Bonus skal telle med i pensjonsgrunnlaget

Mange kan gå glipp av millionbeløp i pensjon fordi bonusen ikke er tatt med i pensjonsgrunnlaget. Econas advokater gir deg oversikt over regelverket for bonus og pensjon. Dette kan gi deg betydelig økt pensjon.

penger på vektskål

Mange arbeidstakere, særlig i privat sektor, har bonus som en del av lønnen sin. Dette reiser mange spørsmål: Opptjener man feriepenger av bonus og inngår bonus i pensjonsgrunnlaget? Hva skjer med bonus hvis arbeidstaker slutter i jobben og har man rett til bonus når man er i foreldrepermisjon?

Hva er bonus?

Bonus er ett tillegg til lønnen din, som er basert på resultatoppnåelse. Bonusordningen kan enten være knyttet til arbeidstakers egen resultatoppnåelse, selskapets resultater eller en kombinasjon av disse. I de tilfeller der bonus er knyttet til den enkeltes arbeidsprestasjoner er det en flytende overgang til det man kaller provisjon.  Mange arbeidstakere, særlig i privat sektor, har bonus som en del av lønnen sin.

Sørg for skriftlig avtale

Det er vanlig at arbeidsavtalen inneholder følgende formulering om bonus: «Arbeidstaker er omfattet av den til enhver tid gjeldende bonusordning i virksomheten». Dette gjør arbeidsgiver ofte for å sikre seg muligheten til å endre eller avvikle bonusordningen. Men en slik formulering gir liten forutsigbarhet for deg som arbeidstaker.

Det samme gjelder dersom rett til bonus ikke er regulert i ansettelsesavtalen, men fremgår av virksomhetens personalhåndbok eller andre interne retningslinjer, hvor eventuelle endringer i ordningen vil ligge innenfor arbeidsgivers styringsrett. Om mulig bør derfor arbeidstaker ved avtaleinngåelsen sørge for å få retten til bonus og vilkårene for bonus, kontraktsfestet i ansettelsesavtalen. 

Les mer om bonusordninger og dine rettigheter.

Skal bonus inngå i feriepengegrunnlaget?

Dersom bonusordningen er basert på din individuelle arbeidsinnsats er utgangspunktet at utbetalingen skal regnes med i feriepengegrunnlaget. Er det derimot snakk om en fordeling av arbeidsgivers overskudd, skal bonus ikke inngå i feriepengegrunnlaget. 

Har du rett til bonus under foreldrepermisjon?

Hvorvidt du har rett til bonus under foreldrepermisjon, kommer an på en konkret vurdering av selve bonusordningen og arbeidsgivers praktisering av denne. Likestillings- og diskrimineringsloven setter grenser for hvordan arbeidsgiver kan praktisere sine bonusutbetalinger. Uavhengig av bonusordningen kan ikke arbeidstakere i foreldrepermisjon behandles dårligere enn ansatte som er fraværende av andre grunner, for eksempel sykdom.

Bonusordninger som gis som generelle tillegg til alle arbeidstakere, skal som hovedregel også utbetales til arbeidstakere som er i fødselspermisjon.

Hovedregelen er at ansatte i permisjon skal behandles likt som andre ansatte. Dette utgangspunktet står seg derimot ikke dersom det er tale om en resultatbasert bonus som er utbetalt etter den enkelte arbeidstakers prestasjon. Ved resultatbaserte ordninger har arbeidstakeren kun rett til bonus for den tiden arbeidstakeren har vært i arbeid. En rett til bonus utover dette kan imidlertid følge av tariffavtale eller arbeidsavtale.

Hva gjør du ved uenighet med arbeidsgiver om bonus?

Dersom du er i en uenighet med arbeidsgiver angående bonus må du være klar over at det finnes en rekke ulike bonusordninger. Bonusordninger kan være faste eller midlertidige, de kan følge av avtale eller opprettes av arbeidsgiver for et enkelt tilfelle. Bonus kan tildeles den enkelte arbeidstaker basert på individuelle resultater. Andre eksempler på ulike typer bonus er en årlig deling av selskapets overskudd og utbetaling av et enkelt pengebeløp (slik som et julegratiale). Den rettslige vurderingen av spørsmål vedrørende bonus, vil være avhengig av hvilken type bonus det er tale om.

