Foreningens vedtekter

Sist endret på representantskapsmøtet 23. - 24. oktober 2020 

KAPITTEL 1: FORENINGENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISASJON

§ 1.1 Navn

Foreningens navn er Econa.

§ 1.2 Formål

Foreningens formål er:

a) å samle medlemmene om felles faglige, sosiale og økonomiske interesser

b) å virke for et høyt faglig og etisk nivå hos medlemmene

c) å virke for medlemmenes interesser i lønns- og arbeidsforhold

d) å virke for medlemmenes anseelse og for deres innflytelse og faglige autoritet innen relevante kompetanseområder

e) å holde nær kontakt med de norske studiesteder som utdanner økonomer på mastergradsnivå, og utbre kjennskapet til disse og til høyere økonomiutdannelse i inn- og utland

f) å holde medlemmene i kontakt med og fremme den vitenskapelige forskning på de økonomisk-administrative fagområder, samt virke for forståelse og utbredelse av resultatene av denne forskning

g) å medvirke til at medlemmene også engasjeres i samfunnsspørsmål på de økonomiske, humanistiske og kulturelle områder  

§ 1.3 Organisasjon

Foreningen er organisert som en landsforening med lokalavdelinger. Foreningens administrasjon har kontor i Oslo.

KAPITTEL 2: MEDLEMSKAP 

§ 2.1 Medlemskap

Foreningen er til for kandidater med høyere utdanning innenfor økonomi og administrasjon.

I foreningen kan opptas

a) Ordinære medlemmer:

  • Kandidater som er tildelt graden siviløkonom.
  • Kandidater med mastergrad innenfor økonomiske og administrative fagområder.
  • Kandidater med mastergrad fra tilgrensende fagområder, vurdert etter retningslinjer fastsatt av hovedstyret.
  • Fast ansatt undervisningspersonale ved studiesteder som gir en mastergrad i økonomi og administrasjon.

b) Æresmedlemmer:

Som æresmedlem kan utnevnes personer som på en særlig fremragende måte har tjent foreningens sak. Forslag til æresmedlemmer kan fremmes av representantskapets medlemmer og medlemmer av styret.  Æresmedlemmer utnevnes av representantskapet med minimum to tredels flertall. Forslag til æresmedlemmer må fremgå av innkallingen til representantskapsmøtet. Forslaget begrunnes på representantskapsmøtet.

c) Studentmedlemmer:

Studenter med slik fagkrets og ved slike læresteder som etter bestått eksamen vil bli godkjent som medlemmer av Econa. Nærmere regler om medlemskap gis av styret.

d) Gjestemedlemmer:

Som gjestemedlemmer kan det etter avtale opptas medlemmer av Econas utenlandske søsterforeninger.  

§ 2.2 Rettigheter og plikter

a) Alle medlemmer får tilgang til foreningens aktiviteter og tilbud i henhold til retningslinjer fastsatt av hovedstyret.   b) Har et medlem opptrådt åpenbart i strid med disse vedtekter eller deres prinsipper, kan styret gi medlemmet en irettesettelse og i alvorlige tilfeller ekskludere medlemmet. Medlemmet kan appellere en beslutning om eksklusjon til representantskapet.   

KAPITTEL 3: ORGANER

§ 3.1 Organer

Foreningen har følgende vedtektsfestede organer:

a) Representantskapet (§ 3.2)

b) Hovedstyret (§ 3.3)

c) Styrets rådgivende organer (§ 3.4)

d) Administrasjonen (§ 3.5)

e) Lokalavdelinger (§ 3.6)

f) Landsomfattende studentgruppe (§ 3.7)

g) Valgkomiteen (§3.8)  

§ 3.2 Representantskapet  

§ 3.2.1 Representantskapets myndighet

Foreningens øverste myndighet er representantskapet.  

