Retningslinjer for anvendelse og tilbakekalling av driftsmidler

Det er utarbeidet retningslinjer for driftsmidler som tildeles lokalavdelingene. Retningslinjene er vedtatt av styret (sist 11.12.2018). I retningslinjene vises det til «Håndbok for lokalavdeling», men denne er erstattet av webområdet du er på nå.

Tekst: Live Olsen Hølmo

Retningslinjer for driftsmidler følger nedenfor: 

Retningslinjer for anvendelse og tilbakekalling av driftsmidler til Econas lokalavdelinger

Avdelingene får overført driftsmidler fra Econa sentralt hvert år for å skape lokal medlemsnytte. For å sikre at driftsmidlene benyttes etter formålet og ikke akkumuleres som oppspart egenkapital, har styret utarbeidet disse retningslinjene.

 1. Driftsmidler, økonomisk resultat og egenkapital

Det vises til ”Håndbok lokalavdeling” når det gjelder lokalavdelingenes økonomiske rammer og utbetaling av årlige driftsmidler til lokalavdelingene.

Lokalavdelingen skal i utgangspunktet gå i tilnærmet økonomisk balanse hvert år. En retningsgivende norm er at egenkapitalen til hver lokalavdeling bør tilsvare ett års driftsmidler.

 Lokalforeninger som gjennom årlige overskudd har bygget opp egenkapital utover normen før 2016 beholder denne kapitalen. Det er ønskelig at denne kapitalen bygges ned over tid til anbefalt nivå og brukes til økt medlemsnytte.

 1. Anvendelse av driftsmidler

Lokalavdelingen er autonome og medlemstilbudet tilpasses lokale forhold. Det gis likevel følgende retningslinjer for anvendelse av driftsmidler:

 • Ved sosiale arrangementer bør ikke det enkelte medlemmet subsidieres med mer enn 500 kroner og gjester med mer enn 200 kroner.
 • Lokalforeningens driftsmidler skal i hovedsak brukes lokalt, dvs. i det geografiske nedslagsfeltet til den enkelte lokalavdeling, og innenfor det budsjettåret midlene er søkt benyttet.
 • Administrative kostnader, som for eksempel kostnader til styrets aktiviteter bør ikke overstiger 20 % av årlige driftsmidler.
 1. Tilbakekalling av ubenyttede midler

Dersom en lokalavdeling bruker mindre midler enn det som er tildelt for budsjettåret, vil utbetalingen for det påfølgende året reduseres tilsvarende, forutsatt at egenkapitalen er større eller lik egenkapitalnormen (ref. pkt. 1), dette gjøres for at lokalavdelingen skal slippe å innbetale ubrukte midler.

Det er anledning til å søke om overføring av midler til neste regnskapsår. En slik dispensasjon krever at lokalavdelingen fremviser en konkret plan for anvendelsen av midlene som kommer medlemmene til gode.

Lokalavdelingen sender inn revidert årsregnskap med balanse til administrasjonen i Econa innen utgangen av april det påfølgende året. 

 1. Stimuleringsfond

Ubrukte driftsmidler som tilbakekalles skal samles opp i et stimuleringsfond. Fondet skal gi tilskudd til lokalavdelinger som er særlig aktive, eller som har behov for ekstra midler.

 • Faglige tiltak prioriteres.
 • Lokalavdelinger som har lavere egenkapital enn normen eller lokalavdelinger som har egenkapital i tråd med normen prioriteres ved tildeling av midler.
 • Søknaden sendes fortløpende til Econa hvor behandlingen skjer fortløpende.
 • Søknaden sendes på eget søknadsskjema utarbeidet av Econas administrasjon. Skjema kan lastes ned fra econa.no.
 1. Revidering

Disse retningslinjer vurderes fortløpende.

 Mer om bruk av stimuleringsfondet finner du her.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

For at du skal få en best mulig brukeropplevelse, bruker vi informasjonskapsler til å hente inn statistikk om hvordan nettstedet brukes. Les mer om informasjonskapsler.