Alt du må vite om permittering

Reglene rundt permittering er gjenstand for stadige endringer og oppdateringer, og det kan være vanskelig å få oversikt. Her finner du reglene som gjelder nå.

Artikkelen er sist oppdatert av jurist 24. juni 2024.

Kort om bakgrunnen for permittering

Permitteringer benyttes ofte som alternativ til oppsigelse ved midlertidige driftsinnskrenkninger og driftsstans. Ansettelsesforholdet opphører derfor ikke. Ved permittering fritas arbeidstaker midlertidig fra sin arbeidsplikt, samtidig som arbeidsgiver midlertidig fritas fra sin lønnsplikt.

Arbeidstakeren har en rett og plikt til å tre inn igjen i arbeidet når permitteringstiden er over, samtidig som arbeidsgivers plikt til å betale lønn gjeninntrer.

Permittering kan gjennomføres ved at en arbeidstaker blir permittert helt eller delvis fra sin stilling i en midlertidig periode. Ved hel permittering fritas arbeidstaker fullstendig fra sin arbeidsplikt, mens ved delvis permittering vil arbeidstaker arbeide deler av sin stillingsprosent og være permittert resten.

Les også vår nyttige sjekkliste for deg som er, eller står i fare for å bli, permittert.

Vilkårene for permittering

Arbeidsgivers adgang til å permittere er ikke lovregulert, men følger i stor grad av ulovfestede regler og baserer seg på en rekke tariffavtaler. Det følger disse at tre vilkår må være oppfylt for at arbeidsgiver skal anses å ha hjemmel til å permittere arbeidstakere:

  • Virksomheten må ha en saklig grunn til å gå til permitteringer.
  • Permitteringen må være nødvendig.
  • Permittering må være midlertidig.

Vilkåret om saklig grunn innebærer at forholdene som begrunner permitteringen må være knyttet til bedriften, og ikke arbeidstakeren. Eksempler på hva som kan være saklig grunn er ordremangel, tapte anbud, ulykker og naturkatastrofer.

Hvem skal permitteres?

Utvelgelsen av hvilke ansatte som skal permitteres må bygge på saklige kriterier, ikke ulik vurderingen som må foretas ved oppsigelse. Vanlige kriterier er ansiennitet, kompetanse og sosiale hensyn. Det kan også være saklig dersom arbeidsgiver ved utvelgelsen vektlegger hvilken kompetanse som er nødvendig for å snu eller avhjelpe den vanskelige situasjonen. Tariffavtaler kan inneholde egne regler om hvilke kriterier som skal benyttes ved utvelgelsen av hvilke ansatte som skal permitteres.

Hvor lang tid i forveien må arbeidsgiver varsle om permittering?

Hovedregelen er 14 dagers varsel. Unntaksvis kan det gis todagers varslingsfrist ved spesielle hendelser eller andre ekstraordinære forhold. 

Hvor lenge kan jeg permitteres?

Arbeidsgiver kan permittere sine ansatte i opptil 26 uker i løpet av en periode på 18 måneder. 

Jeg er for tiden permittert, men arbeidsgiver har bedt meg om å komme tilbake på jobb. Kan arbeidsgiver permittere meg på nytt etter at jeg har gjenopptatt arbeidet?

Ja, arbeidsgiver har anledning til å permittere deg på nytt. Dersom det har gått over 6 uker fra du gjenopptok arbeidet til ny permittering, må arbeidsgiver sende ut nytt varsel og betale for ny arbeidsgiverperiode. 

Hvor lenge får jeg full lønn?

Du har krav på full lønn fra arbeidsgiveren din fra du mottar varsel om permittering til permitteringen starter. Dette kalles varslingsperioden og er normalt 14 dager (alternativt to dager).

Når permitteringen starter, skal du få full lønn fra arbeidsgiveren din i 15 dager fra første dag av permitteringen. Dette kalles gjerne arbeidsgiverperioden eller lønnspliktdager, fordi arbeidsgiver har en lønnsplikt overfor arbeidstakerne i denne 15-dagers perioden. Vær oppmerksom på at det finnes enkelte unntak fra arbeidsgivers lønnsplikt, f.eks. dersom du er sykmeldt før permitteringen starter.

