Rollen som tillitsvalgt

Som tillitsvalgt for Econa sine medlemmer skal du tale medlemmenes sak og representere dem overfor arbeidsgiver og representere Econa på din arbeidsplass.

Econa har partsforhold i tariffavtaler (kollektive avtaler). Disse avtalene danner grunnlaget for medbestemmelsesrett for de ansatte i virksomhetene. Denne medbestemmelsen (bedriftsdemokrati) utøves hovedsaklig av tillitsvalgte og omfatter blant annet virksomhetsrelaterte problemstillinger, omorganisering, flytting, eller lokale lønnsforhandlinger.

Som tillitsvalgt for Econa sine medlemmer skal du tale medlemmenes sak og representere dem overfor arbeidsgiver og representere Econa på din arbeidsplass. I Econas Arbeidslivsavdeling har du tilgang til erfaren juridisk bistand ved behov. 

Tillitsvalgte velges av og blant Econas medlemmer på arbeidsplassen. Valg kan for eksempel skje i et medlemsmøte med simpelt flertall. Tillitsvalgte velges normalt for to år av gangen.

Avgående tillitsvalgt har et ansvar for å se til at valg av nye tillitsvalgte blir avholdt når denne slutter i rollen.

Informasjon om endringer av tillitsvalgt(e) sendes til arbeidsgiver og til Econa sentralt på forhandlinger@econa.no.

Organiseringen av tillitsvalgtarbeidet

Tillitsvalgtarbeidet organiseres ulikt i den enkelte virksomhet, blant annet avhengig av hvor mange medlemmer Econa har i virksomheten, virksomhetens omfang (avdelinger, seksjoner mv) og virksomhetens geografiske utstrekning (regionskontorer el)

I virksomheter hvor Econa har mange medlemmer, kan det være hensiktsmessig å opprette et eget styre med flere tillitsvalgte og en hovedtillitsvalgt. Andre steder kan det være at man kun har en tillitsvalgt og en varatillitsvalgt, mens i virksomheter med få Econa-medlemmer kan det være naturlig kun å ha en tillitsvalgt, eller å opprette en Akademikergruppe. I virksomheter med en geografisk spredning, vil det kunne være hensiktsmessig med en hovedtillitsvalgt og flere plasstillitsvalgte, eventuelt plasstillitsvalgte og regiontillitsvalgte mv.

Organiseringen av tillitsvalgtarbeidet må tilpasses virksomheten, og Econa Arbeidsliv vil kunne bistå med tips og råd i så måte. Målet er å ha et godt utbygd tillitsvalgt-apparat, slik at våre medlemmers interesser i virksomheter bundet av tariffavtaler blir ivaretatt. Les mer om opprettelse av bedriftsgruppe/Akademikergruppe.

Årshjul for tillitsvalgtarbeid

Det kan være lurt å utarbeide et årshjul for tillitsvalgtarbeidet, tilpasset din virksomhet. Her kan du laste ned en mal for din sektor.

Kommunal sektor

Medlemsmøter​

Som tillitsvalgt er du avhengig av tillit fra medlemmene.  Vi anbefaler å ha medlemsmøter etter behov- , for eksempel i forkant av lokalt lønnsoppgjør, omstillingsprosesser, arbeidsmiljø osv. Er virksomheten under omstilling- er det viktig med medlemsmøter- for å få tilbakemelding fra medlemmene som dere kan formidle til arbeidsgiver. 

Vi som jobber i Econa kan også delta på medlemsmøter. Vi kan blant annet innlede om Econa, og ulike arbeidsrettslige emner som lønnsoppgjør, tariffoppgjør, omstilling, arbeidsgivers styringsrett, pensjon og Econas medlemsfordeler.

Hvor hyppig du har møter beror på situasjonen. Hvis virksomheten for eksempel har varslet en nedbemanning så kan det være lurt at du foretar noen hyppigere møter. Det å ha medlemsmøter har flere hensikter.. For det første gir medlemsmøter deg kunnskap om hva medlemmenes ønsker. Dermed får du vite hva Econas medlemmer mener, og det gir deg en større tyngde inn mot samtalene med arbeidsgiver. For det andre bidrar det til å holde ryggen din klar. Dersom et medlem for eksempel er misfornøyd med strategien i en nedbemanningsprosess, så kan du vise til at det har blitt avholdt medlemsmøte hvor strategien ble vedtatt. Hvis det misfornøyde medlemmet ikke har deltatt på det møtet, kan vedkommende egentlig skylde på seg selv.

Her kan du laste ned et forslag til agenda på et medlemsmøte med eksempler på hva dere skal snakke om.

​Vi har også mulighet til å støtte bevertning om du sender oss en søknad. 

Lønnssamtale​

En lønnssamtale er en samtale mellom deg og din leder om lønn, herunder også hva du kan gjøre for å sikre deg en god lønnsutvikling.

I privat sektor kan retten til lønnssamtale fremgå av tariffavtale eller i arbeidstakerens individuelle arbeidsavtale.

I statlig og kommunal sektor kan Econas medlemmer kreve at det gjennomføres individuelle lønnsutviklingssamtaler med arbeidsgiver. Samtalen gir derimot ingen forhandlingsrett, dette skjer mellom arbeidsgiver og arbeidstakerens tillitsvalgte i tråd med tariffavtalens vilkår.

En god lønnssamtale gir en konkret vurdering av dine prestasjoner og hvordan de belønnes.

