Dette er reglene for hjemmekontor

Regjeringen vedtok ny forskrift for hjemmekontor med virkning fra 1. juli 2022. Endringen kommer som resultat av endringer i arbeidsvaner etter koronapandemien, men også på grunn av generelt behov for oppdatering av reglene i den gamle forskriften fra 2002.

Artikkelen er sist oppdatert av jurist 24. juni 2024.

Endringene innebærer at flere arbeidstakere vil kunne avtale hjemmekontor. I den forbindelse har vi blitt kontaktet av flere som ønsker hjelp til å vite hvilke rettigheter de har tilknyttet hjemmekontor, og hvilke punkter som bør være med i en avtale om hjemmekontor. Vi har derfor samlet en del praktiske spørsmål og svar knyttet til hjemmekontor.

På denne siden finner du svar på:

Kan arbeidsgiver pålegge meg permanent hjemmekontor?

I normalsituasjoner kan arbeidsgivere ikke pålegge hjemmekontor som en permanent ordning mot den ansattes vilje, med mindre arbeidsavtalen eller andre avtaler åpner for det.

Hvis arbeidsgiver og arbeidstaker ikke blir enige om hjemmekontorløsning, og arbeidsgiver mener å ha saklig behov for en permanent hjemmekontorordning, må arbeidsgiver i så fall gå veien om en endringsoppsigelse, med de krav til saksbehandling som dette innebærer. Det skal derfor en del til for at arbeidsgiver skal kunne pålegge arbeidstakere hjemmekontor.

Kan jeg kreve å få jobbe på hjemmekontor?

Ved inngåelse av arbeidskontrakt kan du be arbeidsgiver om at det også inngås skriftlig avtale om hjemmekontor. Du vil også ha bedre forutsetninger for å forhandle innholdet i en hjemmekontoravtale ved inngåelse av arbeidskontrakt.

I et løpende arbeidsforhold der arbeidsstedet er spesifisert som arbeidsgivers kontorsted kan du i utgangspunktet ikke kreve hjemmekontor som en fast ordning. Du kan likevel avtale hjemmekontorordning med arbeidsgiver. Dersom arbeidsgiver ikke ønsker å innvilge hjemmekontor, må du rette deg etter det.

Når skal det inngås skriftlig avtale om hjemmekontor?

Dersom arbeidsgiver har en hjemmekontorordning som er ikke er kortvarig eller sporadisk, skal det inngås skriftlig avtale om hjemmekontor. Dersom du arbeider forholdsvis regelmessig fra hjemmekontor, for eksempel mer enn en dag i uken i snitt over flere uker, vil det typisk være krav om skriftlig avtale.

Det er ikke nødvendig med skriftlig avtale om hjemmekontor der det foreligger pålegg eller anbefaling fra myndighetene. Arbeidsgiver kan i slike tilfeller i stedet gi informasjon etter drøftinger med tillitsvalgte.

Gjelder reglene om hjemmekontor kun ved arbeid hjemme, eller også når du jobber på hytte, offentlig transport eller på feriebolig i utlandet?

Hjemmekontorforskriften gjelder kun ved arbeid i arbeidstakers «eget hjem», dvs. kun ved bostedsadresse, ikke ved arbeid på hytta eller offentlig transport. Det er imidlertid ingenting i veien for at en avtale om hjemmekontorarbeid også kan gjelde ved arbeid på hytta eller på offentlig transport. Man bør da være oppmerksom på yrkesskadeforsikringen i disse tilfellene, se nærmere nedenfor.

Arbeid i feriebolig i utlandet reiser en del spørsmål knyttet til skatt, trygd og forsikring, som bør undersøkes og vurderes dersom man vurderer hjemmekontor i utlandet.

Hva skal reguleres i en hjemmekontoravtale?

Avtalen skal si noe om omfanget av hjemmearbeidet, for eksempel antall dager og hvilke dager du  skal jobbe hjemmefra, eventuelt om du kan ha en mer fleksibel løsning.

Når det gjelder arbeidstid, vil det fra 1. juli 2022 ikke være egne regler for arbeidstid på hjemmekontor, men det kan avtales ordninger innenfor arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid også for hjemmekontor, se nærmere nedenfor.

