Dette må du tenke på før du sier opp jobben

Vil du videre i karrieren og vurderer å si opp jobben? Her er fire ting du bør vurdere før du leverer oppsigelsen din.

Mann i blå jakke går fra jobben etter å ha sagt opp

Det kan være en lettelse å si opp jobben, men det er noen ting du bør tenke over først.

Artikkelen er sist oppdatert av jurist 24. juni 2024.

I løpet av et langt arbeidsliv vil de fleste av oss bytte jobb iblant. Det kan være fordi vi ikke får benyttet kompetansen vår, ikke trives, ikke tjener nok, eller rett og slett ønsker oss flere eller andre utfordringer. Men før du leverer oppsigelsen din, bør du vite hvilke forpliktelser du har.

Her er fire forhold du bør ha tenkt gjennom før du sier opp.

1. Vil du begynne i ny jobb før oppsigelsestiden er ferdig?

Hva gjør du hvis du mottar et spennende jobbtilbud som krever snarlig tiltredelse?

Først og fremst – sjekk hvor lang oppsigelsestid du har (som oftest en–tre måneder), og vær spesielt oppmerksom på at det er egne regler for oppsigelse hvis du er i prøvetid.

Arbeidsavtalen er en av de viktigste avtalene du kan inngå. Vi forteller deg hva du bør få med i kontrakten.

Utgangspunktet er at du som arbeidstaker har arbeidsplikt ut oppsigelsestiden. Forpliktelsene dine er de samme i oppsigelsestiden som før du leverte oppsigelsen. Hvis du har behov for å gå tidligere, er du med andre ord avhengig av arbeidsgivers velvilje. Du må derfor komme til enighet med arbeidsgiver hvis du vil avslutte arbeidsforholdet før oppsigelsestidens utløp. Dersom arbeidsgiver avslår, er du som arbeidstaker forpliktet til å oppfylle forpliktelsene i arbeidskontrakten ut tiden.

Noen arbeidsavtaler inneholder dessuten klausuler som bestemmer at arbeidsgiver kan endre og/eller frata deg arbeidsoppgaver i oppsigelsestiden. En rekke avtaler pålegger dessverre arbeidstaker en plikt til å være fullstendig fraværende fra arbeidsstedet i denne perioden. Du bør derfor se over avtalen din og vurdere om du har lignende klausuler som påvirker gjennomføringen av oppsigelsestiden.

Ofte ser vi imidlertid at partene kommer til en enighet. For eksempel får du kanskje gå før hvis du er tilgjengelig for spørsmål i en overgangsperiode.

Ferie i oppsigelsestiden

Hva med å ta ut ferie i oppsigelsestiden? Her er det arbeidsgiver som har styringsretten. Det betyr at arbeidsgiver kan bestemme når ferien din skal avvikles, for å sikre driften. Men du har uansett krav på å få ta ut 18 feriedager i løpet av hovedferieperioden (fra 1. juni til 30. september).

Merk at selv om du får ta ut ferie i oppsigelsestiden, kan du ikke uten videre begynne i ny jobb i denne perioden, av hensyn til lojalitetsplikten – som også består ut oppsigelsestiden.

2. Har du fått studiestøtte og er ilagt bindingstid?

Arbeidsgiverstøttet videre- og etterutdanning blir mer og mer vanlig, med tilsvarende avtaler om bindingstid. Det er ikke uvanlig at du etter endt utdanning binder deg til å være ansatt i virksomheten en viss periode. Hvis du begynner i en ny jobb før bindingstiden er utløpt, kan du risikere å måtte betale tilbake hele eller deler av beløpet bedriften betalte for utdannelsen din.

Enkelte bindingsavtaler inneholder klausuler om tilbakebetaling av hele utdanningskostnaden hvis du slutter i den avtalte bindingsperioden, selv om avtalens utløp bare er noen måneder unna. Slike avtaler vil ikke nødvendigvis stå seg etter en domstolsprøving i henhold til avtaleloven.

Andre avtaler forplikter arbeidstakeren til å betale tilbake i en slags trappetrinnsmodell, som i praksis innebærer at jo mer av bindingstiden som er tilbakelagt, desto mindre blir beløpet du må betale tilbake hvis du vil slutte før avtalen utløper.

Hvis du ønsker å avslutte arbeidsforholdet tidligere, men begrenses av en bindingsklausul, er det lurt å opprette dialog med arbeidsgiver med sikte på å komme frem til en løsning. Kan du for eksempel betale tilbake en andel av det beløpet arbeidsgiver har investert? Econa hjelper deg gjerne med denne dialogen.