Før du har krav på dagpenger løper det tre ventedager. Det betyr du som arbeidstaker går tre dager uten verken lønn eller dagpenger fra arbeidsgiverperioden er slutt, til du får utbetalt dagpenger.

Hvor mye får jeg i dagpenger?

Din samlede arbeidstid må være redusert med minst 50 prosent for at du skal ha rett til dagpenger. Du må også ha hatt en arbeidsinntekt på minst 1,5 G (186 042 kr i 2024) de siste 12 månedene, eller minst 3 G (372 084 kr i 2024) de siste 36 månedene.

Permitterte får utbetalt 62,4 % av inntekten sin opptil 6 G (744 168 kr i 2024). Du finner en dagpengekalkulator og mer informasjon om dagpenger på NAV sine nettsider.

Hva skjer om jeg har avtalt ferie eller blir syk i permitteringsperioden?

Blir den ansatte sykmeldt eller skal avvikle ferie under permitteringen, kan permitteringsperioden forlenges tilsvarende dette fraværet. Dersom du blir sykemeldt før permittering iverksettes har du krav på fulle sykepengerettigheter fra folketrygden, i motsetning til de som blir sykmeldt etter at permitteringen ble iverksatt. Sistnevnte får utbetaling av sykepenger basert på dagpengegrunnlaget.

Når ferie er avtalt på forhånd eller pålagt innenfor ferielovens bestemmelser, skal den ansatte ha utbetalt feriepengene som er opptjent året før som normalt.

Hva skjer dersom jeg blir permittert rett før jeg skal ut i foreldrepermisjon?

Det er i hovedsak NAV som betaler foreldrepenger, ikke arbeidsgiver. Unntaket er dersom arbeidsgiver sikrer deg full lønn i permisjon og du tjener over 6 G (744 168 kr i 2024), da betaler arbeidsgiver mellomlegget mellom 6 G og full lønn. Sistnevnte vil du ikke ha krav på dersom du er permittert.

NAV beregner vanligvis foreldrepengene dine ut fra gjennomsnittet av inntekten du har hatt i de 3 siste kalendermånedene før foreldrepengeperioden din starter. Hvis det er mer enn 25 prosent forskjell mellom årsinntekten din og inntekten din de 3 siste månedene, må NAV vurdere hvilken inntekt som er mest representativ i din situasjon. Du kan forsøke å regne dette ut gjennom foreldrepengekalkulatoren på NAV sine nettsider.

Hva skjer dersom jeg er permittert og selv ønsker å si opp jobben?

Arbeidstaker som er permittert kan selv si opp sin stilling med en oppsigelsesfrist på 14 dager. I slike tilfeller vil arbeidstaker normalt ikke ha rett til lønn i oppsigelsestiden. Annet kan følge av tariffavtale eller annen avtale.

Har jeg krav på avtalt bonus som permittert?

Her er det bonusavtalen eller bonusordningen danner grunnlag for en eventuell bonusutbetaling, ikke hvorvidt arbeidsgiver har lønnsplikt eller ikke. Utgangspunktet er at en permittering i seg selv ikke får innvirkning på bonusutbetaling.

Kan man permitteres når man har inngått sluttavtale med arbeidsgiver?

Dersom du i henhold til sluttavtalen er i oppsigelsestid er det et spørsmål om du kan permitteres i oppsigelsestiden. Sluttavtalen vil ofte gi fritak for arbeidsplikt i oppsigelsestiden med opprettholdelse av lønn. I slike tilfeller er det inngått en gjensidig bebyrdende avtale hvor arbeidsgiver har forpliktet seg til å betale lønn og vanskelig kan fri seg fra dette ved å permittere arbeidstaker. Permittering vil ikke ha innvirkning på utbetaling av etterlønn, altså kompensasjon etter opphørstidspunktet. 

Får man dagpenger i jul og påsken?

Tidligere fikk ikke permitterte dagpenger under permittering i jul- og påskehøytiden. I 2020 ble reglene endret slik at permitterte nå får dagpenger i påsken og julen.

Jeg er permittert 50 %. Vil jeg da ha krav på dobbelt så mange dager med lønn før dagpenger, altså 30 dager?

Dersom du er permittert 50 % vil arbeidsgiverperioden bli forlenget fra 15 til 30 dager. I denne perioden har du krav på full lønn.

