Om lokalavdelingenes vedtekter

Vedtektene er lokalavdelingenes «grunnlov» og styrer hvordan lokalavdelingen skal drives. Vedtektene er besluttet av Econas representantskap, de såkalte rammevedtektene, men det er mulig å vedta lokale tilpasninger.

Tekst: Live Olsen Hølmo

Lokalavdelingene følger de såkalte rammevedtektene, som er vedtekter som gjelder alle lokalavdelinger og er vedtatt av Representantskapet. Disse finner du her.

Lokale tilpasninger til rammevedtektene

Lokalavdelingene kan vedta endringer eller tillegg i rammevedtektene. Dette gjøres ved å fremme forslag til sak på lokalavdelingens årsmøte. Dersom disse endringene blir vedtatt, så sendes disse til Econas hovedstyre for endelig godkjenning der. Hovedstyret kan velge å si nei til vedtatte endringer fra lokalavdelingen.

Ønske om endring av rammevedtektene

En annen måte å endre lokalavdelingenes vedtekter, er å fremme forslag til endring av selve rammevedtektene. Hvis dette vedtas av Representantskapet så vil endringene få virkning for alle lokalavdelingene. Alle representanter til Representantskapet har forslagsrett. Forslag om endringer kan derfor stilles av lokalavdelingsleder, studentrepresentantene eller de direktevalgte representantene.

Om lokalavdelingene i Econa sentralt sine vedtekter

I Econas vedtekter (de som gjelder «sentralt») er lokalavdelingene omtalt under paragraf 3.6. Her står det som følger:

Det kan etableres geografisk avgrensede avdelinger av Econa med sikte på å samle foreningens medlemmer i et lokalt miljø, og å arbeide for foreningens målsetninger på det lokale plan.

Opprettelse av nye lokalavdelinger eller endring i virkeområde i eksisterende lokalavdelinger skal godkjennes av representantskapet.

Alle medlemmer av foreningen som er bosatt innenfor en avdelings område, er uten videre medlem av avdelingen hvis vedkommende ikke skriftlig meddeler administrasjonen at det ønsker å være tilknyttet en annen avdeling.

Rammevedtektene for lokalavdelingene

Vedtatt av Representantskapet mai 2018

RAMMEVEDTEKTER FOR LOKALAVDELINGENE

§ 1 Navn

Lokalavdelingens navn er Econa xxx (Econa Østfold). Lokalavdelingen er en del av Econa med hovedsete i Oslo. Econa xxx skal benytte Econas merkevareplattform for å skape nødvendig gjenkjennelse og identitet.

§ 2 Mandat og virkeområde

Econa xxx har sitt virke for medlemmer bosatt innenfor et geografisk avgrenset område etter vedtak i representantskapet jf §3.6 i Econas vedtekter. Econa xxx kan ikke starte virksomhet som kommer i konkurranse med Econa eller andre lokalavdelinger.

Medlemmer av Econa med bostedsadresse innen lokalavdelingens virkeområde er også medlemmer av Econa xxx. Medlemmer av Econa bosatt utenfor lokalavdelingens område kan stå som medlemmer dersom de skriftlig gir Econas administrasjon beskjed om dette – jf. §2 og §5.4 i Econas vedtekter.

Econa xxx er en selvstendig juridisk enhet med eget styre og fører eget regnskap for sin virksomhet. Lokalavdelingen kan ikke pådra Econa økonomiske forpliktelser av noen art uten at dette er avtalt med Econas hovedstyre – jfr Econas vedtekter paragraf 5-4, 3. ledd.

Representantskapet i Econa fastsetter rammevedtekter for lokalavdelingene. Vedtekter samt endringer i disse skal godkjennes av Econas hovedstyre – jfr Econas vedtekter paragraf 5-2 (5-4), punkt 1.

§ 3 Formål

Econa xxx har innen sitt virkeområde som formål å realisere Econas målsetninger gitt i foreningens vedtekter paragraf 1-2 og strategi vedtatt av Representantskapet. Econas hovedformål blir således:

 1. Å implementere Econas vedtatte strategi lokalt
 2. Å skape og utvikle nettverk for medlemmene ved å tilby faglige og sosiale møteplasser.
 3. Å påvirke den samfunnspolitiske utviklingen lokalt i henhold til samfunnspolitisk plattform og policydokumenter.
 4. Å beholde og rekruttere medlemmer lokalt.

§ 4 Organer

§ 4.1 Årsmøte

Årsmøtet er det øverste organet i lokalavdelingen og skal avholdes innen utgangen av mars hvert år. Varsel om årsmøte skal sendes alle medlemmer i lokalavdelingen senest seks uker før møtet. Varselet skal inneholde tid og sted for møtet, foreløpig saksliste og relevante frister.