§ 3.2.2 Representantskapets oppgaver

Representantskapet skal ha følgende oppgaver:

a) Fastsette visjoner og strategier for foreningen og påse at disse blir realisert

b) Påse at medlemsnytten maksimeres og at foreningens mål står i forhold til disponible ressurser

c) Ta strategiske beslutninger

d) Behandle innkomne forslag

e) Behandle og beslutte vedtektsendringer

f) Godkjenne årsberetning og regnskap

g) Fastsette hovedstyrets størrelse og velge styre bestående av hovedstyrets leder og øvrige styremedlemmer, velge valgkomité samt revisor ved behov. I tillegg godkjenne honorar til revisor samt fastsette eventuelle styrehonorarer.

h) Fastsette kontingentrammer for kommende budsjettperiode

Representantskapet skal orienteres om handlingsplaner og ressursallokering for kommende periode. Det skal også orienteres om arbeidet i hovedstyrets rådgivende organer.  

§ 3.2.3 Medlemmer av representantskapet

Representantskapet består av 24 representanter valgt av og blant medlemmene i fire geografiske regioner, seks studentrepresentanter valgt av Landsomfattende studentgruppes årsmøte, samt de til enhver tid valgte lederne av lokalavdelingene. Lokalavdelinger med mer enn 1 000 medlemmer har i tillegg rett til å sende en ekstra representant, og lokalavdelinger med mer enn 5 000 medlemmer har rett til å sende to ekstra representanter.

Dersom leder av lokalavdeling er forhindret fra å stille skal det velges en stedfortreder. Leders stedfortreder velges av og blant lokalavdelingens styremedlemmer gjennom vedtak i det aktuelle styret. Tilsvarende valgordning gjelder for eventuelle øvrige representanter fra lokalavdelingen og for deres stedfortredere.

De regionvalgte representantene velges for tre år, og studentrepresentantene velges for ett år. Maksimal sammenhengende funksjonstid i samme tillitsverv er seks år.

Følgende regioninndeling og fordeling av de 24 regionrepresentantene skal benyttes:

a) Region 1 Oslo: Oslo og Akershus, ti representanter

b) Region 2 Øst- og Sørlandet: Aust-Agder, Buskerud, Hedmark, Oppland, Telemark, Vest-Agder, Vestfold og Østfold, fire representanter

c) Region 3 Vestlandet: Hordaland, Møre og Romsdal, Rogaland, Sogn og Fjordane, seks representanter

d) Region 4 Midt- og Nord-Norge: Finnmark, Nord-Trøndelag, Nordland, Sør-Trøndelag og Troms, fire representanter

Alle foreningens medlemmer kan foreslå navn på kandidater fra sin egen eller andre regioner til representantskapet. Styrene i lokalavdelingene har et spesielt ansvar for å fremme egnede kandidater. Kandidatene må stille til valg i den region de tilhører. Blir et regionvalgt representantskapsmedlem valgt til styret eller må trekke seg av andre grunner i valgperioden, tilfaller plassen i representantskapet den kandidat som ved valget manglet færrest stemmer for å få fast plass fra samme region.

Regionvalgte representanter kan ved forfall til det enkelte møte gi fullmakt til en navngitt person innvalgt fra egen region.

En regionvalgt kan maksimalt representere en fullmakt i tillegg til egen stemme.

Ved varig forfall tilfaller rollen som representant den eller de kandidater som ikke fikk fast plass ved representantskapsvalget ut i fra oppnådde stemmer.

Kandidater bosatt i utlandet må stille til valg i den region de tilhørte før utreise. Administrasjonen skal ta hånd om det praktiske arbeidet knyttet til regionvalgene.

§ 3.2.4 Representantskapets ordinære møte

Det skal avholdes ett ordinært møte i representantskapet i året. Møtet skal avholdes innen 31. mai, dersom ikke ekstraordinære forhold gjør dette umulig.  

