Diskriminering på arbeidsplassen

Diskrimineringsloven forbyr direkte eller indirekte diskriminering på grunn av forhold som kjønn, alder, graviditet, adopsjon eller permisjon, etnisitet, religion eller livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsuttrykk eller kjønnsidentitet.

Et intervju mellom to menn, der CV blir gjennomgått punktvis

Foto: Mostphotos

Opplever du diskriminering eller trakassering på arbeidsplassen? Ta kontakt med Econas advokater. I slike saker kan du også søke veiledning hos Likestillings- og diskrimineringsombudet. Ombudet har som hovedoppgave å fremme likestilling og kjempe mot diskriminering.

Diskriminering eller lovlig forskjellsbehandling? 

Likestillings- og diskrimineringsloven regulerer forbud mot diskriminering. Også arbeidsmiljøloven inneholder regler som skal verne arbeidstakeren. Dette gjelder også på arbeidsplassen. I tillegg til det generelle diskrimineringsforbudet, slår arbeidsmiljøloven fast at direkte og indirekte diskriminering på grunn av politisk syn eller medlemskap i arbeidstakerorganisasjon er ulovlig. 

Det gjelder likevel et unntak fra diskrimineringsforbudene – ikke all forskjellsbehandling er diskriminering. Forskjellsbehandling strider ikke mot loven dersom den har et saklig formål, er nødvendig for å oppnå dette formålet og ikke er uforholdsmessig inngripende overfor den eller de som forskjellsbehandles. I arbeidsforholdet må det kunne begrunnes at forskjellsbehandlingen er nødvendig for utøvelse av arbeidet eller yrket.

Ansettelsesprosessen 

Videre bestemmer lovgivningen at arbeidsgiver ikke kan be søkerne oppgi opplysninger om forhold som kan være egnet til diskriminering under ansettelsesprosessen. Dette gjelder blant annet opplysninger om arbeidstakers eventuelle graviditet, religion eller livssyn, etnisitet, funksjonsnedsettelse, seksuelle orientering eller kjønnsidentitet, politisk ståsted eller medlemskap i arbeidstakerorganisasjon. Unntaket fra dette forbudet er tilfellene der slike opplysninger må kunne innhentes som følge av stillingens karakter og virksomhetens bestemte formål.  

Dersom du som arbeidstaker opplever deg forbigått under ansettelsesprosessen på en diskriminerende måte, kan du kreve skriftlige opplysninger fra arbeidsgiver om den ansattes kvalifikasjoner. I offentlig sektor er det særlige regler for ansettelsesprosessen som skal sikre åpenhet og forhindre diskriminering.

Lønn

Forbudet mot diskriminering gjelder alle sidene av arbeidsforholdet, også fastsettelse av lønns- og arbeidsvilkår. Kvinner og menn skal ha lik lønn for samme arbeid eller arbeid av lik verdi. Arbeidstaker som har mistanke om diskriminering ved lønnsfastsettelsen, kan derfor kreve at arbeidsgiver skriftlig opplyser om lønnsnivået og kriteriene for lønnsfastsettelsen for den eller de arbeidstakeren sammenligner seg med. Dersom du mottar slike opplysninger om andres lønn, må du underskrive en taushetserklæring.

Kjønn, graviditet og permisjon 

Kjønn og kjønnsidentitet, graviditet, adopsjon og permisjon er alle forhold som ikke kan være grunnlag for forskjellsbehandling. Likestillings- og diskrimineringsloven inneholder en særlig regel om at arbeidstakere som er eller har vært i lovbestemt foreldrepermisjon, har rett til å komme tilbake til samme, eller eventuelt tilsvarende stilling som vedkommende hadde før permisjonen. Med «samme stilling» menes en stilling med samme innhold og ansvar som før. Det betyr at arbeidstaker skal ha de samme arbeidsoppgavene, samme stillingsbetegnelse, samme lønn, samme kontorplass mv. som før permisjonen. Dessuten skal arbeidstaker kunne fremme lønnskrav og vurderes under lønnsforhandlinger på samme måte som de øvrige ansatte i virksomheten.

I løpet av permisjonstiden, særlig der permisjonen er av en viss varighet, vil det kunne skje endringer i virksomheten som kan påvirke lønns- og arbeidsforhold for de ansatte, herunder for arbeidstakere som er i foreldrepermisjon. Det vil derfor ikke alltid være mulig å komme tilbake til samme stilling. Arbeidstakeren har da rett til å få en tilsvarende stilling ved tilbakekomst, når det er fraværet som har medført behov for endringer i arbeidstakerens stilling. 

Arbeidsmiljøloven inneholder også et særlig oppsigelsesvern ved svangerskap eller etter fødsel eller adopsjon. Arbeidstaker som er gravid, kan ikke sies opp av denne grunn under graviditeten. Dersom det ikke er overveiende sannsynlig at arbeidsgiver har en annen begrunnelse, skal oppsigelsen ansees å ha sin grunn i graviditeten og vil derfor i utgangspunktet være usaklig.

Les mer og send inn din henvendelse her.