Econa etterlever åpenhetsloven

Econa er omfattet av åpenhetsloven som skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon.

Formålet med den norske åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022 er at norske selskaper skal jobbe for anstendige arbeidsforhold og etterlevelse av menneskerettigheter i sine leverandørkjeder. Alle virksomheter som omfattes av loven er pålagt å utføre aktsomhetsvurderinger, og å redegjøre for disse årlig.

Econa publiserer redegjørelsen for aktsomhetsvurderingene i henhold til åpenhetsloven her på våre nettsider. I overenstemmelse med veiledning fra Forbrukertilsynet gjelder den for perioden 1.7.2022 til 31.12.2022.

Dokumentet er signert av hovedstyret (pdf).

Econas organisering

Econa er interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for økonomer, siviløkonomer og studenter innen økonomisk-administrative fag. Per juni 2023 har vi rundt 29.000 medlemmer. Econa er medlem i hovedsammenslutningen Akademikerne.

Representantskapet er Econas høyeste organ og består av 22 medlemmer som velges direkte fra de ulike regionene, 14 lokalavdelingsledere og 6 studentrepresentanter. Et årlig representantskapsmøte velger Econas hovedstyre. Representantskapet er også ansvarlige for Econas vedtekter og strategi.

Hovedstyret leder foreningens virksomhet, forvalter dens midler og fastsetter og følger opp mål, planer og budsjetter. Det er hovedstyret som ansetter foreningens administrerende direktør og formulerer stillingens oppgaver og fullmakter. I henhold til Econas vedtekter består hovedstyret av en leder, to til fire styremedlemmer, leder og nestleder av studentutvalget, leder av lønns- og arbeidslivsutvalget, leder av fagutvalget, samt et medlem valgt av og blant de ansatte i foreningens administrasjon.

Econas administrasjon ligger i Oslo og har 40 ansatte. Som arbeidsplass jobber Econa for et inkluderende arbeidsliv, og er registrert IA-bedrift.

Forankring av ansvarlighet

Hovedstyret har vedtatt å føre tilsyn med etterlevelsen av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i Econas verdikjede. Arbeidet med å sikre etterlevelse av åpenhetsloven er forankret i ledelsen, og administrerende direktør skal utpeke en person som har et særskilt ansvar for å følge opp arbeidet.

Som et ledd i arbeidet med å etterleve kravene i åpenhetsloven, har Econa etablert etiske retningslinjer for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Aktsomhetsvurderinger

Econa har laget en plan for hvordan selskapet skal gjennomføre aktsomhetsvurderinger. Etter innledende risikovurderinger av leverandører og forretningspartnere, har vi kartlagt områder som utgjør høyest risiko for negativ påvirkning på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i verdikjeden vår. Econa har kontaktet et utvalg leverandører og forretningspartnere med tilpassede spørsmål:

  • Leverandør av markedsmateriell: Hva vet de om produksjonsforholdene i fabrikkene som produserer materiellet?
  • Leverandør av IT-utstyr som PC, mobiler og teknisk kontorutstyr: Hvilken kontroll har de på verdikjeden til IT-utstyret som Econa kjøper inn?
  • Forretningspartner innen digital utvikling: Hva gjør de for å sikre at underleverandører i lavkostland har anstendige lønns- og arbeidsvilkår, og beskyttelse på forhold som angår likestilling og mangfold?
  • Fremtidig gårdeier (tolket som en leverandør): Eiendomsbransjen kjøper mye tjenester innen bygg og anlegg, hvordan sørger de for at leverandørene sikrer anstendige arbeidsforhold for sine ansatte og ansatte hos deres leverandører?

Tiltak

Når Econa får svar fra de utvalgte leverandørene og forretningspartnerne, skal vi vurdere om skade allerede har skjedd, eller om det er en potensiell mulighet for skade. Vi skal også vurdere Econas relasjon til skaden eller potensiell skade.

Basert på Econas prioriteringer og vurderinger, skal vi iverksette egnede tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Virksomheten skal følge med på gjennomføring og resultater av tiltakene, samt initiere eventuelt videre tiltak og oppfølging.

System for å håndtere informasjonsplikten

Econa har etablert en rutine for å håndtere forespørsler om informasjon med tanke på hvordan organisasjonen etterlever åpenhetsloven, samt hvordan faktiske og potensielle konsekvenser som kartlagt i selskapets aktsomhetsvurderinger håndteres. 

Econa skal på en forsvarlig måte ta imot skriftlige forespørsler om informasjon og fordele ansvaret for behandling av forespørsler internt. Som hovedregel skal Econa svare på henvendelser innen fristen på tre uker.

Spørsmål om hvordan Econa etterlever åpenhetsloven kan rettes til post@econa.no.