Forslag til vedtekter Akademikergruppe

Vedtekter Akademikerne [Bedrift]

Vedtatt på stiftelsesmøte [dato]

§ 1 – Navn

Gruppens navn er Akademikerne [Bedrift]

§ 2 – Medlemskap

Alle ansatte i [Bedrift] som er medlemmer av en medlemsforening i Akademikerne er automatisk medlem av gruppen, med mindre de reserverer seg. [Bedrift]’s øverste leder, konsernledelsen, HR-leder og ledere som deltar ved fastleggelse av generelle lønns- og arbeidsvilkår er unntatt fra deltakelse i den lokale Akademikergruppen.. 

§ 3 – Formål

Gruppens formål er å ivareta medlemmenes interesser på arbeidsplassen i [Bedrift]. Dette omfatter å

  • Samle medlemmene ved å etablere en naturlig møteplass og diskusjonsforum i virksomheten
  • Være et aktivt bindeledd mellom medlemmene og ledelsen
  • Ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, blant annet gjennom medbestemmelse i omorganiseringer og lønnsoppgjør,
  • Synliggjøre medlemmenes kompetanse og viktighet i virksomheten
  • Bidra til kompetanseheving blant medlemmene blant annet gjennom foredrag og konferanser
  • Inngå bedriftsavtale/ overenskomst med arbeidsgiver
  • Rekruttere nye medlemmer i virksomheten
  • Synliggjøre Akademikerforeningenes tilbud

§ 4 – Årsmøte/valg

Gruppens øverste organ er årsmøtet. Årsmøtet avholdes årlig, fortrinnsvis innen utgangen av desember. Valg avholdes som en del av årsmøtet.

Innkalling til årsmøte/valg sendes ut senest en måned før møtet avholdes.

Forslag som skal behandles på årsmøtet sendes til styreleder senest 14 dager etter innkallingen.

Agenda, forslag til nytt styre og valgkomité og eventuelle forslag til årsmøtet sendes ut av styremedlemmene til medlemmene senest 2 uker før årsmøtet avholdes.

Årsmøtet fastsetter vedtekter og godkjenner vedtektsendringer. Vedtektsendringer kan bare foretas av årsmøtet med 2/3 flertall av de deltagende stemmeberettigede medlemmene. Alle bedriftsgruppens medlemmer har møte- og stemmerett på årsmøtet.

Medlemmer kan delta på årsmøtet ved fremmøte og ved deltagelse på video og telefon. Medlemmer som ikke kan delta fysisk eller på video kan gi fullmakt til et annet medlem.

§ 5 – Valg

På årsmøtet velges leder, styremedlemmer, eventuelle varamedlemmer og eventuell valgkomité.

§ 6 – Styret

Styret velges av årsmøtet fortrinnsvis innen utgangen av 4. kvartal med funksjonstid fra etterfølgende 1. kvartal. I perioden frem til funksjonstiden tar til skal det nye styret tilføres kjennskap til og kunnskap om sine funksjoner etter foreningens bestemmelser. Kompetanseoverføring skal sikres gjennom overlapping i funksjonene. I tillegg anbefales nye styremedlemmer å følge Akademikerforeningenes opplæringsprogram.

Styret består av inntil seks medlemmer inkludert leder. Medlemmene velges for to år.

Det kan velges opptil syv varamedlemmer. Varamedlem(mer) har møterett, men ikke stemmerett. Eventuelle varamedlem(mer) velges for et år.

Alle Akademikerforeningene som er representert i [Bedriften] har rett til å ha et styremedlem eller varamedlem. Dersom styret ikke er fulltallig, kan det supplere seg selv.

Dersom antall styremedlemmer overstiger en tariffavtalt maksgrense, velger årsmøtet hvilke styremedlemmer som skal endre rolle til varamedlem.

Styret utpeker eventuelle medlemmer til utvalg i organisasjonen (som samarbeidsutvalget etc.).

Styret konstituerer seg selv.

§ 7 – Valgkomité

Dersom en egen valgkomité nedsettes skal denne bestå av to medlemmer som velges for ett år av gangen.

§ 8 – Styrets mandat

Det valgte Styret er tillitsvalgte for Akademikerne [Bedrift] og har mandat til å treffe beslutninger på medlemmenes vegne. I saker av stor betydning for mange medlemmer bør styremedlemmene innkalle til medlemsmøte. Saker av stor prinsipiell betydning bør legges frem for årsmøtet, alternativt ekstraordinært årsmøte.

Styret representerer Akademikerne [Bedrift]’s medlemmer overfor ledelsen i [Bedrift].

Dersom Akademikergruppen på vegne av fellesskapet har behov for bistand, avklaringer og faglig støtte med det sentrale nivå, tas det kontakt med lederens primærorganisasjon sentralt og/​eller med den eller de primærorganisasjonene som er berørt av den aktuelle problemstillingen.

I den grad det er behov for finansiering av særskilte aktiviteter i det lokale akademikersamarbeidet må det søkes økonomiske midler via primærorganisasjonene.

Gruppen er tilknyttet Akademikerne og skal forholde seg til Akademikerforeningenes til enhver tid gjeldende politikk i saker vedrørende lønns- og arbeidsvilkår.

Styret skal ellers sørge for at Akademikerforeningenes vedtekter, formålsparagraf og retningslinjer følges opp.

§ 9 – Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når Styret eller 20 % av medlemmene krever dette. Innkalling til et ekstraordinært møte skal skje med minimum 14 dagers varsel.

Kun saker som er omtalt i innkallingen kan behandles på det ekstraordinære årsmøtet.

 

 

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

For at du skal få en best mulig brukeropplevelse, bruker vi informasjonskapsler til å hente inn statistikk om hvordan nettstedet brukes. Les mer om informasjonskapsler.