Forhandlingene starter nå

Econa er aktivt med i lønnsoppgjøret gjennom forhandlingsutvalgene i Akademikerne stat, kommune og helse, og SAN.

Håndtrykk mellom to parter

For statlig sektor skal rammen for oppgjøret først forhandles mellom de sentrale parter. Her har vi forventninger til konstruktive forhandlinger, hvor resultatet gjenspeiler utfordringene staten har, blant annet knyttet til kompetanseflukt og utfordringer knyttet til å rekruttere nødvendig kompetanse. Det er lønnsrammen som fastsettes sentralt, mens pengene skal forhandles lokalt i den enkelte virksomhet. 

I kommunal sektor er de fleste av Econas medlemmer plassert i kapittel 5, som betyr at all lønnsdannelse skjer lokalt i kommunen. Noen av våre medlemmer jobber i skoleverket som har sentrale forhandlinger i strid med Akademikernes krav om lokal lønnsdannelse. Oslo kommune er et eget forhandlingsområde hvor Econa har 130 medlemmer.  

Innledende forhandlinger nå

Innspurten i oppgjørene i stat og kommune skjer i dagene før 30. april. Blir ikke partene enige før fristen utløper ved midnatt den 30. april, blir lønnsoppgjøret overlatt til Riksmekleren. Innspurten i meklingen i stat og kommune er 24. mai ved midnatt. Akademikerne vil ha lokale, kollektive lønnsforhandlinger, der rammen fordeles sentralt, og forhandlinger skjer i den enkelte virksomhet. De innledende forhandlingene om A-delen for Spekter helse og SAN starter 27. april.

I Spekter skal de sentrale parter fastsette prinsipper og premisser for gjennomføring av de etterfølgende lokale B-delsforhandlingene hos de lokale partene i den enkelte virksomhet. Det fastsettes en frist for å melde bistand og en frist for når de lokale forhandlinger må være avsluttet. I Spekter forhandles ikke lønnen sentralt, kun lokalt. Dette er i tråd med Akademikernes politikk om at lønnsutvikling for medlemmene skjer på den enkelte arbeidsplass gjennom lokale, kollektive forhandlinger. 

Econas medlemmer forventer et godt lønnsoppgjør.