Slike foregår lokale forhandlinger i kommunesektoren (KS)

Det skal gjennomføres lokale forhandlinger i KS innen 1. oktober hvert år med mindre noe annet er avtalt. Her får du informasjon om hva du som medlem i Econa bør gjøre i forkant av og i forbindelse med de lokale forhandlingene.

Lokale forhandlinger er forhandlinger om lønn som føres mellom lokale parter i den enkelte kommune. Den samlede rammen for kommuneoppgjøret 2023 landet på 5,4 prosent. Det store flertallet av våre medlemmer er derimot plassert i HTA kap. 5 eller 3. For dere skal lønnsforhandlingene i sin helhet være lokale. Dette gjelder også beregning av størrelsen på potten.

Du kan lese mer om resultatene fra tariffoppgjøret 2023 her.

Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å fremme lønnskrav i årets lokale forhandlinger.

Hvem kan fremme lønnskrav?

Alle som er ansatt på virkningsdato for tariffoppgjøret skal, dersom partene ikke blir enige om annet, forhandles for i de lokale forhandlinger. Virkningstidspunktet er som regel 1. mai, men avvikende datoer kan forekomme. Tillitsvalgte må derfor årlig undersøke hva som er virkningsdato for tariffoppgjøret. For å bli inkludert i de lokale forhandlingene må en også være medlem i foreningen på virkningstidspunktet det skal forhandles for.

Dette gjelder uavhengig av om du er fast ansatt, midlertidig ansatt eller deltidsansatt. Arbeidstakere som har permisjon med lønn, omfattes også av forhandlingene og skal vurderes lønnsmessig. Dette gjelder også for arbeidstakere som har gjeninntrådt etter foreldrepermisjon uten lønn. Krav sendes til din tillitsvalgt der du jobber.

Vær særlig oppmerksom på medlemmer som er sykemeldte eller i lønnet permisjon slik at også disse får tilgang på kravskjemaet.

Sett frist (dato/klokkeslett) for å sende inn krav, eventuelt sende ut påminnelse. Det er tilstrekkelig å sende kravet på e-post til tillitsvalgt/eventuelt med kopi til vara.

Frist for å fremme krav

Den praktiske gjennomføringen av de lokale forhandlingene avtales lokalt og kan variere fra kommune til kommune. De lokale forhandlingene bør være avsluttet innen 1. oktober. Det avtales lokalt hvilke frister som gjelder for å fremme krav og for gjennomføringen av de lokale forhandlingene. Du må kontakte din lokale tillitsvalgte eller arbeidsgiver for å få informasjon om de frister som gjelder på din arbeidsplass. Er du usikker på hvem som er din tillitsvalgt tar du kontakt med Econa.

Der Econa har egne tillitsvalgte, eller der det er Akademikersamarbeid vil du få informasjon fra din lokale tillitsvalgte om kravfrist, hvem kravet skal sendes til og når forhandlingene finner sted på din arbeidsplass.

Lønnsutviklingssamtalen

En lønnsutviklingssamtale er en samtale mellom deg og din leder om lønn, karrieremuligheter og lønnsutvikling. Du har rett til, og bør ha, en årlig Iønnsutviklingssamtale. Dette gir deg og din leder mulighet til å ha en åpen dialog om din lønnsutvikling. Econa mener at det skal være en direkte sammenheng mellom utdanning, erfaring, resultatoppnåelse, ansvarsområde og lønn. For å oppnå dette er lønnsutviklingssamtalen et viktig verktøy. Her finner du gode tips til lønnssamtalen.

Utforming av lønnskrav

Du er selv ansvarlig for å skrive et godt lønnskrav, og for å sende det til den som skal forhandle for deg innen fristen som er satt i din virksomhet. Et velbegrunnet krav fra deg er ditt og din tillitsvalgtes viktigste verktøy i lønnsforhandlingene.

Et lønnskrav bør inneholde argumentasjon for hvorfor akkurat du bør få regulert lønnen din. Argumentasjonen bør holdes relativt kort, men det er viktig at du får frem vesentlige forhold knyttet til ansvar og arbeidsoppgaver, resultater, utdanning og lønnsnivå. Ta gjerne en prat med din lokale tillitsvalgte hvis du er usikker på hva du bør ta med i kravet. Du bør også være kjent med den lokale lønnspolitikken i din virksomhet og koble dine argumenter til kriterier som er nedfelt der. Vi anbefaler at din argumentasjon bygges opp rundt de punktene i lønnspolitikken som er mest relevant for deg. Dette bør gjøres så kort og poengtert som mulig.

Kom gjerne med konkrete eksempler på innsats og prestasjoner som støtter ditt krav. Kravet ditt bør gjenspeile lønnsutviklingssamtalen du har hatt med din leder og den strategien dere kom frem til sammen for din lønnsutvikling. Tenk på at du ikke får fremføre kravet selv. Det som er selvfølgelig for deg er ikke nødvendigvis selvfølgelig for tillitsvalgt og arbeidsgiver. Du bør også gjøre deg kjent med Econas lønnsstatistikk, og sjekke lønnskalkulatoren.

Kravskjema

Dersom arbeidsgiver ikke har egne kravskjemaer som de ønsker å benytte, kan du bruke dette.

Hva gjør du hvis det verken er en lokal tillitsvalgt for Econa eller Akademiker-tillitsvalgte på din arbeidsplass?

I kommuner der det ikke er en tillitsvalgt for Econas medlemmer, må det velges lokal tillitsvalgt i god tid før forhandlingene.

Hvis det skulle vise seg helt umulig å få utpekt en tillitsvalgt for Econa, eller om det ikke er et lokalt Akademikersamarbeid, må du undersøke om tillitsvalgte fra andre Akademiker-organisasjoner på arbeidsplassen kan ivareta deg. En oversikt over Akademiker-foreningene finner du på Akademikernes nettsider.

Dersom du ikke lykkes med dette, kan du kontakte undertegnede. Du må på forhånd kontakte arbeidsgiver for å få oppgitt den lokale fristen for å levere lønnskrav til arbeidsgiver.

For råd og hjelp fra Econas administrasjon, tar du kontakt på forhandlinger@econa.no