Vår lønnsundersøkelser viser at de medlemmer som gjennomfører lønnssamtale får høyere lønnsøkning enn de som ikke har en slik samtale med arbeidsgiver.

Vi anbefaler alle tillitsvalgte å oppfordre sine medlemmer til å avholde lønnssamtale med sin leder. Ta dette gjerne opp som et punkt på medlemsmøter. 

Her kan du lese om  6 tips til lønnssamtalen

Nærmere om rollen som tillitsvalgt 

Tillitsvalgte kan ha flere roller. Tillitsvalgte er arbeidstakerpart i virksomheten og er bindeledd mellom arbeidstakerne og ledelsen, de har en viktig rolle ved endringer/omorganiseringer og kan bidra i enkeltsaker. I offentlig sektor forhandler lokale tillitsvalgte lønn på vegne av medlemmene, mens i privat sektor med tariffavtale har tillitsvalgte drøftingser med arbeidsgiver i forkant av individuelle lønnssamtaler.

Som tillitsvalgt er du avhengig av tillit fra medlemmene og det kan være lurt å ha medlemsmøter der tema kan knyttes til aktuelle saker, for eksempel lønnsoppgjør, omstillingsprosesser, arbeidsmiljø osv. Vi som jobber i Econa kan også delta på medlemsmøter. Vi kan blant annet innlede om Econa, og ulike arbeidsrettslige emner som lønnsoppgjør, tariffoppgjør, omstilling, arbeidsgivers styringsrett, pensjon og Econas medlemsfordeler.

Vi har eksempel på lokale vedtekter som dere kan bruke. Her står det også noe om valg av nye tillitsvalgte. Avtaleverket i de enkelte sektorer har flere bestemmelser om plikter og rettigheter til tillitsvalgte.

Det er mulig å søke om støtte til arrangementer med faglig innhold hos Econa. Econa vurderer i hvert enkelt tilfelle om arrangementet har tilstrekkelig relevant innhold. Skjemaet sendes til forhandlinger@econa.no. Det vil bero på en konkret vurdering om arrangementet kan innvilges helt eller delvis økonomisk støtte.

Medlemsverving

For at Econa skal få mest slagvekt er vi avhengige av å ha så mange medlemmer som mulig. Vi er derfor avhengig av at du som tillitsvalgt bidrar med rekruttering og verving på arbeidsplassen.  På denne måten styrker vi vår posisjon.

Tiltak for medlemsverving kan være:

  • Å invitere til en prat om Econa
  • Stand i fellesområde hvor tillitsvalgte og eventuelle representanter fra Econa er tilstede
  • Be HR om å oversende en liste over nyansatte og send dem en e-post. Vi kan bidra med en mal.
  • Invitere potensielle medlemmer når avdelingen skal avholde medlemsmøte. I så fall bør du også ha en plan for å følge opp de potensielle medlemmene i ettertid. Econas administrasjon kan også være med på å arrangere møtet og kan stille med foredrag.
  • Profilering av Econa gjennom bruk av vervebrosjyre, kopp, sjokolade og andre giveaways etc. Dette kan bestilles av Econa.

Det er viktig at dere ber medlemmer registrere seg med riktig arbeidsgiver på econa.no. Medlemsendringer kan også sendes til forhandlinger@econa.no

Verving som en del av onboarding av nyansatte

En god strategi for å verve nye medlemmer er å henvende seg til nyansatte i virksomheten og sende dem informasjon om Econa på deres arbeidsplass. Her finner du forslag til vervetekst i de ulike sektorene.

Statlig sektor

Kommunal sektor

Oslo kommune

Spekter SAN

Finans Norge

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Til tross for at norsk arbeidsliv har mange reguleringer og mange bestemmelser som omtaler samarbeid og medvirkning på arbeidsplassen, viser erfaringer at lover og regler alene ofte ikke er nok for å lykkes med et godt 
samarbeid. Gode samarbeidsforhold partene imellom avhenger også av 
god kommunikasjon, gjensidig respekt og tillit og personlige relasjoner. Derfor har det partssammensatte utvalget for samarbeid, integrering og kompetanse og 
består av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN, Unio, Akademikerne og Arbeidsgiverforeningen Spekter laget en veileder for samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte. Veilederen er først og fremst ment som et verktøy for ledere og tillitsvalgte på alle nivåer i virksomheten og kan lastes ned her.

Taushetsplikt

Som tillitsvalgt vil du kunne få tilgang til personopplysninger, herunder sensitive opplysninger. Det kan være medlemsopplysninger, lønnsopplysninger og informasjon i forbindelse med konflikter. I disse sakene har du taushetsplikt. Hovedregelen er alltid at medlemmet skal godkjenne hvem du snakker med om den aktuelle saken.

Det er videre viktig at personopplysninger blir behandlet på en riktig og trygg måte. Alle opplysninger som innhentes og oppbevares av deg som tillitsvalgt skal være saklig begrunnet i din hjelp til det enkelte medlemmet, og skal ikke oppbevares lenger enn formålet tilsier.

Econa har et e-læringskurs for tillitsvalgte. Dette må gjennomføres før du tiltrer som tillitsvalgt.

Du kan til enhver tid kontakte Econa dersom du har spørsmål knyttet til behandling av personopplysninger ved å sende en e-post til personvernombud@econa.no.

Oppdatert per: 2023