§ 3.2.5 Varsel og innkalling

a) Hovedstyret skal sende ut varsel om representantskapsmøtet til lokalavdelingene og representantskapets medlemmer senest fire måneder i forveien. Varselet skal inneholde tid og sted for møtet, foreløpig saksliste og relevante frister.

b) Hovedstyret skal samarbeide med administrerende direktør, den sittende møtelederen i representantskapet om dagsorden.

c) Innkalling til representantskapsmøte med saksdokumentasjon skal være sendt senest fire uker før møtet skal avholdes. Innkalling til representantskapsmøtet skal sendes til representantskapets medlemmer, medlemmer av foreningens styre, revisor og representantskapets møteleder.

d) Innkallingen skal inneholde tid og sted for møtet og forslag til dagsorden med angivelse av de saker som skal behandles.

e) Vedlagt innkallingen til ordinært representantskapsmøte skal følge:

  • årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning
  • valgkomiteens innstilling
  • styrets innstilling til valgkomité
  • forslag til kontingentrammer
  • eventuelle forslag til vedtektsendringer
  • handlingsplan og oversikt over planlagt ressursallokering for kommende periode

§ 3.2.6 Ekstraordinært representantskapsmøte

Hovedstyret kan innkalle til ekstraordinært representantskapsmøte dersom styrets leder eller minst halvparten av styrets øvrige medlemmer krever det. Det skal også innkalles til slikt møte når det skriftlig kreves av minst 10 av representantskapets medlemmer. Begrunnelse for møtet skal angis i innkallingen. Lokalavdelingene og representantskapsmedlemmene skal varsles om ekstraordinært representantskapsmøte minst to uker i forveien, og innkalling skal være sendt senest en uke før møtet.

Etter forslag fra styret kan skriftlig representantskapsmøte avholdes unntaksvis i enkeltsaker. Møte med fysisk tilstedeværelse må avholdes hvis minst ti av representantskapets medlemmer krever det. 

§ 3.2.7 Møte- og stemmerett

Medlemmer og inviterte gjester har adgang til representantskapets møter.

Representantskapets medlemmer har tale-, forslags- og stemmerett.

Hovedstyrets medlemmer, administrerende direktør, foreningens revisor og forrige representantskapsmøtes møteleder har møte-, tale- og forslagsrett.

Hovedstyrets leder skal være tilstede på representantskapsmøtene. Ved gyldig forfall skal styrets nestleder være tilstede.  

§ 3.2.8 Beslutningsdyktighet og votering

Representantskapet er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av representantene er til stede. Er representantskapet ikke beslutningsdyktig, skal det innkalles til nytt møte iht. bestemmelser for ekstraordinært representantskapsmøte, se § 3.2.6.

Representantskapet kan med to tredels flertall kreve dagsorden endret.

Alle avgjørelser treffes ved alminnelig flertall av de avgitte stemmer, når ikke annet er bestemt i medhold av disse vedtekter.  Står stemmetallet likt, gjelder det som møtelederen slutter seg til.

Innholdet i samfunnspolitisk plattform må ha 2/3 flertall.

Er det flere enn to kandidater til et verv, trer suksessivt den ut som får færrest stemmer, helt til en av kandidatene får mer enn halvparten av de avgitte stemmer.

Alle avstemminger foregår ved håndsopprekning. Dersom ett eller flere medlemmer av representantskapet eller hovedstyret krever det, skal avstemminger foregå skriftlig.

Et medlem av representantskapet som må forlate møtet før avstemming, kan avgi skriftlig fullmakt til annet representantskapsmedlem. Slik fullmakt skal oppfattes som deltakelse etter denne bestemmelsens første avsnitt.  

§ 3.2.9 Representantskapets møteleder

Representantskapet velger på sitt første møte i perioden en møteleder og vara for perioden blant representantskapets medlemmer etter forslag fra valgkomiteen.

Under møteleders ledelse skal representantskapet konstatere at møtet er lovlig innkalt, at representantskapet er beslutningsdyktig og vedta dagsorden.

