Stimuleringsfondet

Stimuleringsfondet er en finansieringskilde for økt aktivitet i lokalavdelingene, som det ikke er økonomisk dekning for i egne budsjetter. Stimuleringsfondet skal finansiere tiltak som gir medlemsnytte, og det kan søkes fortløpende gjennom året.

Tekst: Live Olsen Hølmo

Lokalavdelingene får overført driftsmidler fra Econa sentralt hvert år for å skape lokal medlemsnytte. Ubrukte driftsmidler som tilbakekalles samles opp i et stimuleringsfond. Fondet gir tilskudd til lokalavdelinger som er særlig aktive, eller som har behov for ekstra midler.  

Det er ønskelig at midlene i stimuleringsfondet benyttes, og at ikke fondet står og øker fra år til år. Det oppfordres derfor til å søke om midler til gode faglige tiltak som lokalavdelingene ellers ikke ville hatt budsjett til å gjennomføre.

Hvem kan søke

Alle lokalavdelingsstyrer kan søke om midler fra stimuleringsfondet. Styret kan også søke på vegne av nettverk i lokalavdelingen.

Hva kan man søke om

Retningslinjene sier at: Fondet skal gi tilskudd til lokalavdelinger som er særlig aktive, eller som har behov for ekstra midler.

  • Faglige tiltak prioriteres.
  • Lokalavdelinger som har lavere egenkapital enn normen eller lokalavdelinger som har egenkapital i tråd med normen prioriteres ved tildeling av midler.

 Med faglige tiltak menes f.eks innleie av foredragsholder, kjøp av kurs til lokalavdelingens medlemmer eller andre tiltak som styrker medlemmenes faglige utvikling. Dette i motsetning til sosiale og nettverksbyggende tiltak.

Administrasjonen tolker at egne budsjettrammer skal benyttes før det søkes om midler fra stimuleringsfondet. Videre at lokalavdelinger som har tilstrekkelig soliditet kan trekke på egenkapital før det søkes om midler fra fondet. Der det er knapphet på midler i fondet, vil lokalavdelinger med lavere egenkapital prioriteres frem for de som har egenkapital som kan benyttes til medlemsnytte.

Hvem søker man til og hvem godkjenner

Det ligger en mal for søknad i verktøykassen i Teams. Denne fylles ut og sendes til lokalavdelingsansvarlig i Administrasjonen. Behandling av søknader skjer fortløpende og vurderes opp mot kriteriene ovenfor.

I eposten skal det oppgis:

  • Hvilken lokalavdeling det gjelder
  • Beløp
  • Kontaktperson
  • Tema
  • Dato for aktivitet(er)
  • Antall medlemmer som forventes å ha nytte av tiltaket
  • Begrunnelse

Hvordan tildeles midlene

Den som søker på vegne av lokalavdelingen får mail med beskjed om søknad er innvilget eller ikke, og med begrunnelse. Midlene overføres umiddelbart etter at søknaden er innvilget.

Rapportering

Etter at aktiviteten(e) er gjennomført og alle fakturaer er betalt, så sendes det en kostnadsoppstilling til Econas administrasjon. Eventuelle ubenyttede midler tilbakebetales og går inn i stimuleringsfondet igjen.

Hva skjer om man er uenig i tildeling

Retningslinjene er vedtatt av Econas hovedstyre, og eventuell uenighet om tildeling av midler tas opp med hovedstyret.