Hvilke regler gjelder for prøvetid?

Prøvetid er de første månedene av et nytt arbeidsforhold. Prøvetid skal alltid være skriftlig avtalt og vare i maks seks måneder. Det er egne regler som gjelder for hvilken oppsigelsestid du har under prøvetiden.

Ung mann med laptop

Hvorfor har man egentlig prøvetid? I starten av et ansettelsesforhold har arbeidsgiver ofte behov for å vurdere om du har den kompetansen som er nødvendig for stillingen, og om du passer inn på arbeidsplassen. For deg som arbeidstaker er prøvetid en mulighet til å teste ut stillingen i en oppstartsperiode.

Arbeidsmiljøloven har klare regler for prøvetid.

Fem ting du bør vite om prøvetid

 1. Arbeidsgiver har et særskilt ansvar for å følge deg opp i prøvetiden.
 2. Oppsigelsesfristen er kortere i prøvetidsperioden enn ellers.
 3. Prøvetiden løper fra dato til dato, ikke fra utløpet av kalendermåneden.
 4. En arbeidstaker i prøvetid har som hovedregel ikke rett til å stå i stillingen ved tvist om rettmessigheten av en oppsigelse.
 5. Du er som utgangspunkt fast ansatt fra første dag selv om det er avtalt prøvetid. Arbeidsforholdet løper automatisk videre etter prøvetid, med mindre arbeidsgiver har grunnlag for å avslutte det.

Når er prøvetiden gyldig?

 • Prøvetid skal være skriftlig avtalt.
 • Prøvetid skal fremgå av ansettelseskontrakten.
 • Prøvetid skal som hovedregel vare i maks seks måneder.

Prøvetid kan avtales både i faste og midlertidige arbeidsforhold. Det kan være forhold som gjør at prøvetiden kan forlenges.

Hvis arbeidsgiver ønsker å forlenge prøvetiden, må de gi deg skriftlig beskjed før den avtalte prøvetiden utløper.

Ny stilling internt i bedriften – ny prøvetid?

 • Det kan ikke avtales ny prøvetid dersom du har hatt et vikariat som blir gjort om til fast stilling.
 • Det kan heller ikke avtales prøvetid når du får en ny stilling som er vesentlig lik den stillingen du allerede har hatt i bedriften.

I noen unntakstilfeller kan det avtales ny prøvetid når du bytter jobb internt i virksomheten, og den nye jobben er av en annen karakter. Hvis du må forlate den nye stillingen i løpet av stillingen, skal du kunne gå tilbake til din gamle stilling.

Oppsigelsestid og rett til å stå i stillingen

Oppsigelsestiden i prøvetidsperioden er 14 dager fra dato til dato, hvis det ikke er avtalt noe annet. Det kan ikke avtales kortere oppsigelsesfrist enn 14 dager.

Reglene om 14 dagers oppsigelse gjelder også når oppsigelsen er begrunnet i virksomhetens forhold, og ikke bare i måten du har utført jobben på.

Econa anbefaler at du prøver å få 3 måneders oppsigelse også i prøvetiden, når det er forhold hos arbeidsgiver som er grunnen til oppsigelsen.

Ved oppsigelse i prøvetiden har du som utgangspunkt ikke rett til å stå i stilingen frem til saken er avgjort av retten uten ankeadgang.

Oppsigelse fra arbeidsgiver i prøvetiden må være begrunnet i

 • manglende tilpasning til arbeidet
 • faglig dyktighet
 • eller pålitelighet

Ved vurdering av om oppsigelse i prøvetid er gyldig, vil det legges stor vekt på om arbeidsgiver har fulgt opp deg som ansatt, og gitt nødvendig opplæring og konkrete tilbakemeldinger gjennom prøvetiden. Det er særlig viktig at du får tid og mulighet til å korrigere deg.

Kravet til saklig grunn vil være det samme i og utenom prøvetid, dersom bakgrunnen for oppsigelsen er virksomhetsrelatert.

Hvor finner jeg loven om prøvetid?

Bestemmelsene om prøvetid finner du i arbeidsmiljøloven:

 • § 14-6 (1) bokstav f
 • § 15-3 (7)
 • § 15-6

Jobber du i staten, reguleres prøvetid av statsansatteloven § 15.

Kontakt advokatene våre for gratis bistand i arbeidslivssaker.