Medbestemmelse - omstilling og nedbemanning i privat sektor

Tillitsvalgte har en viktig rolle i omstillings- og nedbemanningsprosesser. Det følger både av arbeidsmiljøloven, og avtaleverket i privat sektor at omstilling og nedbemanning skal drøftes med de tillitsvalgte så tidlig som mulig og før det treffes beslutning i saken

Drøftingene med tillitsvalgte gjelder grunnlaget for omorganiseringer/nedbemanningen, ledelsens foreløpige forslag til tiltak, planlagt prosess, utvelgelseskrets og kriterier og eventuelle sluttavtalepakker. 

De tillitsvalgte har rett til å få informasjon fra arbeidsgiver for å kunne sette seg inn i saken, foreta en passende undersøkelse, vurdere saken og forberede eventuell drøfting. Hvilken informasjon som gis avhenger av saken, men avtaleverket gir rett til innsyn i regnskap og årsoppgjør.  

Det skal føres skriftlig protokoll fra drøftingene, og de tillitsvalgte har rett til begrunnelse dersom anførsler ikke hensyntas. 

Tillitsvalgte kan pålegges taushetsplikt dersom virksomhetens behov tilsier at bestemte opplysninger ikke bør gis videre. Dette er ikke til hinder for at du som tillitsvalgt kan diskutere med andre tillitsvalgte, eller med oss i Econa arbeidsliv. 

Vi vil anbefale tillitsvalgte å ta kontakt med Econa Arbeidsliv for bistand under drøftingene med arbeidsgiver for å sikre Econa-medlemmenes interesser og at drøftingene er i tråd med regelverket. 

Det er viktig at virksomheten etablerer gode informasjonsrutiner slik at de ansatte kan være trygge på at omstillingene foregår på en god måte. Arbeidsgiver bør informere de ansatte så tidlig som mulig og underveis i drøftingene, slik at de tillitsvalgte har mulighet til å diskutere strategien og argumentasjonen i drøftingene med Econas medlemmer. 

Dersom det er aktuelt med nedbemanninger, må arbeidsgiver innkalle til individuelle drøftingsmøter før det treffes beslutning om oppsigelse. Medlemmet kan velge å ha med seg tillitsvalgt og/eller advokat i individuelt drøftingsmøte. Ta gjerne kontakt med Econa Arbeidsliv når du skal bistå et medlem i et drøftingsmøte, særlig om arbeidstaker blir tilbudt annet passende arbeid, eller det blir aktuelt å inngå sluttavtale. 

Utenom omorganiseringer og nedbemanninger, kan også tillitsvalgte bistå et medlem i saker hvor arbeidsgiver gjennomfører endringer i arbeidsforholdet. Det kan være snakk om omplassering til en annen stilling, endringer i arbeidsoppgavene/ansvarsområde, endret arbeidssted osv. Noen endringer kan gjennomføres i medhold av arbeidsgivers styringsrett, mens andre krever samtykke/enighet, eventuelt oppsigelse. Vi anbefaler at du tar kontakt med Econa Arbeidsliv ved bistand i slike saker. 

Send inn en juridisk henvendelse her

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

For at du skal få en best mulig brukeropplevelse, bruker vi informasjonskapsler til å hente inn statistikk om hvordan nettstedet brukes. Les mer om informasjonskapsler.