Kan arbeidsgiver sette deg ned i lønn?

Lønn er ofte den største utgiftsposten i norske bedrifter, og en lønnsreduksjon kan derfor være et aktuelt og effektivt sparetiltak hvis det går dårlig. Men arbeidsgiveren din kan ikke bare sette deg ned i lønn uten ditt samtykke.

Lønn

Artikkelen er sist oppdatert av jurist 24. juni 2024.

Rettslig sett skal det mye til for at arbeidsgiver kan redusere lønnen og arbeidstiden din hvis du ikke er enig. Hvis ikke arbeidsgiveren din på forhånd har sikret seg retten til å endre lønn eller arbeidstid, er dette utenfor arbeidsgivers styringsrett. De ansatte må i utgangspunktet altså samtykke for at det skal kunne innføres en lønnsreduksjon.

Men går bedriften dårlig, er det flere arbeidstakere som aksepterer en lønnsreduksjon i håp om å unngå permitteringer og oppsigelser. Når slike ordninger skal innføres, enten de er midlertidige eller permanente, kan det lett gå litt for raskt ved utformingen av ordningene. Econa har derfor laget en sjekkliste du kan bruke før du aksepterer en lønnsreduksjon.

Hvis virksomheten du jobber i har en bedriftsgruppe, kan de også hjelpe deg i forhandlingene. Ta kontakt med bedriftsgruppestyret.

Samtykkeerklæringen

Samtykket bør inngås skriftlig i form av en avtale. Lønnsreduksjonen bør være midlertidig og ha en sluttdato, for eksempel tre til seks måneder. En klar sluttdato for lønnsreduksjonen gjør det også lettere for arbeidstaker å akseptere å gå ned i lønn, da arbeidstakerne vet at lønnsreduksjonen er midlertidig.

Økonomiske resultater

Avtalen om lønnsreduksjon bør være knyttet til et fastsatt økonomisk resultat, slik at reduksjonen kan oppheves hvis økonomien går bedre enn fryktet. Vi anbefaler at de ansatte drøfter dette med arbeidsgiver, gjerne gjennom tillitsvalgte eller andre organer hvor de er representert. Dette rådet gjelder særlig der lønnsreduksjonen er ment å vare lenger enn seks måneder.

Tilbakebetaling

Vi i Econa anbefaler at det bør fastsettes et økonomisk resultat for når lønnsreduksjonen eventuelt skal betales tilbake. Avtalen bør derfor inneholde krav om tilbakebetaling hvis bedriften likevel skulle oppnå resultatet og det reviderte regnskapet viser at målene er nådd. Eventuelt med et slingringsmonn som gir delvis tilbakebetaling. Flere virksomheter har valgt en slik løsning i dag, i samråd med de ansatte og deres representanter.

Andre goder

Sjekk om avtalen berører andre goder enn lønn. Vurder mulighetene for å inngå en avtale om lønnsreduksjon uten at pensjonsinnbetaling, bonusordninger, feriepenger eller andre goder berøres.

Kontakt advokatene våre for gratis bistand i arbeidslivssaker.