Vervet som Tillitsvalgt – Oppgaver, Tips og Råd

Tips og råd i forhandlingssituasjonen

Econa har som mål å gjennomføre lokale forhandlinger ved hjelp av lokale tillitsvalgte. Avtaleverket forutsetter forhandlinger mellom partene lokalt slik at forhandlinger skal skje mellom likeverdige parter. Det er du som lokalt tillitsvalgt som kjenner de lokale forholdene best.

Arbeidet du som tillitsvalgt gjør før og under forhandlingene vil vanligvis ha stor betydning for muligheten til å oppnå et godt resultat under de lokale forhandlingene. Vær pågående og resultatorientert, men vis respekt for andres standpunkt. Forlang samme respekt og ryddige opptreden fra de andre aktørene. Vær gjerne tøff, men ikke bløff! Ditt rykte som tillitsvalgt og forhandler «løper foran deg», og vil påvirke dine muligheter til et godt resultat. Husk at du representerer Econa lokalt, og uttaler deg på vegne av foreningen.

Som tillitsvalgt bør du sørge for at medlemmene du representerer får god informasjon om forhandlingene. Medlemmene bør også involveres i forberedelsene til forhandlingene. Ha gjerne medlemsmøter hvor du redegjør for hva lokale forhandlinger er, eventuelle prioriteringer fra den lokale ledelsens side osv. Dere bør også drøfte hvilke generelle prioriteringer Econa lokalt bør gjøre.

Før forhandlingene starter må du ha gått gjennom kravene for de du forhandler for, og laget en prioritering. Det er også viktig å ha god kjennskap til avtaleverket og å ha tro på at din tolkning er riktig. Våre kurs tar sikte på å skolere tillitsvalgte i dette.

Det er viktig å være godt forberedt til forhandlingene. Grundige forberedelser er avgjørende for et godt forhandlingsresultat. Tillitsvalgte vil ved gode forberedelser tilkjennegi seriøsitet, kunnskap og kompetanse, og dermed bidra til å skape et konstruktivt forhandlingsklima.

Det er viktig å begrunne kravene godt. Et krav som ikke overbeviser deg som tillitsvalgt vil heller ikke overbevise arbeidsgiver. Du må derfor jobbe bra med begrunnelsene; bistå medlemmene når kravet skrives og argumentere for kravene under selve forhandlingene.

Du bør gjøre deg kjent med sentrale dokumenter i virksomheten, f.eks. den lokale lønnspolitikken som du som tillitsvalgt skal bidra til å oppdatere jevnlig, måldokument, virksomhetsplan, kompetanseplan osv. Lønnsstatistikk som viser lønnsnivå og lønnsutvikling for akademikergruppene i eget og andre tariffområder. Econas egen lønnsstatistikk og lønnskalkulator kan med fordel brukes i kravoppbyggingen eller fremføres som argumentasjon for å underbygge kravene. 

Du trenger ikke å være alene om å forhandle. Det vil ofte være en fordel å stille med flere representanter for Econa i forhandlingene. Dette kan gi avlastning og det er nyttig med en diskusjonspartner når forhandlingene spisser seg til. Sørg i så fall for at dere på forhånd er enige om hvordan oppgavene skal fordeles mellom dere, og vær godt samkjørte under forhandlingene. Hvor mange forhandlere man skal være, må selvfølgelig avpasses etter hvor mange medlemmer Econa har i virksomheten. Dersom Econa har få medlemmer i virksomheten, er det ikke nødvendigvis hensiktsmessig at man stiller med flere forhandlere. Dette bør også vurderes i forhold til størrelsen på øvrige parters delegasjoner.

Det kan være en fordel å samarbeide med andre organisasjoner under forhandlingene. Vårt råd er at samarbeid er positivt. Du avgjør selv - gjerne etter diskusjon med medlemmene lokalt - om og i hvilken utstrekning samarbeidet skal foregå. I mange virksomheter er det et lokalt Akademikersamarbeid, der også Econa er med i styret. Husk at dersom andre enn foreningens tillitsvalgte skal forhandle for Econas medlemmer, krever lokal arbeidsgiver ofte fullmakt fra Econa. Det får du ved å kontakte forhandlinger@econa.no

