Forslag til vedtekter for lokal gruppe

Vedtekter Econa Navn på virksomhet

Vedtatt på stiftelsesmøtet dato

§1 – Navn

Gruppens navn er Econa virksomheten.

§2 – Medlemskap

Alle ansatte i virksomheten som er medlemmer av Econa er automatisk medlem av gruppen, med mindre de reserverer seg. Dette gjelder ikke øverste leder, konsernledelsen, HR-leder og ledere som deltar ved fastleggelse av generelle lønns- og arbeidsvilkår. 

§3 – Formål

Gruppens formål er å ivareta medlemmenes interesser på arbeidsplassen i virksomheten. Dette omfatter å

  • Samle medlemmene ved å etablere en naturlig møteplass og diskusjonsforum i virksomheten
  • Være et aktivt bindeledd mellom medlemmene og ledelsen
  • Ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, blant annet gjennom medbestemmelse i omorganiseringer og lønnsoppgjør,
  • Synliggjøre medlemmenes kompetanse og viktighet i virksomheten
  • Bidra til kompetanseheving blant medlemmene blant annet gjennom foredrag og konferanser
  • Inngå bedriftsavtale/ overenskomst med arbeidsgiver
  • Rekruttere nye medlemmer i virksomheten
  • Synliggjøre Econas tilbud

§4 – Årsmøte/valg

Gruppens øverste organ er årsmøtet. Årsmøtet avholdes årlig innen utgangen av desember. Valg avholdes som en del av årsmøtet.

Innkalling til årsmøte/valg sendes ut senest en måned før møtet avholdes.

Forslag som skal behandles på årsmøtet sendes til styreleder senest 14 dager etter innkallingen.

Agenda, forslag til nytt styre og valgkomité og eventuelle forslag til årsmøtet sendes ut av styremedlemmene til medlemmene senest 2 uker før årsmøtet avholdes.

Årsmøtet fastsetter vedtekter og godkjenner vedtektsendringer. Vedtektsendringer kan bare foretas av årsmøtet med 2/3 flertall av de deltagende stemmeberettigede medlemmene. Alle bedriftsgruppens medlemmer har møte- og stemmerett på årsmøtet.

Medlemmer kan delta på årsmøtet ved fremmøte og ved deltagelse på video og telefon. Medlemmer som ikke kan delta fysisk eller på video kan gi fullmakt til et annet medlem.

§5 – Valg

På årsmøtet velges leder, styremedlemmer, eventuelle varamedlemmer og eventuell valgkomité.

§6 – Styret

Styret velges av årsmøtet innen utgangen av 4. kvartal med funksjonstid fra etterfølgende 1. kvartal. I perioden frem til funksjonstiden tar til skal det nye styret tilføres kjennskap til og kunnskap om sine funksjoner etter foreningens bestemmelser. Kompetanseoverføring skal sikres gjennom overlapping i funksjonene. I tillegg plikter nye styremedlemmer å følge Econas opplæringsprogram.

Styret består av inntil tre medlemmer inkludert leder. Medlemmene velges for to år.

Det kan velges opptil tre varamedlemmer. Eventuelle varamedlem(mer) velges for et år. Varamedlem(mer) har møterett, men ikke stemmerett. Dersom styret ikke er fulltallig kan det supplere seg selv.

Dersom antall styremedlemmer overstiger en tariffavtalt maksgrense, velger styret hvilke styremedlemmer som skal endre rolle til varamedlem.

Styret utpeker eventuelle medlemmer til utvalg i organisasjonen (som samarbeidsutvalget etc.).

Styret konstituerer seg selv.

§7 – Valgkomité

Dersom en egen valgkomité nedsettes skal denne bestå av to medlemmer som velges for ett år av gangen.

§8 – Styrets mandat

Det valgte Styret er tillitsvalgte for Econa virksomheten og har mandat til å treffe beslutninger på medlemmenes vegne. I saker av stor betydning for mange medlemmer bør styremedlemmene innkalle til medlemsmøte. Saker av stor prinsipiell betydning bør legges frem for årsmøtet, alternativt ekstraordinært årsmøte.

Styret representerer Econa virksomheten’s medlemmer overfor ledelsen i virksomheten.

Gruppen er tilknyttet Econa og skal forholde seg til foreningens til enhver tid gjeldende politikk i saker vedrørende lønns- og arbeidsvilkår.

Styret skal ellers sørge for at Econas vedtekter og retningslinjer og Econas formålsparagraf og vedtekter følges opp.

§9 – Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når Styret eller 20 % av medlemmene krever dette. Innkalling til et ekstraordinært møte skal skje med minimum 14 dagers varsel.

Kun saker som er omtalt i innkallingen kan behandles på det ekstraordinære årsmøtet.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

For at du skal få en best mulig brukeropplevelse, bruker vi informasjonskapsler til å hente inn statistikk om hvordan nettstedet brukes. Les mer om informasjonskapsler.