Representantskapsmøtene ledes av forrige representantskapsmøtes møteleder inntil ny møteleder er valgt. Hvis forrige møteleder eller møteleders vara ikke er til stede, ivaretas denne oppgaven av styrets leder.

Mellom representantskapsmøtene skal møteleder representere representantskapet overfor styre og administrasjon.  

§ 3.2.10 Referat

Representantskapet skal velge to medlemmer til å undertegne referatet sammen med representantskapets leder og møteleder. Referat fra representantskapsmøtene føres av administrasjonen og skal godkjennes og undertegnes av møteleder og de medlemmer representantskapet har valgt til å undertegne sammen med møteleder.

Referatet skal sendes til representantskapets medlemmer og foreningens styre og revisor snarest mulig og senest innen fire uker etter møtet. Alle dokumenter som legges frem på møtet, vedlegges referatet i en møteprotokoll.

Referatet skal gjøres tilgjengelig for alle foreningens medlemmer.  

§ 3.3 Hovedstyret

§ 3.3.1 Hovedstyrets sammensetting

Hovedstyret skal ha følgende sammensetting:

a) leder

b) to til fire styremedlemmer

c) leder og nestleder av Studentutvalget

d) leder av Lønns- og arbeidslivsutvalget

e) leder av Fagutvalget

f)  ett medlem valgt av og blant de ansatte i foreningens administrasjon, hvis et flertall av de ansatte krever det

Hovedstyret oppnevner selv nestleder.

Hovedstyrets leder eller to øvrige styremedlemmer i fellesskap forplikter foreningen med sin underskrift.  

§ 3.3.2 Styrets møter

Hovedstyrets leder sørger for at hovedstyret møter så ofte det trengs. Administrerende direktør eller medlem av hovedstyret kan kreve at styret sammenkalles. Hovedstyret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede. En beslutning i hovedstyret krever at flertallet av de møtende styremedlemmer stemmer for. Ved stemmelikhet gjør styreleders stemme utslaget. Beslutninger i hovedstyret må for å bli vedtatt, støttes av mer enn en tredel av samtlige styremedlemmer.

Innkalling til og referat fra hovedstyrets møter sendes samtlige styremedlemmer, lokalavdelingsledere og representantskapets møteleder.

Innkalling til og referat fra hovedstyrets møter gjøres tilgjengelig for revisor, representantskapsmedlemmer og medlemmer av hovedstyrets rådgivende organer.

§ 3.3.3 Hovedstyrets oppgaver

Hovedstyrets oppgaver er å:

a) lede foreningens virksomhet, forvalte dens midler og fastsette og følge opp mål, planer og budsjetter

b) ansette administrerende direktør og formulere dennes oppgaver og fullmakter

c) fremlegge for representantskapet årsberetning, regnskap og budsjett

d) gjennomføre representantskapets vedtak

e) fastsette instrukser og retningslinjer for underordnede råd og utvalg

f) fastsette instrukser og retningslinjer for valg av underordnede råd og utvalg

g) behandle saker som angår styrets rådgivende organer

h) oppnevne medlemmer til å representere styret i virksomheter også av økonomisk art

i) gi uttalelser til offentlige myndigheter, herunder uttalelser gjennom organisasjoner som Econa er tilsluttet

j) fremlegge for representantskapet forslag til nye medlemmer av valgkomiteen

k) godkjenne vedtekter for Econas landsomfattende studentgruppe, jf. § 3.7

Styret utarbeider og vedtar utfyllende retningslinjer for sitt arbeid.  

§ 3.3.4 Valg til hovedstyret

Hovedstyrets medlemmer skal normalt velges for to år. De velges blant kandidater som valgkomiteen innstiller eller blant kandidater som er foreslått skriftlig av et lokalavdelingsstyre, representantskapsmedlem eller annet foreningsmedlem.

Valgkomiteen skal oppfordre foreningens medlemmer om å fremme forslag til kandidater senest fire måneder før representantskapets møte.