Kan arbeidsgiver bestemme at alle skal gå med på et kollektivt lønnskutt som alternativ til permitteringer?

Nei, det må i så fall avtales med samtlige ansatte.

Kan jeg jobbe når jeg er permittert?

I permittering er du fritatt for arbeidsplikten og du kan innenfor noen rammer jobbe for andre arbeidsgivere. Det er f.eks. helt uproblematisk å ta korte vikariater, jobbe som tilkallingsvikar eller ta frilansoppdrag i perioden du er permittert, så lenge du kan vende tilbake til din gamle arbeidsgiver når permitteringsperioden er over. Lojalitetsplikten til arbeidsgiveren du er permittert hos gjelder fortsatt, så det er ikke tillatt å jobbe i direkte konkurrerende bedrifter mens du er permittert med mindre det er avtalt med arbeidsgiveren du er permittert hos. Det du tjener på den andre jobben vil avkortes mot dagpengene du mottar fra NAV og må meldes inn.

Det er mulig at jeg blir innkalt til heimevernstjeneste. Kan min arbeidsgiver permittere meg når jeg er i slik tjeneste?

Arbeidsgiver kan ikke permittere deg med grunnlag i at du blir innkalt til heimevernstjeneste. Du kan imidlertid bli permittert på lik linje med de andre ansatte i bedriften.

Når er permitteringen over?

Arbeidstaker plikter å stille på jobb igjen så snart den varslede permitteringsperioden er over, uten ytterligere varsel fra arbeidsgiver. Ved permittering på ubestemt tid må arbeidstaker stille på jobb når han/hun får beskjed om det. Arbeidstaker bør imidlertid gis en frist på 1-2 dager, noe lengre hvis arbeidstaker er i midlertidig arbeid.

Hva skjer med pensjonsordningen når jeg er permittert?

Hovedregelen er at man meldes ut av tjenestepensjonsordningen når man er permittert. Alle må sjekke regelverket​ for pensjonsordningen. For obligatoriske tjenestepensjonsordninger fremgår det av loven at regelverket kan fastsette at arbeidstakere som er permitterte som følge av driftsinnskrenkninger mv., skal være medlemmer av pensjonsordningen.

Kan arbeidsgiver si meg opp når jeg er permittert?

Dersom arbeidsgiver konkluderer med at driftssituasjonen ikke er midlertidig, men heller vedvarende, er ikke lenger vilkårene for permittering tilstede. Da er alternativene for arbeidsgiver å enten kalle tilbake arbeidstaker på jobb eller gå til oppsigelse.

Hvis arbeidsgiver velger å gå til oppsigelse, vil arbeidstaker ha rett på å komme tilbake på jobb og få full lønn i oppsigelsestiden. Dette gjelder selv om arbeidsgiver ikke har noen arbeidsoppgaver tilgjengelig på nåværende tidspunkt.

Hva slags oppsigelsesfrister gjelder hvis jeg er permittert?

Oppsigelsestiden vil variere avhengig av om det er arbeidsgiver eller arbeidstaker som sier opp.

Hvis arbeidstaker sier opp etter arbeidsgiverperioden kan arbeidstaker enten velge å anvende den opprinnelig avtalte oppsigelsestiden som følger av arbeidskontrakten, eller si opp med 14 dagers oppsigelsestid. Dette for å gjøre det enklere for arbeidstakere å raskest mulig komme seg ut i ny jobb dersom man permitteres. Arbeidsgiver kan ikke bestemme hvilken oppsigelsestid som skal komme til anvendelse.

Hvis arbeidstaker sier opp før arbeidsgiverperioden har utløpt, vil normal oppsigelsestid etter arbeidskontraktren gjelde.

Om arbeidsgiver sier opp arbeidstaker under permittering, vil arbeidstaker ikke lenger være permittert, men være ansatt som normalt med lønnsplikt for arbeidsgiver i oppsigelsestiden.

Merk at det kan være andre oppsigelsesfrister dersom man er omfattet av en tariffavtale. Eksempelvis har Hovedavtalen mellom LO og NHO en egen bestemmelse hvor det fremgår at arbeidstaker som har vært permittert i mer enn tre måneder og sier opp for å gå til annet arbeid, har rett til å gjøre dette uten noen oppsigelsesfrist.

Meld deg inn i dag!