Bruker omvendt mentoring i mangfoldsarbeidet

Deloitte har over de siste årene iverksatt flere ulike tiltak for økt mangfold, og er åpne om at dette er et område de arbeider aktivt for å bli enda bedre på.  

Deloittes logo på hovedkontoret i Oslo.

Foto: Deloitte

For Deloitte bidrar mangfold til verdiskaping. Etnisk og kulturelt mangfold kan blant annet bidra til kreativitet og til ulike perspektiver. Deloitte ønsker at deres virksomhet skal representere hele samfunnet, og har som internt slagord at de søker folk som er like forskjellige som utfordringene de søker å løse. 

Vi vet at vi står overfor veldig komplekse oppgaver i fremtiden, kundene forlanger mer, vi trenger kreative perspektiver og det får vi ved å være mangfoldig.

For å skape seriøsitet rundt dette arbeidet, erfarer de at mangfolds-tematikken må forankres i virksomhetens strategi. En av faktorene som skal til for å lykkes med mangfoldsarbeid, er forankring fra ledelsesnivå, i hjertet av organisasjonen og hos alle i virksomheten. De påpeker at det ikke er noen «quick-fix» for dette arbeidet, og at det krever tålmodighet og tid.  

Deloitte fremhever viktigheten av god ledelse, og i denne konteksten mangfoldsledelse. Ledere må på den ene siden arbeide for å ivareta den sterke kulturen som allerede finnes i virksomheten, men også jobbe for å få inn nye perspektiver og gi rom til alle på en god måte. Dette gjelder både organisasjonskultur, men også nasjonale og kulturelle forskjeller. 

Omvendt Mentoring er et av tiltakene som inngår i Deloitte sin mangfolds- og inkluderingsstrategi ALL IN, og har som hensikt å bidra til økt kompetanse på mangfoldsledelse. Her er unge, flerkulturelle studenter mentorer for Deloitte sine ledere gjennom et ti måneders program. Formålet er at lederne skal få økt mangfoldskompetanse og bli bedre ledere, hvor resultatet på sikt både er en individuell utvikling, men også en organisatorisk utvikling. Tilbakemeldingene fra lederne som fikk en mentor gjennom programmet Omvendt Mentoring, viser at de opplevde økt kunnskap tilknyttet inkluderende ledelse og arbeid for en inkluderende arbeidsplass (Deloitte, 2022). 

Deloitte har videre satt sammen et Diversity & Inclusion (D&I) team som jobber konkret med å utarbeide og iverksette tiltak knyttet til mangfold og inkludering, slik som å for eksempel øke mangfoldskompetansen til lederne. De har også egne D&I-ansvarlige i linjen som teamet kan sparre med.  

For å undersøke potensielle tiltak som D&I-teamet foreslår, benytter Deloitte seg av en Inclucion focus group. Dette er en gruppe mennesker med flerkulturell bakgrunn som veier inn på potensielle tiltak og ideer virksomheten har. Denne gruppen kommer med tilbakemeldinger på tiltakenes utforming og hvorvidt foreslåtte tiltak er hensiktsmessige. Deloitte opplever å få nye perspektiver på tiltak, og herunder en bedre forståelse for om et tiltak bør gjennomføres eller ikke.  

I rekrutteringsprosessen til Deloitte benyttes et globalt rammeverk som de har tilpasset til Norge, samt ulike nøkkeltallsindikatorer (KPI-er) som bidrar til å sette mål for en mangfoldig rekrutteringsprosess. De opplever at KPI-ene har bidratt til å sette et større søkelys på mangfold i rekrutteringsprosessen, samt at disse gjør det lettere å evaluere rekrutteringsprosessen i etterkant.

Vi trenger å være enda flinkere til å finne de menneskene – å tenke at det gir en merverdi i å ha en annen type kulturell bakgrunn.

Deloitte har som mål å rekruttere kandidater fra flere utdanningsinstitusjoner, flere land og fagfelt. De ønsker å være en attraktiv arbeidsgiver for kandidater som sitter i utlandet og kunne tenke seg å flytte til Norge, og mener at det skal være mulig å jobbe i Deloitte Norge uten å mestre norsk. Med bakgrunn i dette, gjennomføres all kommunikasjon, fra presentasjon ved onboarding til dokumentasjon som sendes ut på e-post, både er på norsk og engelsk. 

Vi trenger å synliggjøre at vi er til stede for alle.

Deloitte ser et behov for økt mangfold i lederstillinger. Dette er et av temaene som tas opp i den interne gruppen Sounding board, som representerer en balansert gruppe mennesker på tvers av forretningsenheter, aldre, kjønn og nasjonaliteter. Her diskuterer medlemmene blant annet hvilke tiltak som må til for å beholde mangfoldet i virksomheten, og hva som må til for å skape enda mer plass til alle kulturer. Deloitte opplever dette som et viktig verktøy i deres arbeid.   

Dette caset er hentet fra Econas mangfoldsrapport Etnisk og kulturelt mangfold blant økonomer