Lønnsoppgjøret i privat sektor 2024

I privat sektor vil gjennomføringen av lønnsoppgjøret bero på om du jobber i en bedrift hvor Econa har tariffavtale som gjelder hos din arbeidsgiver.

Lønnsoppgjøret for medlemmer som ikke er bundet av tariffavtale

For Econas medlemmer i privat sektor som ikke er bundet av tariffavtale forhandles lønn vanligvis direkte mellom medlemmet og arbeidsgiver. Det er viktig at medlemmene i slike bedrifter selv undersøker sin arbeidsavtale og eventuelle interne tidsplaner for lønnsvurdering hos arbeidsgiver, og på egen hånd ber om lønnssamtale med arbeidsgiver dersom arbeidsgiver ikke tar initiativ til dette. Se tips om gjennomføring av lønnssamtale.

Frontfagsoppgjøret endte opp med en ramme på 5,2 %. Frontfagsoppgjøret og Econas tariffoppgjør i øvrige sektorer har ikke noen direkte betydning for din lønnsregulering. Vi ser likevel at arbeidsgiver ofte ønsker å forholde seg til og vise til disse oppgjørene, når de vurderer den årlige lønnsreguleringen for sine ansatte. Du kan lese mer om oppgjørene i andre sektorer her.

Lønnsoppgjøret for medlemmer som er bundet av tariffavtale

Finans Norge-virksomheter med tariffavtale

Econa har hovedavtale/overenskomst med Finans Norge som skal reforhandles i 2024. Dette vil mest sannsynlig gjøres til høsten og gjennomføres av Econa og Finans Norge sentralt.

Econas hovedavtale/overenskomst med Finans Norge er gjennomført i DNB, Tryg, Nordea og Fremtind. I disse virksomhetene gjennomføres lønnsoppgjøret lokalt. Tidspunktene for drøftinger mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte, og individuelle lønnssamtaler, avtales internt i den enkelte virksomhet. Hør med dine lokale tillitsvalgte om du har spørsmål til tidsplanen for oppgjøret.  

I bedrifter som er del av denne overenskomsten, skjer lønnsoppgjøret ved at bedriftens lokale tillitsvalgte drøfter med arbeidsgiver, på vegne av de ansatte Econa-medlemmene, for å fastsette den årlige gjennomsnittlige lønnsreguleringen. Drøftingene føres på grunnlag av bedriftens lønnsomhet, inntjening og samfunnsøkonomiske hensyn, samt medlemmenes situasjon generelt og gruppens eventuelle spesielle forhold, før bedriften fastsetter den årlige regulering, beregnet etter Econa-medlemmenes lønnsmasse.

Deretter skal det gjennomføres dialog med det enkelte medlem for å fastsette den årlige lønnsreguleringen. Bedriften skal fastsette det enkelte medlems lønn individuelt etter en saklig vurdering av kompetanse, dyktighet, arbeidsinnsats, erfaring og stillingens ansvars- og arbeidsområde, samt den enkeltes utvikling siden forrige vurdering. 

Dersom du er et Econa-medlem som jobber i Finans Norge-virksomhet der Econa ikke har tariffavtale, vil du vanligvis følge Finansforbundets lønnsoppgjør. Ta kontakt med din leder for å avklare hvordan lønnsoppgjøret gjennomføres i din bedrift.

Øvrige NHO-virksomheter med tariffavtale

Econa har ingen hovedavtale med NHO og den årlige lønnsreguleringen avgjøres derfor i utgangspunktet mellom arbeidsgiver og hvert enkelt medlem direkte, se innledningsvis om lønnsoppgjøret for medlemmer som ikke er bundet av tariffavtale. Du vil også kunne være bundet av resultater fremforhandlet gjennom andre tariffavtaler i virksomheten. Ta kontakt med din leder for å avklare dette.

Econa overenskomst nr. 562 mellom NHO/Abelia er gjennomført ienkelte avdelinger i IFS Norge AS, Norce Norwegian Research Centre AS og Norsk Sjømatråd. I disse virksomhetene gjennomføres lønnsoppgjøret lokalt. Tidspunktene for drøftinger mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte, og individuelle lønnssamtaler, avtales internt i den enkelte virksomhet. Hør med dine lokale tillitsvalgte om du har spørsmål til tidsplanen for oppgjøret.  Lønnsoppgjøret gjennomføres etter samme prosedyre som i Finans Norge-virksomhetene, se ovenfor. 

Virke-Huk

Overenskomsten med Virke-Huk skal reforhandles i løpet av høsten 2024. Nærmere datoer kommer.