Magma Utgave 2021 Magma logo - lenke til Magma forsiden
TEKST: Rachna Khan FOTO: Julie Hrncirova

Dette bør du vite før du signerer din første arbeidskontrakt

Har du fått din første jobb? Gratulerer! Men har du husket å sjekke arbeidskontrakten? 

Foto: Romain Dancre / Unsplash

Skal du inngå din første arbeidskontrakt, er det viktig at du leser teksten nøye før signering. Husk at du er i en forhandlingsposisjon før du aksepterer et jobbtilbud. I mange tilfeller anbefaler vi derfor at du forsøker å forhandle om vilkårene i arbeidskontrakten.

Det skal alltid inngås en skriftlig arbeidskontrakt. Kontrakten skal foreligge snarest mulig og senest én måned etter at arbeidsforholdet begynte. Ved kortere oppdrag under én måned, for eksempel ved sommerjobb, skal arbeidskontrakten inngås umiddelbart.

Hva skal arbeidskontrakten inneholde?

Arbeidskontrakten skal inneholde opplysninger som er av vesentlig betydning for arbeidsforholdet. Det er arbeidsgivers ansvar å fremlegge forslag til arbeidskontrakt, som må oppfylle lovens minimumskrav. Partene står ellers fritt til å fastsette arbeidsvilkårene, så lenge det ikke gir arbeidstaker dårligere vilkår enn hva arbeidsmiljøloven og ferieloven legger opp til.

 1. Når arbeidsforholdet begynner

Hva er avtalt oppstartsdato? Mange inngår ny arbeidskontrakt i god tid før man faktisk skal starte, og det er derfor viktig å ha klart for seg når man skal tiltre stillingen.

 1. Avtaleparter

Hvem er partene? Altså hvem er arbeidstaker, og hvem er arbeidsgiver?

 1. Arbeidssted

Hvor skal du jobbe fra? Hvis det ikke er noen fast arbeidsplass, må det fremgå at du skal jobbe fra ulike steder. Hvis det avtales fast hjemmekontorordning, vil forskriften om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem, kunne komme til anvendelse. Den innebærer at det i tillegg til arbeidskontrakten må inngås en egen avtale om hjemmearbeidet.

 1. Prøvetid

Er det avtalt prøvetid? Prøvetid kan avtales skriftlig i starten av ansettelsesperioden, for å kunne vurdere om arbeidstakeren har den kompetansen som er nødvendig for stillingen. Det kan avtales maks seks måneders prøvetid. I prøvetiden gjelder kortere oppsigelsestid, 14 dager fra dato til dato om ikke annet er avtalt skriftlig. Vi anbefaler en oppsigelsestid på minst en måned i prøvetiden. Prøvetid kan avtales både i faste og midlertidige arbeidsforhold.

 1. Arbeidsoppgaver

Hvilket arbeid skal utføres, og hvilke oppgaver skal du gjøre? Det er vanlig å beskrive arbeidsoppgavene generelt, gjerne i kombinasjon med at det utarbeides en stillingsbeskrivelse.

 1. Arbeidsforholdets varighet

Hvor lenge skal arbeidsforholdet vare? Hovedregelen i arbeidsmiljøloven er at arbeidstaker skal ansettes fast. Hvis ikke annet er oppgitt, er arbeidsforholdet fast. Arbeidstaker skal ansettes fast ved permanent behov, også hvis man ansettes som ekstrahjelp eller deltidsansatt. Loven åpner for at man i en del tilfeller kan ansettes for et bestemt tidsrom, i det som kalles midlertidig ansettelse. Er arbeidsforholdet midlertidig, skal forventet varighet av arbeidsforholdet fremgå, samt hva som er grunnlaget for den midlertidige ansettelsen.

 1. Arbeidstid

Hvor mye skal du jobbe? Den daglige og ukentlige arbeidstiden skal angis. Arbeidskontrakten skal også angi lengden på pauser. Lovens normalarbeidsuke er på 40 timer. Skal du ha kortere arbeidstid, for eksempel 37 ½ time, må det avtales. Ansettes du som ringevikar, skal fast stillingsprosent oppgis.

 1. Ferie og feriepenger

Hvor lang ferie får du? Det skal også stå hvor mye du får i feriepenger. Det følger av ferieloven at arbeidstaker har krav på minimum fire uker og én dag ferie, og dermed et feriepengetrekk på 10,2 prosent. For Econas medlemmer er det vanligst med fem uker ferie og 12 prosent feriepenger.

 1. Lønn, pensjon og bonus

Hva skal du tjene? Arbeidskontrakten skal inneholde hvilken lønn og andre godtgjørelser du har krav på. Har du bonusordning, bør det også fremgå, samt når det er årlig lønnsjustering. Et tips er å avtale en lønnssamtale etter endt prøvetid. Er du medlem, kan du bruke vår lønnskalkulator for å sjekke hva du bør tjene.

Det bør fremgå hvilke pensjons- og forsikringsordninger du skal være omfattet av, og det er viktig at du setter deg godt inn i disse ordningene.

 1. Overtidsbetaling

Har du krav på overtidsbetaling? Det må komme klart frem i kontrakten hva som er vanlig lønn, og hva som er overtidsbetaling. Overtidstillegget må minst dekke timelønn med et tillegg på 40 prosent.

