Alt du må vite om permittering

Permittering har igjen blitt et høyaktuelt tema etter innføringen av nye omfattende tiltak. Reglene rundt permittering er gjenstand for stadige endringer og oppdateringer, og det kan være vanskelig å få oversikt. Her finner du reglene som gjelder nå. Saken er oppdatert per 17. desember 2021.

Kort om bakgrunnen for permittering

Permitteringer benyttes ofte som alternativ til oppsigelse ved midlertidige driftsinnskrenkninger og driftsstans. Ansettelsesforholdet opphører derfor ikke. Ved permittering løses arbeidstaker midlertidig fra sin arbeidsplikt, samtidig som arbeidsgiver midlertidig løses fra sin lønnsplikt.

Arbeidstakeren har en rett og plikt til å tre inn igjen i arbeidet når permitteringstiden er over, samtidig som arbeidsgivers plikt til å betale lønn gjeninntrer.

Grunnet den pågående smittesituasjonen har regjeringen valgt å anvende egne regler for ansatte som har blitt permittert direkte på grunn av COVID-19.

Les også vår nyttige sjekkliste for deg som er, eller står i fare for å bli, permittert.

Hva er vilkårene for permittering?

Arbeidsgivers adgang til å permittere er ikke lovregulert, men bygger på langvarig praksis. En rekke tariffavtaler har også regler om permittering. Det følger av praksis at tre vilkår må være oppfylt for at arbeidsgiver skal anses å ha hjemmel til å permittere arbeidstakere:

  • Virksomheten må ha en saklig grunn til å gå til permitteringer.
  • Permitteringen må være nødvendig.
  • Permittering må være midlertidig.

Koronaviruset kan gi ulike driftsforstyrrelser og dermed utgjøre grunnlag for permittering fordi arbeidstakerne ikke kan jobbe. Eksempler på slike situasjoner er når kunder uteblir eller når leveringer utsettes i tid. Frykt for smitte medfører ikke i seg selv nedgang i arbeidsoppgaver. Hjemmekontor gir heller ikke alene grunnlag for permittering.

Hvem skal permitteres?

Utvelgelsen av hvilke ansatte som skal permitteres må bygge på saklige kriterier, ikke ulik vurderingen som må foretas ved oppsigelse. Vanlige kriterier er ansiennitet, kompetanse og sosiale hensyn. Det kan også være saklig dersom arbeidsgiver ved utvelgelsen vektlegger hvilken kompetanse som er nødvendig for å snu eller avhjelpe den vanskelige situasjonen.

Kan arbeidsgiver permittere som følge av hjemmekarantene eller hjemmekontor?

Hjemmekontor eller hjemmekarantene er i seg selv ikke en saklig grunn for permittering.

Vurderingen kan være annerledes dersom nøkkelansatte eller flere ansatte blir satt i karantene og dette medfører at øvrige ansatte ikke har arbeidsoppgaver. I slike tilfeller kan det være grunnlag for å iverksette permittering av hele eller deler av den resterende arbeidsstokken. Virksomheten må bl.a. vurdere om det vil være mulig å opprettholde forsvarlig drift gjennom å omdisponere arbeidskraften for en midlertidig periode.

Hvor lang tid i forveien må arbeidsgiver varsle om permittering?

Hovedregelen er 14 dagers varsel. Unntaksvis kan det gis todagers varslingsfrist ved spesielle hendelser eller andre ekstraordinære forhold. Koronaviruset har nå vart i lang tid og vår vurdering er at situasjonen normalt ikke gir grunnlag for kort varslingsfrist. Derimot kan nye restriksjoner fra regjeringen som fører til at virksomheten blir rammet gi grunnlag for kortere frist. 

Dersom arbeidsgiver bruker todagers varslingsfrist ulovlig, risikerer arbeidsgiver et erstatningssøksmål mot seg.

Hvor lenge kan jeg permitteres?

Opprinnelig kunne man være permittert i 26 uker i løpet av en periode på 18 måneder. Dette ble forlenget til 52 uker dersom permitteringen var direkte tilknyttet COVID.

Regjeringen har foretatt flere utvidelser av dagpengeordningen den siste tiden, og 14. desember 2021 informerte Regjeringen om ytterligere utvidelser. En rekke koronaordninger blir forlenget ut februar 2022. Herunder rett til dagpenger til ledige og permitterte, uavhengig av hvor lenge de har mottatt ytelsen (les mer her).  

Jeg er for tiden permittert, men arbeidsgiver har bedt meg om å komme tilbake på jobb. Kan arbeidsgiver permittere meg på nytt etter at jeg har gjenopptatt arbeidet?

Ja, arbeidsgiver har anledning til å permittere deg på nytt. Dersom det har gått over 6 uker fra du startet i arbeidet til ny permittering, må arbeidsgiver sende ut nytt varsel og betale for ny arbeidsgiverperiode. 

Hvor lenge får jeg full lønn?

Du har krav på full lønn fra arbeidsgiveren din fra du mottar varsel om permittering til permitteringen starter. Dette kalles varslingsperioden og er normalt 14 dager (alternativt to dager).

