Retningslinjer for juridisk bistand fra Econa

Disse retningslinjene gir, sammen med Regler for god advokatskikk, en oversikt over de rutiner og regler som gjelder for juridisk bistand til Econas medlemmer.

Vedtatt av Econas hovedstyre. Sist endret juni 2020, endringer i kraft fra januar 2021.

1. Hvem kan få bistand – krav til medlemskap

Medlemmer av Econa som har betalt medlemskontingent, omfattes av tilbudet om juridisk bistand. Det er et vilkår at medlemmet har vært sammenhengende medlem i Econa i 3 måneder for at det skal kunne få juridisk bistand. Dette vilkåret om medlemstid gjelder ikke for medlemmenes rett til å få en gjennomgang av ny eller endret arbeidsavtale.

Problemet det søkes bistand for, må ha oppstått etter innmelding i organisasjonen. Medlemstid som studentmedlem og medlemstid i perioder hvor det betales redusert kontingent i inntektsreduserende situasjoner, likestilles med ordinær medlemstid i denne sammenheng.

Studentmedlemmer har ikke krav på juridisk bistand i perioden det betales studentkontingent, utenom gjennomgang og vurdering av første arbeidskontrakt etter fullført utdanning.

Det ytes ikke arbeidsrettslig bistand til medlemmer som betaler redusert kontingent i inntektsreduserte situasjoner eller til pensjonistmedlemmer. Leder av arbeidslivsavdelingen kan unntaksvis tillate at bistand likevel gis i saker der foreligger sterke velferdsmessige grunner.

Medlemmer med følgende medlemsstatus likestilles med ordinært medlemskap: 1. år i arbeid, 2. år i arbeid, Utlandet, Ektefelle/Samboer og Etterutdanning. 

Econas advokater/advokatfullmektiger kan ikke rådgi, representere eller handle på vegne av to eller flere medlemmer i samme sak hvis det foreligger eller oppstår motstridende interesser mellom dem i saken eller det er en klar risiko for dette. I slike saker vil det vurderes om saken skal settes ut til en ekstern advokat, jf. pkt. 5.

2. Typen saker

Det juridiske tilbudet omfatter arbeidsrettslig bistand til arbeidstakere i konkrete saker som angår arbeidsforholdet. Bistanden omfatter ikke tilgrensede områder, som f.eks. selskapsrett, trygderett, erstatningsrett, forsikringsrett og pensjonsrett.

Econa gir ikke bistand i saker for utenlandske domstoler eller etter utenlandsk rett.

3. Typen bistand og omfanget av bistanden

Det juridiske tilbudet kan omfatte juridisk rådgivning og/eller bistand til å føre sak for domstolene.

Advokaten/advokatfullmektigen som yter bistanden plikter innenfor lovens ramme og etter beste evne å ivareta medlemmets interesser. Advokaten/advokatfullmektigen plikter både å være rådgiver og talsperson for medlemmet, og skal fritt og uavhengig kunne rådgi og bistå medlemmene. Advokaten/advokatfullmektigen skal være uavhengig slik at rådene og handlingene ikke påvirkes av uvedkommende hensyn. Advokaten/advokatfullmektigen må unngå at uavhengigheten svekkes, og må ikke gå på akkord med sin profesjonelle standard for å tekkes medlemmet, retten eller tredjemann. Advokaten/advokatfullmektigen har derfor det avgjørende ord når det gjelder hva slags bistand som tilbys i den enkelte sak. Advokaten/advokatfullmektigen skal søke å oppnå minnelige ordninger i den utstrekning medlemmets interesser tilsier det.

Den enkelte advokat/advokatfullmektig vil til enhver tid måtte vurdere omfanget av bistand i enkeltsaker, og tar i samråd med medlemmet samtlige strategiske og/eller juridiske beslutninger på ethvert trinn i saken. Det er en forutsetning for bistand at medlemmet sørger for å fremlegge all relevant dokumentasjon i saken, også de forhold som kan svekke arbeidstakerens egen sak.

Avdelingsleder for Arbeidsliv avgjør i samråd med ansvarlig advokat i saken om en sak skal bringes inn for rettsapparatet dersom medlemmet ønsker det.

Dersom medlemmet er uenig i vurderingen kan avgjørelsen påklages. Klagen fremmes overfor foreningens hovedstyre. Klagefristen er 1 måned etter at medlemmet har mottatt avgjørelsen om at saken ikke bringes inn for rettsapparatet. Dersom medlemmet ikke følger råd og anbefalinger fra Econa eller tilbakeholder viktig informasjon om de faktiske forhold, forbeholder organisasjonen seg retten til å trekke seg fra saken, så fremt dette kan skje uten at medlemmet lider rettstap. Før slik avgjørelse treffes, skal saken drøftes med medlemmet.

4. Henvendelse om juridisk bistand – valg av saksbehandler/prosessfullmektig

Medlemmer som ønsker juridisk bistand, skal henvende seg til administrasjonen. Administrasjonen fordeler saken til en advokat/advokatfullmektig, som følger opp saken videre.

5. Ekstern advokat

Juridisk bistand ytes normalt av organisasjonens advokater/advokatfullmektiger. Econa dekker som hovedregel ikke utgifter til ekstern advokat, hvis ikke spesielle forhold gjør at Econa beslutter å sette ut hele eller deler av oppdraget til eksterne rådgivere. Slik beslutning treffes av administrerende direktør i samråd med avdelingsleder for Arbeidsliv. Econa bestemmer hvilken ekstern advokat som skal brukes og omfanget for slik ekstern bistand.

Econa rådgir ikke i saker der medlemmet samtidig er representert ved en annen advokat.

6. Saksomkostninger

Den juridiske bistanden er kostnadsfri for medlemmene. Econa dekker også eventuelle idømte saksomkostninger. Medlemmet må imidlertid selv dekke eventuelle egne reise- og oppholdsutgifter.

Send oss saken din