Magma Utgave 5 2021 Magma logo - lenke til Magma forsiden
TEKST: Marit Holter-Sørensen FOTO:

Bærekraftige anskaffelser – et konkurransefortrinn inn mot offentlig sektor (f)

Strengere krav til bærekraft ved offentlige anskaffelser er kommet for å bli, både i Norge og internasjonalt. Skal norske bedrifter kunne hevde seg i fremtidens marked, må dette tas på alvor. Din virksomhet kan ta grep allerede i dag for å stå sterkere i konkurransen om offentlige varer og tjenester.

Marit Holter-Sørensen er avdelingsdirektør i DFØ. Hun har master of management fra Handelshøyskolen BI og Master of Science i Politics of the World Economy fra London School of Economics. Hun har jobbet med offentlige anskaffelser, innovasjon og bærekraft siden 2010 og har også erfaring fra arbeid med innovasjon i offentlig sektor. Holter-Sørensen er særlig opptatt av samspillet mellom offentlig og privat sektor.

Hvert år kjøpes det inn varer og tjenester i offentlig sektor for over 595 Milliarder kroner. Brukt på riktig måte kan offentlige anskaffelser være et viktig virkemiddel for grønn vekst og for at Norge skal nå sine klima- og miljømål. Dette er ikke bare et ønske, men også slått fast i flere stortingsmeldinger, nasjonale strategier og handlingsplaner.[1]

I Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) arbeider vi med å veilede offentlige virksomheter i når og hvordan innkjøpere kan inkludere bærekraft i sine anskaffelser. Gjennom anskaffelser kan offentlige virksomheter være med å påvirke markedet i en retning som bidrar til at Norge når sine viktige samfunnsmål, og samtidig styrke det norske næringslivets (globale) konkurranseevne. For det er ikke kun i Norge vi får sterke signaler om at offentlige virkemidler skal brukes strategisk.[2] Tydelige signaler om mer obligatoriske krav kommer også fra EU gjennom arbeidet med Grønn giv (Green Deal). Slike krav vil også ha en stor innvirkning på norsk næringsliv.

Innovasjon som viktig virkemiddel

Behovet for nyskaping er stort. Tidligere løsninger viser seg å være utilstrekkelige i møte med nye behov, og vi kan ikke effektivisere oss til smartere løsninger. Utfordringene offentlig sektor står overfor, må løses på helt nye måter. Det er nødvendig med innovasjon. Samarbeid mellom offentlige oppdragsgivere og leverandører er én vei å gå, og åpenhet og dialog er helt avgjørende for å lykkes. Gjennom økt bruk av innovative anskaffelser der åpne behovsbeskrivelser og samarbeid ligger til grunn, kan offentlig sektor bli en sterkere innovasjonsmotor i samfunnet.

Oppstartsselskaper representerer et stort innovasjonspotensial for offentlig sektor. De har gjerne tilgang på helt ny teknologi, og ofte er det de som sitter på den innovative løsningen det offentlige trenger. For å gjøre samarbeid med oppstartselskaper enklere er StartOff[3] opprettet. StartOff kobler oppdragsgiver og oppstartsselskaper sammen, følger partene gjennom hele utviklings- og innkjøpsprosessen og gjør det mulig å utvikle og spre innovative løsninger raskt og effektivt i offentlig sektor.

Å rigge seg for fremtiden

Å ta disse signalene på alvor og vite hva dette har å si for din virksomhet, blir et større og større konkurransefortrinn inn mot offentlig sektor. Det er også veldig viktig at dette ikke blir en jobb for de få og store, men at vi får med oss hele spekteret av norsk næringsliv.

Vi vet det kan være krevende å være i konkurranse opp mot det offentlige, spesielt for små og mellomstore bedrifter. Vi ønsker derfor å gi noen tips om hvordan din virksomhet kan hevde seg i denne konkurransen, ved å vise at dere tar bærekraft og innovasjon på alvor:

  • Nye forretningsmodeller

Endringene vi ser i samfunnet nå, skjer raskt. Her vil det være nyttig å se om din virksomhet kan tilby nye løsninger utover hva virksomheten har tilbudt tidligere. Spesielt ser vi at overgangen fra eie til leie blir viktigere, også for offentlige virksomheter. For de aller fleste er dette et ungt marked, men vi ser at det er særlig gjeldende for kategorier som møbler og IKT-produkter.

  • Sporbarhet i egen leverandørkjede

Krav til innsyn i leverandørkjeder blir stadig viktigere. For å hevde seg i fremtidens konkurranser vil det være lurt å allerede nå begynne arbeidet med å analysere egne leverandørkjeder og finne ut hvor deres risiko kan være. Dette er mer relevant for noen produktgrupper enn andre, og på DFØs sider finner du en liste over typiske høyrisikoprodukter[4].

  • Hold deg oppdatert på konkurranser

Offentlige oppdragsgivere har et stort handlingsrom for å ha dialog med leverandørene, spesielt før og etter en konkurranse. Følg med på kunngjøringer, på StartOff.no og oppdragsgiveres egne nettsider for kommende aktiviteter og mulighet for dialog.

Gjennom anskaffelser kan offentlige virksomheter være med å påvirke markedet i en retning som bidrar til at Norge når sine viktige samfunnsmål, og samtidig styrke det norske næringslivets (globale) konkurranseevne.

Tydelige signaler

Vi vet at uforutsigbarhet er en stor barriere mot å kunne satse på bærekraft og innovasjon. I 2021 lanseres «Handlingsplan for økt andel grønne og innovative anskaffelser». Handlingsplanen skal tydeliggjøre overordnede prioriteringer for oppdragsgivere og peke på tiltak for å øke andelen grønne og innovative anskaffelser. Videre skal den bidra til å forenkle, effektivisere, profesjonalisere og målrette offentlige innkjøp som virkemiddel for å nå klima- og miljømål og støtte opp om grønn omstilling. Dette vil med andre ord også bli veldig viktig for leverandører som arbeider opp mot det offentlige, og vil tydelig vise hvilken vei offentlige anskaffelser vil gå.

Vi er allerede i gang med ett av tiltakene i handlingsplanen. I februar lanserte vi Sparretelefonen for bærekraftige anskaffelser. Hovedmålgruppen for tjenesten er offentlig sektor, men SMB-er kan også ringe inn hvis de har spørsmål om bærekraftige offentlige anskaffelser. Vi ser frem til å kunne bruke handlingsplanen for å sammen styrke den strategiske bruken av offentlige anskaffelser.

[1] Klimaplan for 2021–2030, Nasjonal transportplan 2022–2033, Handlingsplan for grønn skipsfart.

[2] Meld. St. 22 (2018–2019)

[3] https://startoff.anskaffelser.no/om

[4] https://www.anskaffelser.no/samfunnsansvar/sosialt-ansvar/hoyrisikoproduktlisten

Bla deg gjennom hele Magma nr. 5

)