Politikk på klima og miljø

Vi må ta de nødvendige grepene for å redusere utslippene slik at vi kan nå FNs 1,5-gradersmål, og slik forhindre at temperaturen på jorden øker kraftig, med alvorlige konsekvenser. Kostnadene ved å bøte på konsekvensene av kraftig temperaturøkning vil alene være høyere enn kostnadene ved å unngå oppvarming ut over 1,5-gradersmålet. Det er derfor viktig å nå målet om klimanøytralitet innen 2030.

Foto: iStock

Virksomhetenes ansvar

De bærekraftige virksomhetene er vinnerne i fremtidens arbeidsliv. Økte krav fra blant andre kunder, leverandører, myndigheter og styrer forutsetter at ledere og medarbeidere tar klima og miljø på alvor. For at våre medlemmer skal ta bedre beslutninger hver dag, må vi sammen øke kunnskapen og iverksette konkrete tiltak.

Omstillingen til et grønnere næringsliv må skje nå. Alle deler av næringslivet må bidra til å redusere utslipp, bruke ressurser bedre og sikre at verdikjeden er i tråd med prinsipper om bærekraft.

Econa mener derfor:

 • Alle virksomheter har ansvar for at prinsipper om etikk, miljø og rettferdig handel blir overholdt i egen virksomhet og hos sine leverandører.
 • Alle virksomheter må utarbeide et klimaregnskap som inngår i årsregnskapet.
 • Alle virksomheter må ha en plan for hvordan de skal bidra til reduserte klimagassutslipp.
 • Alle større virksomheter bør ha en bærekraftstrategi.
 • Kunnskapsnivået om bærekraftige forretningsmodeller og sirkulær økonomi må heves.
 • Alle økonomisk-administrative studier må ha bærekraft og et grønt næringsliv som en integrert del av studiet.

Politiske virkemidler og insentiver

Manglende politiske føringer er en stor barriere for omstillingen til et grønt næringsliv. Å velge løsninger som er gode for miljøet eller omstillingen til en sirkulær forretningsmodell, kan være dyrt. Det må lønne seg å være bærekraftig, bruke resirkulerte råstoffer og materialer, skape forretningsmodeller som gir grønn vekst, og reparere istedenfor å kjøpe nytt. Dette fordrer en gjennomgående omstrukturering av politiske incentiver og avgifter.

Negative eksternaliteter, som skadelige effekter av klimagassutslipp og miljøødeleggelser, må betales for av den som forurenser. Dette fordrer godt internasjonalt samarbeid, der alle land tar betalt for utslipp som skjer i landet, for å unngå at de blir klimaskatteparadiser.

Norsk næringsliv må samarbeide med både EU og andre land for å få på plass internasjonale løsninger på klimautfordringene. Det er viktig at næringslivet er i forkant og holder seg oppdatert på kommende reguleringer og lovverk fra EU.

Econa mener derfor:

 • Det må lønne seg å velge bærekraftige løsninger.
 • Avgiftspolitikken må belønne produkter og tjenester med lave klimagassutslipp.
 • Avgiftspolitikken må bidra til en mest mulig effektiv ressursutnyttelse.
 • Myndighetene må få på plass standarder for rapportering av klimagassutslipp, som er i tråd med internasjonale krav.
 • Ved import av varer må kostnader for klimautslipp og miljøødeleggelser gjenspeiles i importavgifter dersom det ikke kan dokumenteres at avgifter er betalt i produksjonslandet.