Studentenes politikk

Econa Student har sine egne politiske meninger og holdninger med vekt på økonomisk-administrativ utdanning. Poltikken er samlet i Studentpolitisk plattform. De politikkområdene som er dekket i plattformen er de prioriterte områdene for Econa Students arbeid.

Foto: Econa

Den studentpolitiske plattformen primært basert på fem hovedområder - kvalitet i høyere utdanning, studentvelferd, internasjonalisering og forskning og utvikling. 

Plattformen danner grunnlaget for politiske utspill og påvirkningsarbeid, og er en rettesnor for Econa studentenes utadrettede virksomhet. De politikkområdene som er dekket i plattformen er de prioriterte områdene for studentenes samfunnspolitiske arbeid. Plattformen er ikke uttømmende, hverken innenfor de utvalgte politikkområdene eller i valget av politikkområder. Den samfunnspolitiske plattformen utdypes med mer detaljerte policydokumenter på utvalgte områder, som vedtas av hovedstyret.

Utdypning av hovedområdene: 

1. Kvalitet i høyere utdanning 

Høy og arbeidsrelevant kompetanse er Norges største konkurransefortrinn. Samarbeid med arbeids- og næringsliv er viktig for å sikre relevans og kvalitet i studiene, både på studieprogram- og institusjonsnivå. For å hevde oss i den internasjonale konkurransen må vi ha et utdanningssystem med høy kvalitet i alle ledd, som er forskningsbasert, relevant for arbeidslivet og holder internasjonal standard.

2. Studentvelferd

Studentvelferd er viktig for gjennomføring og læringsutbytte, og for de fleste studenter like viktig som kvalitet på undervisningen. Velferdstilbudet skal bidra til trivsel og legge til rette for at studentene skal kunne konsentrere seg om studiene og ha muligheten til å fullføre på normert tid.

3. Internasjonalisering

Studiekvalitet ved utenlandske studieoppholdet er av stor betydning for studentenes faglige kompetanse, og gir mulighet for økt utvikling erfaringsmessig. Det faglige utbyttet henger naturlig sammen med kvaliteten og den personlige utviklingen ved utenlandsoppholdet. I tillegg til personlig erfaring gir det store samfunnsøkonomiske gevinster at studenter tar utdanning i utlandet. Det gir ny kunnskap, idéer og innsikt i nye kulturer som vil bidra til en bedre akademisk forståelse.

4. Forskning og utvikling

Econa Student mener at all norsk økonomisk-administrativ utdanning skal holde et høyt internasjonalt nivå, og særlig på masternivå. En god forskningsbasert utdanning forutsetter høy forskningsaktivitet og en viss størrelse på fagmiljøet. Econa Student ønsker færre og større fagmiljøer for å sikre kvalitet på forskningen. Man bør styre forskningsmidler, spisse forskning og prioritere fagmiljøet sterkeste profil, da dette er avgjørende for kvaliteten på undervisningen.
Tidligere var det slik at det å være forsker gav helt unike muligheter, men doktorgrad i dag er forbundet med en rekke usikkerhetsmomenter. Kostnaden ved en doktorgrad er den inntekten du alternativt kunne mottatt ved å gå rett ut i jobb, og for høyt lønnede grupper er denne høy. Lønn, arbeidsvilkår og arbeidsoppgaver må derfor være konkurransedyktige for å inspirere flere studenter til å velge en karriere innenfor forskning. Studentene skal, hvis de ønsker det, kunne delta i relevante forskningsprosjekt ved utdannings-institusjonen, og inkluderes i et forskningsmiljø.

Last ned Studentpolitisk plattform for Econa Student 2021-2022 her.

Econa hjelper over 3500 økonomistudenter med å få mest mulig ut av studietiden og en god overgang til arbeidslivet. Les mer på studentsidene våre.