Studentgruppenes formål og oppgaver

Econa har 14 studentgrupper. Deres fremste formål er å opprettholde et aktivitetsnivå som ivaretar den faglige interessen til økonomistudenter ved de ulike utdanningsinstitusjonene, som samtidig stimulerer det sosiale aspektet. Gruppene skal fronte Econa på en god og tydelig måte på studiestedene.

Som tillitsvalgt av studentgruppene, er dere våre fremste spydspillere ved de ulike studiestedene. Med utgangspunkt i Econas strategier, policy og tilbud, skaper dere medlemsnytte for Econas student-medlemmer ved deres studiested.

Viktige dokumenter som danner grunnlag for det lokale tilbudet:

Vedtektene inneholder også bestemmelser om medlemskap, foreningens organer, og regler for gjennomføring av representantskapet – foreningens høyeste besluttede organ.

I tillegg kan du lese hvordan Econa er organisert her! 

Hva er en studentgrupppe?

En lokal studentgruppe består av alle studentmedlemmer ved lærestedet, eller som tilhører et annet lærested innenfor studentgruppens geografiske nedslagsfelt. Det skal tilstrebes å opprette en lokal Econa-gruppe på hvert av de norske lærestedene som utdanner siviløkonomer og medlemsberettigede mastergradskandidater. Det kan også opprettes studentgrupper på utenlandske studiesteder i de tilfeller hvor dette finnes hensiktsmessig av administrasjonen.

Egne organisatoriske enheter

Econas studentgrupper er selvstendige organisasjoner. Dere har egne årsmøter som velger styret og andre verv, og dere avlegger egne regnskap.

Medlemsnytte lokalt starter med et velfungerende lokalstyre

Dere er Econas lokale spydspisser for studenter, og god medlemsnytte lokalt starter med dere. Det skal være enkelt og gøy å være studenttillitsvalgt i Econa, og et velfungerende styre er avgjørende for å få til dette.

På dette nettstedet finner dere flere nyttige verktøy for å gjøre deres arbeid bedre og lettere. Dette er blant annet:

Econas administrasjon hjelper dere så mye som vi kan. I tillegg til løpende kontakt, arrangerer vi årlig Econa studentkonferanse for lokalavdelingsstyrene og reiser til dere på årlige «studentturne» og Tour De Student. Vi legger også til rette for nettverking mellom styrene på sentrale arrangementer og setter opp Teams-møter for de ulike rollene i styret for å utvikle kompetanse.

Klikk dere gjerne rundt på artiklene på denne nettsiden. De erstatter den gamle «Studenthåndboken», og skal bidra til vårt motto på vegne av dere tillitsvalgte – det skal være enkelt og gøy å være studenttillitsvalgt i Econa.