Det kan også avtales egne regler om tilgjengelighet, dersom dette skal avvike fra arbeid på kontoret, for eksempel at arbeidstakeren ikke må være tilgjengelig i kjernetid.

Avtalen bør også ta opp i seg eventuell prøvetid og oppsigelsesadgang. Oppsigelsestiden bør være lang nok, for eksempel tre måneder, for å sikre tilstrekkelig tid til å endre rutiner knyttet til hjemmekontor.

Avtalen må også regulere eiendomsrett, drift og vedlikehold av utstyr mv. Det kan for eksempel avtales at du får dekket en viss sum til innkjøp av kontorutstyr. Dette kan i enkelte tilfeller være skattefritt. Alternativt kan du låne med utstyr med seg hjem fra kontoret. Se nærmere om dette nedenfor.

Avtalen bør også inneholde eventuelle bestemmelser om saksbehandling, taushetsplikt og oppbevaring av dokumenter. Dette gjelder særlig for personer som arbeider med sensitive opplysninger der informasjonen ikke bør spres.

Hvilke arbeidstidsregler gjelder på hjemmekontor?

Arbeidstakere som er omfattet av Arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid

Arbeidstakere som er omfattet av arbeidstidsreglene, har tidligere hatt egne regler for arbeidstid på hjemmekontor sammenlignet med kontoret, særlig knyttet til nattarbeid og søndagsarbeid. Fra 1. juli 2022 vil arbeidsmiljølovens regler gjelde både på kontoret og hjemmekontor.

Arbeidsmiljølovens regler innebærer at det i utgangspunktet ikke er tillatt å arbeide alle dager mellom kl. 21.00 og 06.00 og heller ikke på søndager. Arbeidsmiljøloven åpner likevel for fleksible løsninger ved at det kan avtales arbeid frem til kl. 23.00 og gjennomsnittsberegning. Gjennomsnittsberegning innebærer at du kan jobbe opptil 10 timer arbeidstid hver dag og 48 timer i løpet av en uke, uten at det utløser rett på overtidsbetaling. Dersom arbeidets art gjør det nødvendig, kan arbeidstakere også arbeide netter og søndager.

I praksis vil det derfor være stor fleksibilitet for arbeidstakerne om de ønsker det. Endringene er heller ikke så omfattende ettersom det også tidligere var krav om 11 timer sammenhengende arbeidsfri hver dag på hjemmekontor, slik at det er vanskelig å arbeide natt, og deretter gå på arbeid morgen etter.

Endringene styrker vernet av arbeidstakere, slik at arbeidstakere ikke skal føle seg tvunget til å arbeide netter og søndager på hjemmekontor og enklere kan skille mellom jobb og fritid.

Dersom bedriften har tariffavtale, kan man avtale enda mer fleksible ordninger knyttet til gjennomsnittsberegning, søndagsarbeid og arbeidsfri.

Arbeidstakere som ikke er omfattet av Arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid

Arbeidstakere med særlig uavhengig eller ledende stilling er unntatt fra arbeidstidsreglene, og kan derfor jobbe når man ønsker både fra kontoret og på hjemmekontor. Det er likevel greit å være klar over at man da ikke vil få overtidsbetalt, slik at fastlønnen bør kompensere for manglende overtidsbetaling og man bør passe på å avspasere når det er mulig. Det er også strenge regler for hvem som kan unntas overtidsreglene, og arbeidstakerne skal ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger. Du bør derfor være forsiktig med å la deg overtale til unntak fra overtidsreglene, særlig ettersom arbeidsmiljølovens regler åpner for stor fleksibilitet som ofte vil være tilstrekkelig for den enkelte.

Har jeg krav på å få dekket kontorutstyr, internett og mobil på hjemmekontor?

Det må vurderes konkret hva slags utstyr og utgiftsdekning som er nødvendig for at arbeidstakerne skal kunne utføre sitt arbeid og samtidig sikres et forsvarlig arbeidsmiljø. Vanligvis har arbeidsgivere ikke en plikt til å bekoste utstyr, men arbeidsgiver må tilrettelegge for at den ansatte har nødvendig utstyr til disposisjon. For eksempel der du allerede har ergonomisk stol og stor skjerm, vil arbeidsgiver vanligvis ikke måtte bekoste ekstra tilsvarende utstyr. Dersom du kun har en kjøkkenstol, og sliter med ryggproblemer, vil det imidlertid kunne kreves at arbeidsgiver sørger for at du har tilstrekkelig kontorstol for å unngå skader.