Tips til forhandlingene

 • Skap et godt forhandlingsklima – takk for innkallingen til møtet.
 • Vær deg selv!
 • Bruk et klart språk.
 • Vis interesse, også for arbeidsgivers argumenter.
 • Avvik ikke fra temaet. Er det lønnsforhandlinger dere holder på med, benytt ikke sjansen til å ta opp andre temaer. Det vil virke ustrukturert og flytter fokus fra møtets formål – å øke medlemmenes lønn.
 • Snakk sant. Usannheter vil erfaringsmessig bli avslørt før eller siden, og din troverdighet vil da være svekket i enhver forhandlingssituasjon senere. Hold deg til fakta, det holder lenge!
 • Vær forberedt på å redusere og trekke krav. I en forhandling er målsettingen å oppnå enighet. Man må derfor gi og ta. Forhandlingsteknisk er det en fordel om du vet hva du er beredt til å gi før du går i forhandlinger. Slik er du med på å styre resultatet til en viss grad.
 • Ta særmøter ved behov. Ta kontakt med Econa Arbeidsliv eller rådfør deg med andre som har taushetsplikt om ulike spørsmål vedrørende forhandlingssituasjonen.
 • Dersom du ikke forstår hva motparten mener – spør.
 • Oppsummer gjerne diskusjonen, forsøk å kvittere ut ting dere er enige om – det virker ofte positivt mht. å oppnå enighet. Konkluder (”Da er vi enige om at …..”).
 • Forsøk å komme til en avgjørelse. Still aldri ultimatum dersom du ikke er fullt ut beredt på å gjennomføre det.
 • Brudd må vurderes nøye og ikke brukes i utide. Ta alltid kontakt med Econa Arbeidsliv før eventuelt brudd.
 • Skriv protokoll før siste forhandlingsmøte heves, både ved oppnådd enighet og ved brudd.
 • Uansett resultat – takk for møtet. Husk at dere skal møtes igjen!

Ta gjerne kontakt med oss i Econa Arbeidsliv dersom det er noe du lurer på av formell eller praktisk art. Det kan være lurt å kontakte oss på forhånd slik at du vet at det er noen av oss som er tilgjengelige når du skal ut i forhandlinger.

Ved mulig brudd

Under forhandlingene skal du ta kontakt med oss dersom det går mot brudd. Vi har god kompetanse på tvistesaker og vet i hvilke tilfeller Econa kan oppnå noe ved å bryte forhandlingene. Det er selvsagt også nyttig å ha en å diskutere saken og videre strategi med.

Medbestemmelse – omstilling og nedbemanning

Tillitsvalgte har en viktig rolle i omstillings- og nedbemanningsprosesser. Det følger både av arbeidsmiljøloven, statsansatteloven og avtaleverket i offentlig sektor at omstilling og nedbemanning skal drøftes med de tillitsvalgte før det treffes beslutning i saken. I staten er det som regel en politisk beslutning som ligger bak omstillingen. Det er ikke medbestemmelse på politiske prosesser. Gjennomføringen av en politisk beslutning er imidlertid underlagt medbestemmelse. Her er det viktig at virksomheten etablerer gode informasjonsrutiner slik at de ansatte kan være trygge på at omstillingene foregår på en god måte.

Det skal blant annet kartlegges hvor mange ansatte som kan bli berørt av en omstilling, om omstillingen kan føre til nedbemanning, kriteriene for utvelgelse av overtallige osv.

Videre kan medlemmet ha med seg tillitsvalgt i individuelt drøftingsmøte før det treffes beslutning om oppsigelse.

Tillitsvalgte kan også bistå et medlem i saker hvor arbeidsgiver gjennomfører endringer i arbeidsforholdet. Det kan være snakk om omplassering til en annen stilling, endringer i arbeidsoppgavene/ansvarsområde, endret arbeidssted osv.

Noen endringer kan gjennomføres i medhold av arbeidsgivers styringsrett, mens andre krever samtykke/enighet, eventuelt oppsigelse. I staten har Kommunal- og moderniseringsdepartementet utgitt heftet: Personalpolitikk ved omstillingsprosesser, som er et nyttig verktøy til bruk ved omstillingsprosesser.

Vi anbefaler at du tar kontakt med Econa Arbeidsliv i slike saker.

Ansettelsesprosesser

Tillitsvalgtes rolle i ansettelsesprosesser er noe ulik i de ulike sektorene.

I kommunal sektor skal arbeidsgiver så tidlig som mulig informere, drøfte og ta de berørte tillitsvalgte med på råd om ledige og nyopprettede stillinger, samt prosedyrer ved utlysing og kunngjøring av stillinger, utvelgelse til og intervju av aktuelle kandidater. Arbeidsgiver skal som en fast ordning sende søkerliste til tillitsvalgte. Tillitsvalgt har rett til å uttale seg om tilsetting, overflytting, opprykk og forfremmelse til stilling som omfattes av tariffavtalen.

