privat sektor har bonusavtale. Som arbeidstaker må du være klar over at utformingen av bonusavtalen kan få avgjørende betydning for dine rettigheter til å opptjene og motta bonus. Econa blir ofte kontaktet av arbeidstakere som har havnet i konflikt med arbeidsgiver om bonusutbetalingen. Lønnsstatistikken viser at mange medlemmer får utbetalt svært små beløp, selv om de har en bonusordning på arbeidsplassen. I denne artikkelen vil vi gjennomgå alt du trenger å vite om bonusordninger. 

Portrettfoto av smilende, ung kvinne.

ELISE DIMAKOS VISTE Juridisk medarbeider, Econa Arbeidsliv.

Foto av smilende, ung kvinne.

MARTHE HAMSTAD Tidligere studentmedarbeider i Econa, nå advokatfullmektig i EY.

Foto: Privat

Det finnes ingen regler i arbeidsmiljøloven som regulerer rett til bonus. Bonusordninger varierer både i form og innhold. De kan være faste eller midlertidige, og de kan fremgå av virksomhetens interne ordninger, en egen avtale eller av arbeidsavtalen din. Bonus kan være basert på arbeidstakers individuelle resultater eller være en del av selskapets årlige overskudd. Ettersom det finnes mange ulike former for bonusordninger, er det svært viktig at avtalen blir utformet på en tilstrekkelig klar måte ved avtaleinngåelsen. Dette vil sikre deg som arbeidstaker en større grad av forutsigbarhet. 

Hva bør du merke deg ved inngåelse av en bonusavtale? 

Når du inngår en bonusavtale, er det ideelle for deg som arbeidstaker at bonusordningen i størst mulig grad er beskrevet i arbeidsavtalen, uten at arbeidsgiver har sikret seg en endringsadgang. Dersom bonusordningen er uttrykkelig regulert i avtalen, kan ikke arbeidsgiver gjøre endringer i eller avvikle ordningen uten ditt samtykke.

Econa anbefaler at kriteriene for oppnåelse og utbetaling av bonus er tydelige og objektive. Dette vil være gunstig for deg som arbeidstaker. Dersom det benyttes skjønnsmessige vurderingskriterier, vil det kunne oppstå tolkningstvil som kan påvirke din eventuelle rett til bonus. Når bonusutbetaling eksempelvis krever at du har «levert fremragende», vil det være vanskelig for deg å vurdere hva som må gjøres for å oppnå bonus, og arbeidsgiver vil sitte med definisjonsmakten.

Mange bonusavtaler inneholder et vilkår om at arbeidstakeren må «stå i uoppsagt stilling på utbetalingstidspunktet» for å motta bonus. Et slikt vilkår kan virke urimelig, særlig dersom bonusen baseres på arbeidsinnsatsen du har nedlagt. Det beste for deg er derfor at retten til bonusutbetaling er uavhengig av oppsigelse, men heller baseres på arbeidsinnsatsen i en gitt periode. Dersom du allerede har et vilkår om uoppsagt stilling i din bonusavtale, må du være oppmerksom på at du kan miste årets bonusutbetaling, avhengig av når du leverer oppsigelsen. Du bør også være klar over at arbeidsgiver ofte vil ha sikret seg en rett til å endre vilkårene for ordningen, og dermed kan innføre et krav om at du ikke er i oppsigelse rett før bonusen skal utbetales.

Kan arbeidsgiver endre bonusordningen din? 

Arbeidsgivers adgang til å endre bonusordningen avhenger av hvordan bonusordningen er avtalt, og hvorvidt arbeidsgiver har sikret seg en endringsadgang. Som nevnt vil arbeidsgivers endringsadgang være mindre dersom bonusordningen er klart formulert og regulert i arbeidsavtalen din, uten at det er tatt inn noen forbehold. 

Mange arbeidsavtaler inneholder imidlertid en bestemmelse om at arbeidstaker er omfattet av «den til enhver tid gjeldende bonusordning i virksomheten». En slik formulering gir arbeidsgiver et stort spillerom for å endre bonusavtalen på et senere tidspunkt. Det åpner for at arbeidsgiver kan endre bonusordningens vilkår for både opptjening og utbetaling samt avvikle hele ordningen. 

I slike situasjoner har du som arbeidstaker få rettigheter, selv om arbeidsgiver kan ha gitt deg forventninger om noe annet. Dersom du har mulighet, bør du derfor forhandle frem en egen bonusavtale fremfor å være omfattet av den til enhver tid gjeldende interne ordningen i virksomheten. 

Skal bonus inngå i feriepengegrunnlaget? 

Om bonus skal regnes med som en del av feriepengegrunnlaget, avhenger av kriteriene for oppnåelse av bonusen. Dersom bonusordningen er basert på din individuelle arbeidsinnsats, er utgangspunktet at utbetalingen skal være en del av feriepengegrunnlaget. Er det derimot tale om en fordeling av arbeidsgivers overskudd, skal bonus ikke inngå i feriepengegrunnlaget.

Har du rett til bonus under foreldrepermisjon? 

Hvorvidt du har rett til bonus under foreldrepermisjon, beror på en konkret vurdering av selve bonusordningen og arbeidsgivers praktisering av denne. Likestillings- og diskrimineringsloven setter grenser for hvordan arbeidsgiver kan praktisere sine bonusutbetalinger. 

Hovedregelen er at ansatte i permisjon skal behandles likt som andre ansatte. Dette utgangspunktet står seg derimot ikke dersom det er tale om en resultatbasert bonus som er utbetalt etter den enkelte arbeidstakers prestasjon. Ved resultatbaserte ordninger har arbeidstaker kun rett til bonus for den tiden arbeidstaker faktisk har vært i arbeid. En rett til bonus utover dette kan likevel følge av tariffavtale eller arbeidsavtale.

Econas statistikk viser tross alt at økonomer med bonusordning som regel også har høyere grunnlønn – det gjelder å forhandle slik at du får begge deler.

Er bonus skattepliktig inntekt? 

Bonus er skattepliktig inntekt på linje med ordinær lønn, uavhengig av om bonusordningen er knyttet til individuelle resultater eller er et generelt tillegg til alle ansatte. 

Skal bonus inngå i pensjonsgrunnlaget? 

Utgangspunktet er at bonus som opptjenes regelmessig i tid, og som inngår som en fast del av lønnsordningen, skal inngå i pensjonsgrunnlaget. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at varierende og midlertidige tillegg som for eksempel gavebonuser kan holdes utenfor pensjonsgrunnlaget. Det er vår anbefaling at bonusavtalen også er tydelig på hvorvidt bonusen skal inngå i pensjonsgrunnlaget eller ikke. Da vil dere unngå tvil og eventuell konflikt på et senere tidspunkt. 

Det viktigste er grunnlønnen!

Bonus er en variabel ytelse – uavhengig av hvor grundig bonusavtalen er utformet. Du har som regel ingen garanti for at kriteriene oppnås, og at bonus faktisk blir utbetalt. Til tross for at du blir tilbudt en bonusordning av arbeidsgiver, bør du derfor være oppmerksom på at stillingens grunnlønn er tilstrekkelig høy for å gi deg den inntekten du forventer. Econas statistikk viser tross alt at økonomer med bonusordning som regel også har høyere grunnlønn – det gjelder å forhandle slik at du får begge deler.

)