Bonus skal telle med i pensjonsgrunnlaget

Mange kan gå glipp av millionbeløp i pensjon fordi bonusen ikke er tatt med i pensjonsgrunnlaget. Econas advokater gir deg oversikt over regelverket for bonus og pensjon. Dette kan gi deg betydelig økt pensjon!

penger på vektskål

Mange arbeidstakere, særlig i privat sektor, har bonus som en del av lønnen sin. Dette reiser mange spørsmål: Opptjener man feriepenger av bonus og inngår bonus i pensjonsgrunnlaget? Hva skjer med bonus hvis arbeidstaker slutter i jobben og har man rett til bonus når man er i foreldrepermisjon?

Hva er bonus?

Bonus er ett tillegg til lønnen din, som er basert på resultatoppnåelse. Bonusordningen kan enten være knyttet til arbeidstakers egen resultatoppnåelse, selskapets resultater eller en kombinasjon av disse. I de tilfeller der bonus er knyttet til den enkeltes arbeidsprestasjoner er det en flytende overgang til det man kaller provisjon.

Om mulig, sørg for skriftlig avtale

Det er vanlig at arbeidsavtalen inneholder følgende formulering om bonus: «Arbeidstaker en omfattet av den til enhver tid gjeldende bonusordning i virksomheten». Dette gjør arbeidsgiver ofte for å sikre seg adgangen til å endre eller avvikle bonusordningen, og en slik formulering gir liten forutsigbarhet for deg som arbeidstaker. Det samme gjelder dersom rett til bonus ikke er regulert i ansettelsesavtalen, men fremgår av virksomhetens personalhåndbok eller andre interne retningslinjer, hvor eventuelle endringer i ordningen vil ligge innenfor arbeidsgivers styringsrett. Om mulig, bør derfor arbeidstaker ved avtaleinngåelsen sørge for å få retten til bonus og vilkårene for bonus, kontraktsfestet i ansettelsesavtalen.

Feriepenger på bonus

Dersom bonusen er å anse som arbeidsvederlag, gir denne rett til feriepenger. Bonusen vil ansees som arbeidsvederlag dersom den er prestasjonsbasert eller basert på egne resultater.

Har jeg rett til bonus når jeg er i foreldrepermisjon?

Utgangspunktet ved svangerskaps- og foreldrepermisjon er at arbeidstaker har krav på bonus ut fra hvor lenge man har jobbet og hva man har prestert før permisjonen startet.

Hva skjer når jeg slutter?

Mange bonusordninger har bestemmelser om at bonus bare utbetales om arbeidstaker er i uoppsagt stilling på utbetalingstidspunktet. Det betyr at du må være bevisst på at du kan gå glipp av bonus avhengig av når du leverer oppsigelsen. Ettersom bonus opptjenes på bakgrunn av allerede ytt arbeidsinnsats, mener vi at det ikke er rimelig at arbeidsgiver kommer unna bonusutbetalingen fordi du ikke lenger er ansatt. Dessverre har mange arbeidstakere akseptert en slik bestemmelse i kontrakten sin og arbeidsgiver kan fastholde at bonus ikke vil utbetales. En bedre ordning for deg som arbeidstaker vil være en rett til utbetaling basert på hvor lang tid av bonusperioden som har gått ved oppsigelsestidspunktet.

Inngår bonus i pensjonsgrunnlaget?

Utgangspunktet er at all skattepliktig lønn inngår i pensjonsgrunnlaget. Dette innebærer at bonus som hovedregel inngår i pensjonsgrunnlaget. Varrierende eller midlertidige tillegg, slik som rene gavebonuser, kan holdes utenfor. Inngår bonus som en fast del av lønnsordningen og opptjening er regelmessig i tid (selv om utbetalingen varierer), skal bonusen inngå i pensjonsgrunnlaget. Dette er slått fast av Høyesterett.

Har du ytterligere spørsmål knyttet til pensjon?

Econa har et samarbeid med Pensjonseksperten AS, hvor du som Econa medlem får du 30 minutters gratis rådgiving. Send dine spørsmål på e-post til pensjon@econa.no og du vil bli kontaktet av Pensjonseksperten.