Det ideelle for deg som arbeidstaker er om bonusordningen din i størst mulig grad er beskrevet i arbeidsavtalen, uten at arbeidsgiver har en særlig endringsadgang. Dersom bonusordningen er uttrykkelig regulert i avtalen, vil ikke denne ensidig kunne endres av arbeidsgiver. Selv om retten til bonus følger av arbeidsavtalen, er dette en variabel ytelse. Du har altså ingen sikkerhet for at bonus vil bli oppnådd og utbetalt. Til tross for at du skulle være tilbudt bonusordninger, bør derfor stillingens grunnlønn være tilstrekkelig høy for å gi deg sikkerhet for inntekt.

Selv om vi anbefaler avtaleregulert bonus, er det svært vanlig at arbeidsavtalene inneholder standardbestemmelser om bonus. Dette er typisk en henvisning til bedriftens «enhver tid gjeldende bonusordning» eller den interne personalhåndboken. Vilkår for bonus kan også være formidlet muntlig. Det er viktig at du setter deg inn i hva selskapets bonusordning innebærer for deg før du signerer avtalen. Du må også være oppmerksom på at slike interne bonusordninger som ikke er avtaleregulert fritt kan endres og avvikles av arbeidsgiver.

Uavhengig av hvor bonusen er forankret bør du forsikre deg om at kriteriene for opptjening og utbetaling er klare. Dette vil kunne forhindre senere diskusjoner mellom deg og arbeidsgiver knyttet til rett til bonus. Econa anbefaler at kriteriene som legges til grunn for bonus i størst mulig grad knyttes opp mot objektive mål og ikke skjønnsmessige vurderingstemaer.

Mange bonusavtaler inneholder krav til at arbeidstaker er i «uoppsagt stilling på utbetalingstidspunktet». Dette er Econa skeptisk til. Bonus opptjenes på bakgrunn av allerede ytt arbeidsinnsats. Da er det ikke rimelig at arbeidsgiver slipper bonusutbetalingen kun fordi du er i oppsigelsestid eller ikke lenger er ansatt i selskapet.

Hva skjer når du slutter?

Mange bonusordninger har bestemmelser om at bonus bare utbetales om arbeidstaker er i uoppsagt stilling på utbetalingstidspunktet. Det betyr at du må være bevisst på at du kan gå glipp av bonus avhengig av når du leverer oppsigelsen. Ettersom bonus opptjenes på bakgrunn av allerede ytt arbeidsinnsats, mener vi at det ikke er rimelig at arbeidsgiver kommer unna bonusutbetalingen fordi du ikke lenger er ansatt. Dessverre har mange arbeidstakere akseptert en slik bestemmelse i kontrakten sin og arbeidsgiver kan fastholde at bonus ikke vil utbetales. En bedre ordning for deg som arbeidstaker vil være en rett til utbetaling basert på hvor lang tid av bonusperioden som har gått ved oppsigelsestidspunktet.

Når skal bonus regnes inn i pensjonsgrunnlaget?

Står det i arbeidsavtalen din at du har rett til å ta del i selskapets bonusordning, så skal bonus, dersom den oppnås, inngå i pensjonsgrunnlaget. Bonuser som derimot utbetales ved en bestemt anledning eller som en engangssum, for eksempel en signeringsbonus eller en årlig julebonus, kan unntas fra pensjonsgrunnlaget. Vi anbefaler våre medlemmer å be arbeidsgiver uttrykkelig beskrive rammene for bonusordningen din i arbeidsavtalen.

Har du ytterligere spørsmål knyttet til pensjon?

Econa har et samarbeid med Pensjonseksperten AS, hvor du som Econa medlem får du 30 minutters gratis rådgiving. Send dine spørsmål på e-post til pensjon@econa.no og du vil bli kontaktet av Pensjonseksperten.