Econa etterlever åpenhetsloven

Econa er omfattet av åpenhetsloven som skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon.

Formålet med den norske åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022 er at norske selskaper skal jobbe for anstendige arbeidsforhold og etterlevelse av menneskerettigheter i sine leverandørkjeder. Alle virksomheter som omfattes av loven er pålagt å utføre aktsomhetsvurderinger, og å redegjøre for disse årlig.

Econa publiserer redegjørelsen for aktsomhetsvurderingene i henhold til åpenhetsloven her på våre nettsider.

Redegjørelsen gjelder for 2024. Dokumentet er signert av hovedstyret (pdf).

Econas organisering

Econa er en interesse- og arbeidstakerorganisasjon for økonomer, siviløkonomer og studenter innen økonomisk-administrative fag, med over 29.500 medlemmer per juni 2024. Econa er en del av Akademikerne. Organisasjonen har en struktur med representantskap som høyeste organ, bestående av 48 medlemmer fra ulike regioner, studentrepresentanter, og ledere fra lokalavdelinger. Representantskapsmøtet avholdes årlig. 

Hovedstyret leder foreningens virksomhet, forvalter dens midler, og ansetter administrerende direktør. Hovedstyret består av en leder, to til fire ordinære styremedlemmer, samt representanter fra ulike utvalg. Econas administrasjon, som ligger i Oslo, har 41 ansatte og er en IA-bedrift. 

Forankring av ansvaret

Ansvar for å sikre etterlevelse av åpenhetsloven er forankret i ledelsen. Administrerende direktør har utpekt en person som følger opp arbeidet, mens hovedstyret har det formelle ansvaret. Econa har også etablert etiske retningslinjer for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

System for å håndtere informasjonsplikten

Econa har etablert rutiner for å håndtere forespørsler om informasjon relatert til åpenhetsloven. Skriftlige forespørsler om informasjon vil bli besvart innen tre uker. Alle henvendelser sendes til aapenhetsloven@econa.no.