Når permitteringen starter, skal du få full lønn fra arbeidsgiveren din i ti dager fra første dag av permitteringen.

Før du har krav på dagpenger løper det tre ventedager. Det betyr arbeidstaker går tre dager uten verken lønn eller dagpenger fra «lønnspliktperioden» til arbeidsgiveren er slutt, til du får utbetalt dagpenger (dette er den vanlige regelen, ikke et korona-unntak).

Hvor mye får jeg i dagpenger?

Du kan permitteres fra 40 prosent til 100 prosent av stillingen din.

Permitterte sikres minimum 80 % av inntekten sin opptil 3 G*, og 62,4 % av inntekten mellom 3 G og 6 G i dagpenger. Samtidig senkes gulvet for å få rett på dagpenger til 0,75 G de siste 12 måneder, eventuelt 2,25 G de siste 36 mnd. Foreløpig gjelder dette frem til utgangen av februar (se link nederst). Du finner mer informasjon om dagpenger på NAV sine nettsider.

Hva skjer om jeg har avtalt ferie eller blir syk i permitteringsperioden?

Blir den ansatte sykmeldt eller skal avvikle ferie under permitteringen, kan permitteringsperioden forlenges tilsvarende i dette fraværet. Dersom du blir sykemeldt før permittering iverksettes har du krav på fulle sykepengerettigheter fra folketrygden, i motsetning til de som blir sykmeldt etter at permitteringen ble iverksatt. Sistnevnte får utbetaling av sykepenger basert på dagpengegrunnlaget.

Når ferie er avtalt på forhånd eller pålagt innenfor ferielovens bestemmelser, skal den ansatte ha utbetalt feriepengene som er opptjent året før som normalt.

Kan jeg bli permittert i oppsigelsestiden?

Det vil i noen tilfeller være adgang for å permittere arbeidstakere som midlertidig ikke kan sysselsettes i oppsigelsestiden. Et aktuelt eksempel kan også være arbeidstakere som har sagt opp selv i forkant av permittering. Situasjonen rundt koronaviruset kan legitimere arbeidsgivers behov for å permittere oppsagte arbeidstakere i slike tilfeller.

Hva skjer dersom jeg blir permittert rett før jeg skal ut i foreldrepermisjon?

Det er i hovedsak NAV som betaler foreldrepenger, ikke arbeidsgiver. Unntaket er dersom arbeidsgiver sikrer deg full lønn i permisjon og du tjener over 6G (ca. 638.000,-), da betaler arbeidsgiver mellomlegget mellom 6G og full lønn. Sistnevnte vil du ikke ha krav på dersom du er permittert.

NAV beregner vanligvis foreldrepengene dine ut fra gjennomsnittet av inntekten du har hatt i de 3 siste kalendermånedene før foreldrepengeperioden din starter. Hvis det er mer enn 25 prosent forskjell mellom årsinntekten din og inntekten din de 3 siste månedene, må NAV vurdere hvilken inntekt som er mest representativ i din situasjon. Du kan forsøke å regne dette ut gjennom foreldrepengekalkulatoren på NAV sine nettsider.

Dobbel kvote sykt barn-dager

For å berolige deg som er i jobb og har barn i skole eller barnehage: Det blir ganske sikkert dobbel kvote med sykt barn-dager i 2022.

Regjeringen vil doble antall dager man kan være hjemme med syke barn, også i 2022. Foreldre kan bruke sykt barn-dager også hvis skoler og barnehager skulle bli stengt, i 2022. Dette er foreløpig et forslag og skal behandles av Stortinget.

I 2021 fikk foreldre dobbel kvote med omsorgspengedager – også kalt sykt barn-dager. Det betyr at hver familie har minst 40 dager med omsorgspenger tilgjengelig. Familier med flere enn to barn, familier med kronisk syke barn og barn med nedsatt funksjonsevne, får ekstra dager på toppen av dette.

Hva skjer dersom jeg er permittert og selv ønsker å si opp jobben?

Arbeidstaker som er permittert kan selv si opp sin stilling med en oppsigelsesfrist på 14 dager. I slike tilfeller vil arbeidstaker normalt ikke ha rett til lønn i oppsigelsestiden. Annet kan følge av tariffavtale eller annen avtale.

Har jeg krav på avtalt bonus som permittert?

Her er det bonusavtalen eller bonusordningen danner grunnlag for en eventuell bonusutbetaling, ikke hvorvidt arbeidsgiver har lønnsplikt eller ikke. Utgangspunktet er at en permittering i seg selv ikke får innvirkning på bonusutbetaling for 2020 eller 2021.

Kan man permitteres når man har inngått sluttavtale med arbeidsgiver?

Dersom du i henhold til sluttavtalen er i oppsigelsestid kan du i noen tilfeller permitteres (se spørsmål om permittering i oppsigelsestid over). Permittering vil ikke ha innvirkning på utbetaling av etterlønn, altså kompensasjon etter opphørstidspunktet. 

Får man dagpenger i jul og påsken?