3. Har du krav på bonus når du har sagt opp stillingen din?

Mange har bonus som en del av lønnen sin. Sett deg inn vilkårene for utbetaling av bonus slik at denne ikke går tapt. Men mange opplever dessverre at formuleringene i arbeidsavtalen eller bonusordningen burde vært formulert klarere, og at det blir diskusjon rundt dette punktet.

Et forhold vi jevnlig støter på, er krav om at arbeidstaker må stå i «uoppsagt stilling på utbetalingstidspunktet». Hvis du ikke er oppmerksom på dette, og sier opp stillingen din før bonusutbetalingen, men likevel er i jobb i oppsigelsestiden, kan det fort medføre at arbeidsgiver ikke utbetaler bonus. Ofte er heller ikke utbetalingstidspunktet nærmere presisert – det skjer «på virksomhetens tidspunkt for bonusutbetaling». Det gjør det enda vanskelig å få timet oppsigelsen.

Mener du at du har krav på en bonus du ikke har fått utbetalt, eller at det er tvil om du er berettiget til bonus, ta kontakt med advokatene våre.

4. Har du konkurransebegresninger i avtalen din?

Flere av medlemmene våre har klausuler i arbeidskontrakten som legger begrensninger på hvem som kan bli deres nye arbeidsgiver – såkalte konkurransebegrensende klausuler. Ofte har klausulene også betydelige bøter ved brudd. Vi ser også en rekke avtaler som ikke inneholder direkte konkurranseklausuler, men omfattende kunde- og rekrutteringsforbud.

Hvis du har en konkurranseklausul i arbeidskontrakten din og vurderer å si opp for å jobbe hos en potensiell konkurrent, bør du avklare om arbeidsgiveren din vil gjøre klausulen gjeldende. Du er ikke forpliktet til å oppgi bakgrunnen for hvorfor du ønsker redegjørelse.

Du kan kreve at arbeidsgiver vurderer dette når som helst i løpet av ansettelsesforholdet, det trenger ikke være akkurat når du er i forhandling om ny jobb.

Forespørselen skal besvares innen fire uker, og arbeidsgivers særlige behov for vern mot konkurranse skal fremgå. En slik redegjørelse vil da kunne avklare om du kan tiltre hos en konkret arbeidsgiver eller ikke. Redegjørelsen vil være bindende i tre måneder, og uansett ut oppsigelsestiden.

Hvis arbeidsgiveren ikke oppfyller kravene til redegjørelse, bortfaller konkurranseklausulen. I tillegg må også arbeidsgivers begrunnelse for hvorfor en konkurranseklausul skal komme til anvendelse undergis en vurdering. Dersom begrunnelsen ikke oppfyller arbeidsgivers behov for beskyttelse, bortfaller konkurranseklausulen også på dette grunnlaget.

Hva bør du vurdere før du signerer?

Slik skriver du oppsigelsen

Du skal alltid levere oppsigelsen din skriftlig. Vi anbefaler at du leverer den personlig og uansett skriftlig, for å unngå tvil eller uenighet om at du faktisk har sagt opp og når oppsigelsen skjedde. Ellers er det ingen formkrav til oppsigelsen.

Dette bør stå i en oppsigelse:

  • informasjon om at du sier opp
  • navnet på arbeidsgiver (firmaet)
  • dagens dato
  • signaturen din

Vi anbefaler også at du tar med dato for din siste arbeidsdag.

Har du utestående lønn, overtid, bonus eller feriepenger, bør du skrive kort om det i oppsigelsen.

Det er heller aldri dumt å skrive noe positivt om arbeidsgiver – kanskje møtes dere igjen i fremtiden? Du kan for eksempel takke for mulighetene du har fått eller alt du har lært.

Mal for oppsigelse (arbeidstaker)

Oppsigelse

Jeg, [Fornavn Etternavn], sier herved opp min stilling som [stillingstittel] i [virksomhetens navn].

I henhold til arbeidsavtalen vil min siste arbeidsdag være [dato].

[Hvis du har utestående overtid, ferie, bonus eller annet, skriv det inn her.]

Jeg vil benytte anledningen til å takke for alle mulighetene jeg har fått i bedriften.

[sted og dato]

Vennlig hilsen
[signatur]
[Fornavn Etternavn]

Søk råd hos Econa før du sier opp

Hvis du vurderer å si opp og er usikker på hvilke rettigheter og plikter du har ifølge kontrakten din, ta gjerne kontakt med advokatene våre for nærmere bistand. Vi har bred erfaring både med avtaleinn­gåelser og tolkning av allerede eksisterende arbeidskontrakter.

Som medlem kan du få råd over telefon, eller vi kan møte deg for å drøfte saken din.