Econas medlemmer forventer et godt lønnsoppgjør

Forhandlingssjef, Marianne Kringlebotn, er klar på at lønnsoppgjøret må gi en reallønnsvekst. Hvis ikke frykter hun at færre av Econas medlemmer vil bli værende - eller motiveres til å søke jobb - i disse sektorene.

Forhandlingssjef i Econa, Marianne Kringelbotn

Forhandlingssjef i Econa, Marianne Kringlebotn.

Høye strømpriser, økte lånerenter, stigende inflasjon, krig i Europa og sterk etterspørsel etter arbeidskraft er bakteppe for årets tariffoppgjør. Prisveksten fra februar 2022 til februar 2023 var 4,9 prosent. Fra februar 2022 til februar 2023, steg matvareprisene med 8,8 prosent, en uvanlig kraftig prisvekst. Dette er noen av de faktorene som bidrar til at lønnsoppgjøret er spesielt utfordrende i år.

Akademikerne og SAN forhandler for Econas medlemmer i årets mellomoppgjør på vegne av ca. 5500 ansatte i stat, kommunesektoren, Oslo kommune og Spekter.

– Skal vi oppfylle folks forventninger om at virksomhetene i disse sektorene skal holde et høyt faglig nivå, må de kunne konkurrere om de beste hodene, sier forhandlingssjef Marianne Kringlenbotn i Econa. 

Econa forventer reallønnsvekst i årets oppgjør

For Econas medlemmer er kompetansen det viktigste forhandlingskortet. Stat, kommune og Spekter er avhengig av Econa-medlemmenes kompetanse for å levere sitt samfunnsoppdrag.

– Vi har gode og store kompetansemiljøer i disse sektorene. Samtidig ser vi at mange forsvinner til bedre betalte jobber i privat sektor og konsulentselskaper, sier Kringlebotn.

Enkelte går fra våre sektorer til en bedre betalt jobb i konsulentbransjen, for så å bli leid inn igjen til den samme virksomheten. Dette blir ikke billigere for virksomheten. 

– Disse sektorene kan ikke leve i et vakuum. De skal løse store samfunnsutfordringer og sikre velferden for deg og meg. Da må de kunne tiltrekke seg og beholde de beste hodene. Spennende oppgaver er ikke nok alene, virksomhetene må være konkurransedyktige også på lønn, legger hun til. 

Frontfaget skal være norm

I den foreløpige TBU-rapporten fremgår det at frontfaget ikke blir fulgt av partene som setter rammen. Både i 2021 og 2022 oppfordret industrien om moderate oppgjør, men de samme partene ender allikevel på et resultat over rammene de selv har satt. 

– Over flere år har det vist seg at det i hovedsak er våre sektorer som har endt opp med en lønnsvekst tilsvarende frontfagsrammen for inneværende år. Våre tillitsvalgte melder tilbake at det ikke gjennomføres reelle forhandlinger ved at arbeidsgiverne henviser til gjeldende års frontfagsramme. Dette er i strid med intensjonen om at frontfaget skal være en norm over tid. Econa forventer i kommende oppgjør at arbeidsgiver legger til rette for reelle forhandlinger og forholder seg til at frontfaget hverken skal fungere som et gulv eller tak for det enkelte år, sier Kringlebotn. 

Forhandlingssjefen mener det er store forventninger til årets oppgjør.

Lønnsoppgjøret må legge til rette for å minske avstanden mellom lønnsforskjellene for våre medlemmer i privat og offentlig sektor. Dette er det klare budskapet vi nå går inn i forhandlingene med.Vi slutter oss til frontfagsmodellen, men forutsetningen er at frontfagsmodellen må være en norm over tid, ikke en fasit for hvert år, sier hun.  

Les mer om lønnsoppgjøret 2023

Fakta

Hva er forskjellen på et hovedoppgjør og et mellomoppgjør?

  • Annethvert år har partene i tariffavtalene såkalte hovedoppgjør og mellomoppgjør. I hovedoppgjøret er hele avtalen oppe til forhandling i tillegg til lønn. Det er i disse årene man ser på innholdet i tariffavtalene.

  • I mellomoppgjørene er det som hovedregel kun lønn man forhandler om. I år er det mellomoppgjør. I forbindelse med forhandling av tariffavtaler har arbeidstakersiden mulighet til å gå ut i streik.

  • Før hvert tariffoppgjør forbereder forhandlingsutvalgene seg på en mulig streik. Det er egne, sentrale konfliktberedskapsutvalg som gjennomfører forberedelsene og beredskap for forhandlingsutvalgene. De arbeider gjennom hele året, og lager forslag til streikeuttak i god tid før oppgjørene. Det er forhandlingsutvalget som vedtar det endelige streikeuttaket.

  • På hvert uttakssted blir det opprettet lokale konfliktberedskapsutvalg. Det lokale utvalget hjelper til med at navnelister for deres virksomhet blir riktig.  Blir det streik, blir disse til lokale streikekomiteer som skal organisere det praktiske rundt streik i sin virksomhet.

Hva er Frontfag?

I Norge er det innarbeidet at det er frontfagsmodellen som gjelder. Det innebærer at det er utvalgte områder i konkurranseutsatt industri og noen få andre næringer som forhandler først, og som skal legge normen for lønnsoppgjørene i de andre sektorene. Det er LO og NHO som forhandler her. Econa har ikke hovedavtale med NHO og er derfor ikke part i dette oppgjøret.

Forhandlingene starter nå.