Rekruttering og opphør av tjeneste i statlige virksomheter er regulert i Statsansatteloven og forskrift. I tillegg skal hver virksomhet ha et personalreglement og egne administrative regler og rutiner. KMD har også gitt personalpolitiske føringer ved rekruttering. Bakgrunnen for at staten har mange formalkrav og regelstyrte prosesser, er ønsket om å sikre grunnleggende krav til at forvaltningen skal opptre nøytralt, ivareta likebehandling, medbestemmelse, rettferdighet, forutberegnelighet og at avgjørelsene skal være etterprøvbare. Representanter/ tillitsvalgte for de ansatte er representert i innstilling – og ansettelsesråd.

Individuelle oppsigelser

Før det treffes beslutning om oppsigelse, skal det avholdes et drøftingsmøte med arbeidstakeren. Arbeidstakeren kan ha med seg tillitsvalgt i et slikt møte. Hensikten med et drøftingsmøte er dels å forhindre uriktige avgjørelser, og dels å kartlegge eventuelle alternative løsninger for den enkelte arbeidstakeren. Alternative løsninger kan være annet passende arbeid, sluttavtale eller eventuelt at arbeidstakeren selv ønsker å si opp.

Vi anbefaler at du tar kontakt med Econa Arbeidsliv i slike saker. Som regel vil en av oss i Econas arbeidslivsavdeling representere medlemmet, eventuelt med støtte av den lokale tillitsvalgte. Tillitsvalgte har ofte en oversikt over andre mulige stillinger i virksomheten, og kan bidra til å finne alternative løsninger for å unngå oppsigelse.

Generelt om tillitsvalgtes rolle i HMS-arbeidet

Alle virksomheter plikter å sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) på alle plan. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og de tillitsvalgte. Det systematisk forebyggende HMS-arbeidet i virksomhetene krever samarbeid mellom ledelse, tillitsvalgte, verneombud og Arbeidsmiljøutvalget (AMU

Systematisk HMS-arbeid innebærer at arbeidsgiver skal:

 1. fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet,
 2. ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt,
 3. kartlegge farer og problemer, og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i virksomheten, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen,
 4. under planlegging og gjennomføring av endringer i virksomheten, vurdere om arbeidsmiljøet vil være i samsvar med lovens krav, og iverksette de nødvendige tiltak,
 5. iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av denne lov,
 6. sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær,
 7. sørge for løpende kontroll med arbeidsmiljøet og arbeidstakernes helse når risikoforholdene i virksomheten tilsier det, jf. bokstav c,
 8. foreta systematisk overvåking og gjennomgang av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet for å sikre at det fungerer som forutsatt.

Inkluderende arbeidsliv (IA)

Tillitsvalgte skal også bidra i utformingen av virksomhetens planer, målsettinger og rutiner i IA-arbeidet. Dette innebærer blant annet å bidra til det løpende IA-arbeidet gjennom deltakelse i lokale samarbeidsfora.

Oppfølging av sykemeldte

Arbeidsmiljøloven, folketrygdloven og IA-avtalen har en rekke bestemmelser som tar sikte på å få ned sykefraværet. Tillitsvalgte har her en rolle både i det generelle arbeidet, se ovenfor i pkt. 4.5., og i individuelle saker dersom den sykemeldte ønsker det.

Som tillitsvalgt kan du bistå arbeidstaker i dialogen med arbeidsgiver. Det kan f.eks. være spørsmål om tilrettelegging, utarbeidelse av oppfølgingsplan for tilbakeføring til arbeid og/eller deltakelse i dialogmøte. Som tillitsvalgt har du kjennskap til virksomheten, og vil kunne være en bidragsyter når det gjelder å finne mulige løsninger. Du vil også kunne være en viktig støtte for den sykemeldte. Vi anbefaler at du tar kontakt med Econas arbeidslivsavdeling for å få råd i slike saker.

Konflikter og trakassering

Det vil fra tid til annen oppstå uoverensstemmelser og uenighet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere. En av dine oppgaver som tillitsvalgt å bidra til at problemene blir løst på en god måte for medlemmene. En god regel er å løse problemene så nær kilden som mulig. Da unngår du ofte at et lite problem blir gjort til en stor sak, og du får en avgjørelse på stedet. Ta kontakt tidligst mulig med arbeidsgiver for å få løst konflikten når du som tillitsvalgt er blitt informert om saken.

Noen ganger vil du oppleve at du ikke får løst problemet selv. I slike tilfeller kan du kontakte Econa Arbeidsliv.

Oppdatert per: 2021