Tillitsvalgtes rolle i HMS arbeid

Alle virksomheter plikter å sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) på alle plan. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og de tillitsvalgte. Det systematisk forebyggende HMS-arbeidet i virksomhetene krever samarbeid mellom ledelse, tillitsvalgte, verneombud og Arbeidsmiljøutvalget (AMU

Systematisk HMS-arbeid innebærer at arbeidsgiver skal:

 

a) fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet,

b) ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt,

c) kartlegge farer og problemer, og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i virksomheten, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen,

d) under planlegging og gjennomføring av endringer i virksomheten, vurdere om arbeidsmiljøet vil være i samsvar med lovens krav, og iverksette de nødvendige tiltak,

e) iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av arbeidsmiljøloven,

f) sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær,

g) sørge for løpende kontroll med arbeidsmiljøet og arbeidstakernes helse når risikoforholdene i virksomheten tilsier det, jf. bokstav c,

h) foreta systematisk overvåking og gjennomgang av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet for å sikre at det fungerer som forutsatt.

Inkluderende arbeidsliv (IA)

Tillitsvalgte skal også bidra i utformingen av virksomhetens planer, målsettinger og rutiner i IA-arbeidet. Dette innebærer blant annet å bidra til det løpende IA-arbeidet gjennom deltakelse i lokale samarbeidsfora.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

For at du skal få en best mulig brukeropplevelse, bruker vi informasjonskapsler til å hente inn statistikk om hvordan nettstedet brukes. Les mer om informasjonskapsler.