Valgkomiteens innstilling til hovedstyret skal distribueres til hovedstyret, lokalavdelingsstyrer og representantskapet innen seks uker før representantskapets møte.

Eventuelle forslag til andre kandidater skal begrunnes og sendes til administrasjonen med kopi til valgkomiteen senest fem uker før representantskapets møte, slik at de kan sendes ut med dokumentasjon til representantskapets møte.

Maksimal sammenhengende funksjonstid i samme tillitsverv er seks år. Total sammenhengende funksjonstid skal ikke overskride åtte år. Vervene som styremedlem i hovedstyret og representantskapsmedlem kan ikke kombineres.

Denne paragraf gjelder ikke styrets studentmedlemmer. Paragrafen gjelder heller ikke styremedlem valgt av og blant de ansatte i administrasjonen, bortsett fra valgperioden som fastsettes til to år, samt bestemmelsen om maksimal sammenhengende funksjonstid.  

§ 3.4 Hovedstyrets rådgivende organer

§ 3.4.1 Fagutvalget

Fagutvalget har som oppgave å fremme forslag, vurderinger og råd til styret og administrasjonen i saker som vedrører faglige spørsmål.

Leder for Fagutvalget velges av representantskapet og er medlem av styret. Fagutvalget skal bestå av minst fem medlemmer og omfatte medlemmer fra akademia, privat og offentlig virksomhet. Medlemmene oppnevnes av styret.

Leder for fagutvalget må være medlem av Econa. For øvrige medlemmer av utvalget stilles det ikke krav til medlemskap i foreningen.

Instruks for Fagutvalget fastsettes av styret.  

§ 3.4.2 Lønns- og arbeidslivsutvalget

Lønns- og arbeidslivsutvalget har som oppgave å fremme forslag, vurderinger og råd til styret og administrasjonen i saker som vedrører inntektspolitikk og arbeidsforhold.

Leder for Lønns- og arbeidslivsutvalget velges av representantskapet og er medlem av styret. Lønns- og arbeidslivsutvalget skal bestå av minst fem medlemmer og omfatte medlemmer fra privat, statlig og kommunal sektor. Medlemmene oppnevnes av styret.

Instruks for Lønns- og arbeidslivsutvalget fastsettes av styret.  

§ 3.4.3 Studentutvalget

Studentutvalget har som oppgave å fremme forslag, vurderinger og råd til styret og administrasjonen i saker som vedrører studentmedlemmenes interesser.

Studentutvalget velges av Studentenes årsmøte, og leder og nestleder er medlem av styret.

Nærmere retningslinjer for Studentutvalgets virksomhet og ansvar er nedfelt i vedtekter for landsomfattende studentgruppe, jfr. § 3.7.  

§ 3.5 Administrasjon og daglig ledelse

Administrerende direktør leder administrasjonen og representerer foreningen utad i saker som faller innenfor den daglige ledelse. Administrerende direktør møter i styret og representantskapet.  Administrerende direktør kan ikke velges som medlem av styret eller representantskapet.

Ansatte kan ikke velges som medlem av representantskapet.

§ 3.6 Lokalavdelingene

Det kan etableres geografisk avgrensede avdelinger av Econa med sikte på å samle foreningens medlemmer i et lokalt miljø, og å arbeide for foreningens målsetninger på det lokale plan.

Opprettelse av nye lokalavdelinger eller endring i virkeområde i eksisterende lokalavdelinger skal godkjennes av representantskapet.

Alle medlemmer av foreningen som er bosatt innenfor en avdelings område, er uten videre medlem av avdelingen hvis vedkommende ikke skriftlig meddeler administrasjonen at det ønsker å være tilknyttet en annen avdeling.  

§ 3.6.1 Juridisk stilling

Lokalavdelingene er selvstendige, juridiske personer, og fører egne regnskap for sin virksomhet. Representantskapet fastsetter rammevedtekter for lokalavdelingene. Hovedstyret godkjenner vedtekter og vedtektsendringer.  