Vær oppmerksom på at eventuell gjennomsnittsberegning av arbeidstid utsetter tidspunktet for når du får overtidsgodtgjørelse. Det betyr at du kan avtale å jobbe mer i visse perioder, mot tilsvarende mindre i andre perioder.

Arbeidstakere i såkalte ledende eller særlig uavhengige stillinger er unntatt fra de fleste av arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser. Du får ikke overtidsgodtgjørelse om du er ledende eller særlig uavhengig. Husk at arbeidsgiver ikke står fritt til å definere stillinger som ledende eller særlig uavhengige.

Definisjonen for slike stillinger er at de er på et visst ledernivå eller annet overordnet og ansvarsfullt nivå der den ansatte har stor grad av selvstendighet og avgjørelsesmyndighet knyttet til prioritering og utførelse av sine arbeidsoppgaver. Dersom du skal ansettes i en stilling som ikke har krav på overtid, skal dette fremgå av arbeidskontrakten.

 1. Konkurransebegrensende klausuler

Inneholder kontrakten konkurranseklausuler? Arbeidsmiljøloven har regler om konkurransebegrensende avtaler. Konkurranseklausul er en avtale som legger begrensninger på arbeidstakers adgang til å tiltre hos annen arbeidsgiver eller starte, drive eller delta i annen virksomhet etter arbeidsforholdets opphør.

En kundeklausul begrenser arbeidstakers adgang til å kontakte arbeidstakers kunder etter arbeidsforholdets opphør.

En ikke-rekrutteringsklausul forbyr arbeidstaker å forsøke å påvirke sine tidligere kolleger til å avslutte sitt arbeidsforhold med sin arbeidsgiver for å begynne hos arbeidstakers nye arbeidsgiver eller selskap.

Mange arbeidskontrakter inneholder klausuler med konkurransebegrensninger. Slike bestemmelser må være i tråd med arbeidsmiljølovens regler om konkurranseklausuler (kapittel 14A). Vær oppmerksom på at du skal ha kompensasjon om arbeidsgiver velger å benytte seg av konkurranseklausulen. Econa er skeptisk til konkurranse- og karanteneklausuler for helt nyutdannede arbeidstakere.

 1. Tariffavtale

Er arbeidet omfattet av en tariffavtale? Opplysninger om eventuelle tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet, må angis i kontrakten. Husk at en rekke tariffavtaler har minimumsregler for lønnsnivået.

 1. Oppsigelsesfrister

Hva skjer når du ønsker å si opp? Oppsigelsesfrister må angis i kontrakten. Arbeidsmiljølovens oppsigelsesfrister varierer ut fra ansettelsestid og alder. Vår erfaring er at de fleste har avtalt en oppsigelsesfrist på minimum tre måneder.

Utgangspunktet for midlertidige ansettelser er at ansettelsesforholdet opphører ved det avtalte tidsrommets utløp eller når det bestemte arbeidet er avsluttet. Hvis du har vært ansatt midlertidig i over ett år, har du krav på skriftlig varsel om tidspunktet for fratredelse i stillingen. Slikt varsel skal gis senest en måned før tidspunktet for fratreden.

 1. Personalhåndbok

I tillegg til arbeidskontrakten har mange virksomheter andre styringsdokumenter, for eksempel personalhåndbok eller arbeidsreglement. Disse inneholder bestemmelser som også regulerer arbeidsforholdet ditt. Husk at i motsetning til arbeidskontrakten kan arbeidsgiver endre disse dokumentene når som helst. Vi anbefaler deg derfor å forsøke å få inntatt flest mulig betingelser og goder i arbeidskontrakten din.

 1. Annet

Andre goder tilknyttet arbeidsforholdet, som fri telefon, avis, bredbånd, trening og/eller dekning av fagforeningskontingent, bør inntas i kontrakten.

Econa anbefaler at du forsøker å avtale full lønn under omsorgspermisjon, foreldrepermisjon og sykdom. Det er fordi loven ikke gir krav på full dekning for bortfall av lønn i slike tilfeller. Ved sykdom og foreldrepermisjon dekker folketrygden bortfall av inntekt inntil 6G, som tilsvarer en årslønn på litt over 600 000,–. Folketrygdloven dekker ikke lønn ved omsorgspermisjon. Du bør sørge for at arbeidsgiver dekker mellomlegget mellom 6G og den ansattes lønn.

Til slutt vil jeg bare ønske lykke til i ny jobb! Husk også at du som medlem kan sende inn kontrakten til gjennomlesning hos våre advokater.

Rachna Khan: Advokat i Econa. Econas advokater skriver om temaer for deg som er opptatt av log og rett i arbeidslivet. Har du temaer du ønsker vi skal skrive om, send mail til magma@econa.no

Hvem er Rachna Khan
Rachna Rohatgi Khan jobber som advokat i Econas arbeidslivsavdeling. Hun bistår Econas medlemmer i individuelle saker og har sektoransvar for Spekter Helse.

Khan har erfaring fra både offentlig og privat sektor. Hun jobbet tidligere som advokat i Juristforbundet og har erfaring fra advokatvirksomhet. Khan har også jobbet i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet hvor hun var tillitsvalgt for medlemmer av Akademikernes medlemsforeninger, samt leder av det lokale Akademikersamarbeidet.

Hun har god erfaring fra arbeid med kollektiv og individuell arbeidsrett. Khan er sertifisert mekler hos Advokatforeningen.

Bla deg gjennom hele Magma nr. 4 2021

 

 

 

)