Finans Norge

Finans Norge er en arbeidsgiver- og interesseorganisasjon i finans og banksektoren og representerer om lag 240 banker og finansbedrifter. Fra 1. januar 2023 gikk Finans Norge inn som landsforening i NHO.

Econa har hovedavtale med Finans Norge og har ca. 1 600 medlemmer som arbeider i virksomheter tilknyttet Finans Norge.

I virksomheter hvor hovedavtalen mellom Econa og Finans Norge har blitt gjort gjeldende har Econas medlemmer rett til medbestemmelse på arbeidsplassen, og en plass rundt bordet i omstillingsprosesser og i forbindelse med lønnsoppgjøret.

Hovedavtalen omhandler blant annet

  • rettigheter knyttet til informasjon, samarbeid og medbestemmelse i bedriften
  • rettigheter i forbindelse med lønnsoppgjør inkludert drøftinger med tillitsvalgte og individuelle lønnssamtaler
  • rett til fri med lønn for deltakelse på medlemsmøter og tillitsvalgtarbeid
  • sosiale ytelser som blant annet lønn under sykdom, fødsel og adopsjon

Les hele hovedavtalen her.

Econa har foreløpig bedriftsgruppe og Hovedavtale i DNB, Nordea, Tryg og Fremtind og har gode erfaringer med bedriftsgrupper og Econas eget  lønnsoppgjør så langt. Vi ønsker kontakt med flere engasjerte Econa-medlemmer for å få opprettet flere bedriftsgrupper i Finans Norge-området. 

Econa-medlemmer som arbeider i virksomheter uten bedriftsgruppe er ikke bundet av hovedavtalen.

Mer om lønnsreguleringer etter hovedavtalen

Hovedavtalen legger opp til individuell lønnsfastsetting istedenfor sentrale lønnsforhandlinger. Lønnsreguleringen skal baseres på Econa-medlemmenes lønnsmasse istedenfor hele arbeidsgivers lønnsmasse.

Les her om hva årets lønnsoppgjør betyr for deg som jobber i privat sektor

Bedriften skal vurdere de individuelle lønningene for alle medlemmer av Econa én gang per år. Her skal det gjøres en individuell vurdering av hver enkelt medlems lønn «etter en saklig vurdering av kompetanse, dyktighet, arbeidsinnsats, erfaring og stillingens ansvars- og arbeidsområde, samt den enkeltes utvikling siden forrige vurdering». Econa-medlemmer kan be bedriften om en begrunnelse for sin lønnsfastsettelse. Bedriften kan også foreta tilleggsreguleringer ved behov, for eksempel ved skjevheter, eller ved stillingsendringer.

Econas medlemmer har gjennom tillitsvalgte på jobben innflytelse i forkant av den individuelle lønnsreguleringen. Econas tillitsvalgte har rett til å gjennomføre reelle drøftinger før bedriften fastsetter årlig nivå for lønnsjustering. Drøftingene skal føres på grunnlag av bedriftens lønnsomhet, inntjening og samfunnsøkonomiske hensyn, medlemmenes situasjon og gruppens spesielle forhold.

Dersom Econas bedriftsgruppe har innsigelser mot gjennomført prosess, kan Econa overfor Finans Norge kreve at det avholdes et lokalt møte i bedriften der Econa og Finans Norge deltar i tillegg til bedriftsgruppen og HR i bedriften.

Ta kontakt med tillitsvalgt i din virksomhet for mer informasjon og datoer for drøftinger og lønnsregulering. Kontaktinformasjon til tillitsvalgte finner du på Mitt Econa.

Særavtaler

Hovedavtalen er kun en rammeavtale, og utfylles av særavtaler i den enkelte bedrift. Særavtalene omhandler vanligvis regler om arbeidstid, ansettelser, permisjoner, likeverd, livsfasepolitikk, pensjon- og personalforsikringer.