Hvordan opprette lokal bedriftsgruppe/Akademikergruppe?

I virksomheter med flere Econa-medlemmer kan det etableres bedriftsgruppe/Akademikergruppe. Det betyr at du som ansatt kan få medbestemmelsesrett på din arbeidsplass.

Dersom du er interessert i å opprette lokal bedriftsgruppe og få medbestemmelsesrett på din arbeidsplass kan du ta kontakt med sektoransvarlig på ditt område. 

Sektoransvarlig vil følge deg opp og kunne bistå med kontakt med andre mulige tillitsvalgte og kontakt med ledelsen. Det kan være aktuelt å arrangere et informasjonsmøte for å informere om hva en bedriftsgruppe innebærer og forsøke å rekruttere tillitsvalgte. For å opprette bedriftsgruppe, må det velges minst en og helst to tillitsvalgte.

Vi vil også anbefale å forsøke å rekruttere flere Econa-medlemmer i virksomheten og få Econa-medlemmer til å registrere riktig arbeidsgiver på econa.no, da det er nødvendig med minst to Econa-medlemmer (tre i Finans Norge og NHO) og helst så mange som mulig for å få opprettet bedriftsgruppe.

Dersom det er aktuelt med bedriftsgruppe i din bedrift og det er tillitsvalgte som har meldt seg i virksomheten vil Econa kunne bistå med innkalling til stiftelsesmøte for Econas medlemmer i bedriften. På stiftelsesmøtet velges et styre på 2-4 personer og evt. varamedlemmer og det fastsettes vedtekter for bedriftsgruppen.

Econa vil også følge opp de tillitsvalgte etter opprettelsen og hjelpe med opptart av styremøter og medlemsmøter og kommunikasjon med medlemmene.

For virksomheter i Finans Norge kan Econa bistå med å gjøre gjeldende hovedavtale for å få medbestemmelsesrett og Econas lønnsoppgjør.

For virksomheter i NHO eller uten arbeidsgiverorganisasjon kan vi bistå med kontakt med HR for å kreve tariffavtale eller medbestemmelsesrett etter arbeidsmiljøloven kapittel 8. Dersom arbeidsgiver ikke ønsker å gi medbestemmelse eller tariffavtale, kan det være vanskelig å få gjennomslag uten å gå til streik eller rettslige skritt.

Econa vil også bidra til å sikre nødvendig opplæring og tilgang til medlemsinformasjon for tillitsvalgte. Dersom det er ønskelig med kurs og foredrag, vil Econa kunne bidra med dette.

Formål med bedriftsgruppe:

  • samle medlemmene ved å etablere en naturlig møteplass og diskusjonsforum i virksomheten
  • være et aktivt bindeledd mellom medlemmene og ledelsen
  • ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår
  • synliggjøre medlemmenes kompetanse og viktighet i virksomheten
  • bidra til kompetanseheving blant medlemmene blant annet gjennom foredrag og konferanser
  • inngå tariffavtale med arbeidsgiver/arbeidsgiverorganisasjon
  • rekruttere nye medlemmer i virksomheten
  • synliggjøre Econas tilbud

Akademikergruppe som alternativ der det er få Econa-medlemmer:

Dersom det er få Econa-medlemmer i din virksomhet, kan det være aktuelt å istedenfor opprette en Akademikergruppe sammen med andre Akademikerforeninger, med egne vedtekter.

Når det etableres en lokal Akademikergruppe, skal den om mulig være sammensatt av minst en representant for hver av Akademikerforeningene i den aktuelle virksomheten. Det er likevel ikke et krav, og det kan derfor være enklere å få til en Akademikergruppe enn en bedriftsgruppe.

Den lokale Akademikergruppen bestemmer selv hva samarbeidet skal omfatte. Noen akademikergrupper opererer sammen om tariffavtalesaker, og som primærforeninger i øvrige diskusjoner, mens andre har samarbeid i alle saker.

Dersom den lokale Akademikergruppen på vegne av fellesskapet har behov for avklaringer med sentralt nivå, tas det kontakt med lederens primærorganisasjon sentralt.