Econas bærekraftstrategi

Econa har en egen bærekraftstrategi for perioden 2020-2024.

Grønn spire i en hånd

Foto: Ravi Roshan/Unsplash

Hvorfor og hvordan skal Econa jobbe med bærekraft?

Econa jobber med bærekraft fordi en bærekraftig bedrift, arbeidsplass og arbeidsgiver er vinnere i næringslivet fremover. Økte krav fra ulike hold, som kunder, leverandører, myndigheter og styrer, krever at bedriften er bærekraftig på lang sikt. Econa skal vise at bærekraft hører sammen med business. For at medlemmene våre skal ta bedre beslutninger hver dag, må vi sammen øke kunnskapen og iverksette konkrete tiltak.

Våre medlemmer er endringsagenter. De vil sikre at næringslivet er både konkurransedyktig og økonomisk og miljømessig bærekraftig. Dessuten kan Econa, med sine 27 000 medlemmer, være en sterk stemme i samfunnsdebatten. Vi vil vise at økonomer har en nøkkelrolle i klimautfordringene, og at økonomer er en del av løsningen.

Alt vi gjør må være basert på fakta, tall og undersøkelser. Econa må snakke økonomens språk ved å vise gode utregninger, gjøre grundige analyser og vise til forskning. Men samtidig skal vi bryte ned bærekraft til noe praktisk som medlemmene våre kan bruke i jobben, og utvikle praktiske medlemstilbud.

Om strategien

Denne bærekraftstrategien gjelder for perioden 2020–2024, i tråd med andre satsningsområder, Econas strategi og andre dokumenter på bærekraft, som handlingsplan, kommunikasjonsplan og liknende.

Econas verdier og visjon

Econas verdier: Kompetent – modig – nyttig – engasjerende.
Econas visjon: Bedre beslutninger – hver dag.

Misjonen for bærekraftstrategien: Med bærekraftstrategien hjelper vi medlemmene ved å gi dem konkrete verktøy for bærekraft. Econa skal vise hvordan bærekraft henger sammen med økonomi og næringsliv.

Econas bærekraftsmål

Styret har valgt at Econa i perioden 2020–2024 skal fokusere på seks av FNs Bærekraftsmål. Denne strategien og arbeidet med bærekraft i den samme perioden, vil støtte opp mot Econas seks valgte bærekraftsmål. Disse er:

FNs bærekraftsmål nummer 4 er God utdanning

God utdanning

Hovedmål: Econa skal bidra til å muliggjøre livslang læring for medlemmer og ansatte.

Interne tiltak: Econa skal tilby tilgang til læring, kursing og faglig oppdateringer til hele organisasjonen.

Eksterne tiltak: Econa skal guide medlemmene til livslang læring ved å tilby kunnskap, rådgivning, og gode medlemstilbud for utdanning.

FNs bærekraftsmål nummer 5 er likestilling mellom kjønnene

Likestilling mellom kjønnene

Hovedmål: Econa skal bidra til å øke kjønnsbalansen og mangfoldet i næringslivet.

Interne tiltak: Econa skal sikre like muligheter for alle kjønn, og jobbe for mangfoldige grupper i hele organisasjonen.

Eksterne tiltak: Econa skal tilby konkrete verktøy, tips og råd til medlemmer og bedrifter som ønsker å forbedre kjønnsbalansen og øke mangfoldet.

FNs bærekraftsmål nummer 8 er anstendig arbeid og økonomisk vekst

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Hovedmål: Econa skal bidra til at næringslivet forstår sammenhengen mellom anstendig arbeid og økonomisk vekst.

Interne tiltak: Econa skal sikre at våre ansatte og medlemmer har gode arbeidsforhold.

Eksterne tiltak: Econa skal vise medlemmer hvordan anstendige arbeidsforhold i hele verdikjeden fostrer økonomisk bærekraftig vekst, og økt produktivitet.

FNs bærekraftsmål nummer 9 er industri, innovasjon og infrastruktur

Innovasjon og infrastruktur

Hovedmål: Econa skal være en pådriver for innovasjon, og komme med løsninger for hvordan næringslivet kan ha en robust infrastruktur.

Interne tiltak: Econa skal øke bruken av digitalisering og nye innovative løsninger.

Eksterne tiltak: Econa skal fremme forskning om det innovative næringslivet, ved å vise frem gode eksempler og synliggjøre utfordringer og muligheter.

FNs bærekraftsmål nummer 12 er ansvarlig forbruk og produksjon

Ansvarlig forbruk og produksjon

Hovedmål: Econa skal fremme løsningsforslag til hvordan næringslivet kan omstilles til å bli mer bærekraftig.

Interne tiltak: Econa skal utvikle politikk på området og fremme relevant forskning og best practice i Magma.

Eksterne tiltak: Econa skal tilby konkrete verktøy og kunnskap til medlemmene, for at bedriftene de jobber i skal klare omstillingen til et bærekraftig næringsliv.

FNs bærekraftsmål nummer 13 er stoppe klimaendringene

Stoppe klimaendringene

Hovedmål: Econa skal fremme løsningsforslag til hvordan næringslivet, og økonomer, kan bidra til å stoppe klimaendringene.

Interne tiltak: Econa skal være klimanøytrale og ha miljøvennlige retningslinjer for hele organisasjonen.

Eksterne tiltak: Econa skal være en modig samfunnsdebattant og ha gode samarbeidspartnere.

Les hele Econas bærekraftstrategi 2020–2024 (pdf)

Les mer og signer prinsippene!