Lokalavdelingenes årshjul

Her finner dere viktige hendelser måned for måned. Disse er knyttet til årsmøte og valg, til økonomi og til aktiviteter hos dere. Det kan være noen forskjeller fra region til region.

Tekst: Live Olsen Hølmo

Her følger en oversikt over de viktigste aktiviteter et lokalavdelingsstyre skal gjennomføre i løpet av året. Og noen initiativer som administrasjonen setter i gang. Mangler det noe så ta kontakt med lokalavdelingsansvarlig i administrasjonen. Da supplerer vi asap.

Januar

Kontingent for 1. halvår utbetales

Anbefalt: Halvtårskalender med medlemsmøter fastsettes og publiseres (kan suppleres ilp halvåret)

Varsel om årsmøte publiseres (skal offentliggjøres minimum 6 uker før selve årsmøtet)

 

Februar

Lokalavdelingsturne (administrasjonen besøker styrene i alle lokalavdelinger). Administrasjonen holder i agenda og innhold, styret setter av tid og ordner bord til middag.

Styremøte med vedtak av saker til årsmøte

Mars

Sende ut saksliste årsmøte med forslag til årsrapport (14 dager før selve årsmøte)

Gjennomføre årsmøte i lokalavdelingen (kan også skje i februar)

Gi ny leder tilgang til Altinn. Ny leder varsler Brønnøysundregisteret om endringer i styre

Lokalavdelingsturne fortsetter (se februar)

Påmelding Representantskapsmøtet for leder eller stedfortreder dersom leder er forhindret

 

April

14 dager etter avholdt årsmøte: Sende inn signert referat samt revidert årsregnskap med balanse til administrasjonen. Dersom det er besluttet endringer av vedtekter så skal disse også sendes inn (hovedstyret vedtar endelig disse)

Innrapportering om ubenyttede midler fra forrige budsjettår sendes administrasjonen

Overlappmøte nytt og gammelt styre

Styret diskuterer og evt behandler saker/høringer til representantskapsmøtet

 

 

Mai

Representantskapsmøte, leder eller stedfortreder møter

 

Juni

Tilbakebetaling av ubenyttede midler

Econa forum (kan også gjennomføres i august, dette varierer)

 

Juli

Ingen spesifikke hendelser

 

August

Kontingent for 2. halvår utbetales

Anbefalt: Halvtårskalender med medlemsmøter fastsettes og publiseres (kan suppleres ilp halvåret)

 

September

Ingen spesifikke hendelser

 

Oktober

Ingen spesifikke hendelser

 

November

Ingen spesifikke hendelser

 

Desember

Valgkomiteen kontaktes med beskjed om å sette i gang deres arbeid

Anbefalt: Styrevedtak på neste års budsjett

Overførsel av ubenyttede midler (kan gjøres løpende)