Tidligere fikk ikke permitterte dagpenger under permittering i jul- og påskehøytiden. I 2020 ble reglene endret slik at permitterte nå får dagpenger i påsken og julen.

Jeg er permittert 50 %. Vil jeg da ha krav på dobbelt så mange dager med lønn før dagpenger, altså 20 dager?

Dersom du er permittert 50 % vil arbeidsgiverperioden bli forlenget fra 10 til 20 dager. I denne perioden har du krav på full lønn.

Kan arbeidsgiver bestemme at alle skal gå med på et kollektivt lønnskutt som alternativ til permitteringer?

Nei, det må i så fall avtales med samtlige ansatte.

Kan jeg jobbe når jeg er permittert?

I permittering er du fritatt for arbeidsplikten og du kan innenfor noen rammer jobbe for andre arbeidsgivere. Det er f.eks. helt uproblematisk å ta korte vikariater, jobbe som tilkallingsvikar eller ta frilansoppdrag i perioden du er permittert, så lenge du kan vende tilbake til din gamle arbeidsgiver når permitteringsperioden er over. Lojalitetsplikten til arbeidsgiveren du er permittert hos gjelder fortsatt, så det er ikke tillatt å jobbe i direkte konkurrerende bedrifter mens du er permittert med mindre det er avtalt med arbeidsgiveren du er permittert hos. Det du tjener på den andre jobben vil avkortes mot dagpengene du mottar fra NAV og må meldes inn.

Det er mulig at jeg blir innkalt til heimevernstjeneste. Kan min arbeidsgiver permittere meg når jeg er i slik tjeneste?

Arbeidsgiver kan ikke permittere deg med grunnlag i at du blir innkalt til heimevernstjeneste. Du kan imidlertid bli permittert på lik linje med de andre ansatte i bedriften.

Når er permitteringen over?

Arbeidstaker plikter å stille på jobb igjen så snart den varslede permitteringsperioden er over, uten ytterligere varsel fra arbeidsgiver.  Ved permittering på ubestemt tid må arbeidstaker stille på jobb når han/hun får beskjed om det. Arbeidstaker bør imidlertid gis en frist på 1 – 2 dager, noe lengre hvis arbeidstaker er i midlertidig arbeid.

Hva skjer med pensjonsordningen når jeg er permittert?

Hovedregelen er at man mister pensjonsordningen når man er permittert. Alle må sjekke regelverket​ for pensjonsordningen. For obligatoriske tjenestepensjonsordninger fremgår det av loven at regelverket kan fastsette at arbeidstakere som er permitterte som følge av driftsinnskrenkninger mv., skal være medlemmer av pensjonsordningen.

Les vår nyttige artikkel om hvordan du sikrer pensjonen din under permittering her

Kan arbeidsgiver si meg opp når jeg er permittert?

Dersom arbeidsgiver konkluderer med at situasjonen med redusert omsetning ikke er midlertidig, men heller vedvarende, er ikke lenger vilkårene for permittering tilstede. Da er alternativene som gjenstår å enten kalle tilbake arbeidstaker på jobb eller gå til oppsigelse.

Hvis arbeidsgiver velger å gå til oppsigelse, vil arbeidstaker ha rett på å komme tilbake på jobb og få full lønn i oppsigelsestiden. Dette gjelder selv om arbeidsgiver ikke har noen arbeidsoppgaver tilgjengelig på nåværende tidspunkt.

Hva slags oppsigelsesfrister gjelder hvis jeg er permittert?

Oppsigelsestiden vil variere ut fra om det er arbeidsgiver eller arbeidstaker som sier opp.

Hvis arbeidstaker sier opp etter arbeidsgiverperioden kan man velge mellom flere alternativer. Arbeidstaker kan enten velge å anvende den opprinnelig avtalte oppsigelsestiden som følger av arbeidskontrakten. Arbeidstaker kan også velge å si opp med 14 dagers oppsigelsestid. Dette skal gjøre det enklere for arbeidstakere å raskest mulig begynne i ny jobb dersom man permitteres. Arbeidsgiver kan ikke bestemme at arbeidstaker må velge den ene eller andre oppsigelsestiden.

Hvis arbeidstaker sier opp før arbeidsgiverperioden har gått ut, vil normal oppsigelsestid være gjeldende.

Om arbeidsgiver sier opp arbeidstaker under permittering, vil den ansatte ikke lenger være permittert og i stedet være ansatt som normalt i oppsigelsestiden.

Merk at det kan være andre oppsigelsesfrister dersom man er omfattet av en tariffavtale. Eksempelvis har Hovedavtalen mellom LO og NHO en egen bestemmelse hvor det fremgår at arbeidstaker som har vært permittert i mer enn tre måneder og sier opp for å gå til annet arbeid, har rett til å gjøre dette uten noen oppsigelsesfrist.

Regjeringen forlenger koronaordninger ut februar 2022, les mer her.

Meld deg inn i dag!

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

For at du skal få en best mulig brukeropplevelse, bruker vi informasjonskapsler til å hente inn statistikk om hvordan nettstedet brukes. Les mer om informasjonskapsler.