§ 3.6.2 Lokalavdelingenes styrer

Alle lokalavdelinger har eget styre. Styret sender årsberetning, regnskap og annen rapportering til hovedstyret innen to uker etter det lokale årsmøtet. Hovedstyret sammenfatter informasjonen, og legger denne frem for Representantskapet som en del av årsrapporteringen.

§ 3.6.3 Økonomi

Lokalavdelingene kan ikke pådra foreningen økonomiske forpliktelser av noen art, uten etter avtale med foreningens styre. Styret fastsetter årlig en økonomisk støtte til drift og videreutvikling av lokalavdelingenes arbeid og virksomhet.  

§ 3.6.4 Avvikling

Dersom en lokalavdeling legges ned, sørger foreningens styre for å holde eventuelle midler samlet i fem år for gjenopprettelse av vedkommende lokalavdeling. Etter dette tidspunkt blir foreningen eier av midlene.

§ 3.7 Landsomfattende studentgruppe

Landsomfattende studentgruppe omfatter alle foreningens medlemmer som har status som studentmedlem. Studentmedlemmene er organisert i lokale studentgrupper etter lærested eller geografi.

Landsomfattende studentgruppe skal bidra til å oppfylle Econas formål, jf. Econas vedtekter § 1.2 og styrke studentmedlemmenes fremtid gjennom samhold, nettverk og aktuelle karrierefremmende aktiviteter. Ved det enkelte studiested organiseres og ledes studentarbeidet gjennom lokale studentgrupper.

Vedtekter for landsomfattende studentgruppe behandles av årsmøtet i landsomfattende studentgruppe og godkjennes av styret.

§ 3.8 Valgkomité

Valgkomiteen skal bestå av minst fem medlemmer. Valgkomiteens medlemmer er ikke valgbare til verv i foreningen som valgkomiteen har som oppgave å innstille til. Valgkomiteen velges for to år. Total sammenhengende funksjonstid skal ikke overskride seks år.

Valgkomiteen skal legge fram forslag til:

a) styrets størrelse

b) styrets leder

c) leder av Lønns- og arbeidslivsutvalget

d) leder Fagutvalget

e) øvrige styremedlemmer

f) representantskapets møteleder og møteleders vara

g) revisor ved behov

h) styrehonorar

Hovedstyret fremmer forslag til valgkomité. Styremedlemmer som ønsker å stille til valg skal ikke være en del av behandlingen av innstilling av ny valgkomité. Representantskapet vedtar egen instruks for gjennomføring av valg.

Medlemmene av valgkomiteen kan ikke på samme tid ha verv som medlem av det sittende hovedstyret, som medlem av Representantskapet eller være ansatt i Econa. Dersom et medlem av valgkomiteen velges til representantskapet, skal medlemmet fratre. Valgkomiteen vurderer om det skal holde suppleringsvalg i første representantskapsmøte. 

KAPITTEL 4: ANNET

§ 4.1 Regnskap og revisjon

Foreningens regnskapsår er kalenderåret. Foreningens årsregnskap revideres av statsautorisert eller registrert revisor som velges av representantskapet.

§ 4.2 Oppløsning

Foreningen kan oppløses av representantskapet med minst to tredels flertall etter at forslag har vært til avstemming i det foregående representantskapet, og også der oppnådd minst to tredels flertall.  Representantskapet vedtar samtidig disponering av foreningens midler.

§ 4.3 Om vedtektene

a) Vedtektsendringer krever vedtak i representantskapet med minst to tredels flertall.

b) Der det i disse vedtekter ikke er gitt egne regler, får aksjeselskapslovgivningen anvendelse så langt den passer.

c) Vedtektene kunngjøres for medlemmene ved innmelding. Endringer i vedtektene kunngjøres for medlemmene på en passende måte.