Undersøkelser viser at det er stor forskjell på hvor mye utstyr og andre løpende utgifter som dekkes på hjemmekontor. OsloMet har funnet at 28 % av de spurte fikk dekket internettabonnement og 62 % fikk dekket mobilabonnement. Det er langt mer vanlig å få dekket disse kostnadene i privat sektor enn i offentlig sektor. Akademikernes undersøkelser viser at 40 % ikke får dekket noen løpende kostnader til hjemmekontor.

I alle tilfeller vil vi anbefale å gå i dialog med arbeidsgiver om hvilket utstyr man har behov for, og hvordan kostnadene til dette skal dekkes.

Er det andre krav til arbeidsmiljø på hjemmekontor?

Arbeidsgiveren skal så langt det er praktisk mulig sikre et forsvarlig miljø for de som jobber hjemmefra, også på det psykososiale plan. For at arbeidsgiver skal få oppfylt sine forpliktelser til å sikre den ansatte et forsvarlig arbeidsmiljø, kreves også at den ansatte selv medvirker. Arbeidsgiver har ikke adgang til hjemmekontoret uten avtale, noe som nødvendigvis krever at det må være et samarbeid mellom den ansatte og arbeidsgiver. I forlengelsen av dette må det antas at den ansatte har en plikt til å informere arbeidsgiver dersom hjemmekontorløsningen ikke fungerer som forutsatt

Arbeidstilsynet skal kunne føre tilsyn med at bestemmelsene i forskriften følges. Arbeidstilsynet skal ikke kunne foreta tilsyn i arbeidstakers hjem uten etter særskilt avtale. Tilsyn bør i utgangspunktet skje i form av å kontrollere om arbeidsgiver ivaretar sine lov- eller forskriftsfestede plikter.

Er jeg dekket av yrkesskadeforsikring på hjemmekontor?

En annen utfordring med arbeid på hjemmekontor er utfordringer med omfanget av yrkesskadeforsikring ettersom det ofte kan være flytende overganger mellom arbeid og fritid. Yrkesskadeforsikring skal sikre deg som arbeidstaker økonomisk trygghet hvis du skader deg under utførelsen av arbeid. Praksis har tidligere vært ganske streng for når en skade anses å være skjedd i arbeid, men det er forventet en oppmykning av denne praksisen. I mellomtiden vil vi anbefale arbeidstakere som arbeider på hjemmekontor å be arbeidsgiver dekke ytterligere forsikring som gjelder på hjemmekontor.

Bør jeg avtale hjemmekontor eller ligge lavt så lenge hjemmekontor praktiseres?

Mange opplever at arbeidsgivere praktiserer hjemmekontorordninger etter at påleggene fra myndighetene er avsluttet, og er usikre på om de bør ta opp spørsmål om avtale om hjemmekontor med arbeidsgiver. De er gjerne usikre på om arbeidsgiverne er villig til å tilby en mer permanent hjemmekontorordning, og at de risikerer å miste denne ordningen om de tar opp temaet.

Vår erfaring er at de fleste arbeidsgivere har hatt gode erfaringer med hjemmekontor, og ønsker å være attraktive arbeidsgivere for arbeidstakere som ønsker hjemmekontor. De arbeidsgiverne som ikke har gode erfaringer med hjemmekontor, har forholdsvis raskt gått tilbake til fullt kontorarbeid. Til arbeidstakerne vil vi anbefale å opptre ryddig og lojalt overfor arbeidsgiver på hjemmekontor, og vise at man er tilliten verdig og ikke sluntrer unna. Man bør også vurdere å være fleksibel på hvilket kontorutstyr som kreves, så lenge dette anses som et gode fra arbeidsgiver.

Dersom begge parter er positivt innstilt til hjemmekontor er det ingenting i veien for å be arbeidsgiver om å avtalefeste retten til hjemmekontor. Dette vil sikre deg som arbeidstaker bedre rettigheter dersom arbeidsgiver senere vil fjerne eller endre retten til hjemmekontor.