Innkallingen skal sendes ut senest 14 dager før årsmøtet. Innkallingen skal inneholde konkret forslag til dagsorden, angivelse av eventuelle forslag til vedtektsendringer, valgkomiteens innstilling og nødvendige vedlegg.

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

 1. Valg av ordstyrer
 2. Valg av referent og to til å signere referatet
 3. Vedta dagsorden
 4. Behandle årsberetning og -regnskap
 5. Valg av:
  1. Styreleder
  2. Minimum fire styremedlemmer og eventuelle vararepresentanter
  3. Revisor
  4. Valgkomité
 6. Lokalavdelingens handlingsplan for den kommende periode
 7. Behandle eventuelle forslag til vedtektsendringer
 8. Behandle innkomne forslag til vedtak

Leder velges for ett år og styremedlemmer for to år. Styret skal bestå av minst fem medlemmer, inkludert leder. Valg av styremedlemmer kan fordeles over to årsmøter, slik at halvparten er på valg hvert år.

Maksimal sammenhengende funksjonstid i samme verv skal ikke overskride seks år. Total sammenhengende funksjonstid skal ikke overskrive åtte år.

Innkalling med eventuelle vedlegg og referat fra årsmøte skal sendes Econas administrasjon innen to uker etter årsmøtet.

Møte- og stemmerett

Alle medlemmer av lokalforeningen har adgang til årsmøtet og stemmerett. Årsmøtet er beslutningsdyktig når dette er lovlig innkalt, og alle avgjørelser fattes med simpelt flertall der ikke annet er fastsatt. Det er ikke anledning til å gi sin stemme videre gjennom fullmakt.

Ved flere kandidater til et verv skal valget skje skriftlig. Andre avstemninger kan foregå ved håndsopprekning hvis ikke minst ett medlem krever skriftlig avstemning.

Ekstraordinært årsmøte

Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte hvis 2/3 av styret eller halvparten av medlemmene forlanger dette. Frist for innkalling til ekstraordinært årsmøte er en uke, og det skal i innkallingen tydelig angis hvorfor møtet avholdes, hvilke saker som skal behandles og bakgrunnen for disse.

§ 4.2 Styret

Styrets leder velges separat på årsmøtet, og øvrige verv og ansvarsområder fordeles på styrets første møte. Styret holder møte når leder eller minst to styremedlemmer ønsker dette, og styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede. Avgjørelser fattes ved simpelt flertall, og ved eventuell stemmelikhet avgjør lederens stemme. Det skal skrives referat fra hvert møte.

Styret har følgende oppgaver:

 1. Sørge for at Econa xxx formål gitt i paragraf 3 blir realisert, samt rapportere dette til Econas hovedstyre.
 2. Avholde årsmøte som angitt i paragraf 6-1 og avgi årsberetning og regnskap.
 3. Gjennomføre ulike årsmøtevedtak.
 4. Følge opp forpliktelsene i håndbok for lokalavdelinger.
 5. Utarbeide retningslinjer, rammer eller mandat for eventuelle underutvalg, komiteer samt nettverksgrupper og påse at disse blir overholdt.
 6. Forvalte lokalavdelingens midler forsvarlig og med begrenset risiko.

§ 4.3 Valgkomite

Valgkomiteen velges på årsmøtet og skal bestå av minst tre personer. Styret fremmer forslag vedrørende valgkomiteens sammensetning. Valgkomiteen innstiller på styrets størrelse, styreleder, minst fire styremedlemmer og eventuelle vararepresentanter samt revisor. Verv i valgkomiteen kan ikke kombineres med verv valgkomiteen innstiller til.

§ 5 Økonomi

Styret skal ha en egen økonomiansvarlig, som står for den daglige oppfølgingen av inn- og utbetalinger. Større omplassering av midler kan kun skje ved signatur fra både styrets leder og økonomiansvarlig basert på et enstemmig styrevedtak.

§ 6 Medlemsregister

Register over Econa xxx medlemmer oppbevares hos Econa og tilgjengelighet styres av retningslinjer for behandling av personopplysninger fastsatt av Econas hovedstyre.

§ 7 Nedleggelse

Lokalavdelingen kan nedlegges såfremt to ulike årsmøter har vedtatt dette med 2/3-flertall. Lokalavdelingenes midler skal i så tilfelle overføres til Econa.

§ 8 Vedtektsendringer

Alle vedtektsendringer krever 2/3 flertall. Endringer i rammevedtektene må godkjennes av Econas hovedstyre jf. §3.6.1. i Econas vedtekter før de trer i kraft.

 

Sist vedtatt på representantskapsmøte 25-26. mai 2018

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

For at du skal få en best mulig brukeropplevelse, bruker vi informasjonskapsler til å hente inn statistikk om hvordan nettstedet brukes. Les mer om informasjonskapsler.