Hva kjennetegner et verdiskapende styre? Og hva skal til for å bli styremedlem i et slikt styre?

Verden er i dag preget av dynamikk som aldri før. Stor endringstakt på teknologi, bærekraft, kundebehov, forretningsmodeller, SoMe og regulatoriske endringer. Styret er under øket fokus fra media, interessenter og samfunnet for øvrig. Styret har under pandemien måttet digitalisere styrearbeid, som har gitt betydelige tids- og kostnadsbesparelser, men også noen negative effekter.

Påmelding

Påmelding

Ved kurspåmelding samtykker du til at persondata relatert til kursdeltagelsen lagres og forvaltes av Econa.

Foredraget vil belyse hva som kjennetegner et verdiskapende styre i denne tiden. Bl.a. vil det bli belyst hvordan styret kan bidra til verdiskapingen, samt hvordan styret også skal passe på at virksomheten drives på en forsvarlig måte mht. lovverk og bærekraft. Foredraget vil også berøre hvordan du bør posisjonere deg for å bli valgt inn i et slikt styre. Vi vil iløpet av denne morgen timen også sette av tid til spørsmål og svar fra «salen»

Vi har vært så heldige å få Bjarne Aamodt som har lang erfaring som konsernsjef og utallige styreverv i større norske og internasjonale selskaper til å komme og dele noe av sin kompetanse og erfaring.

Bjarne Aamodt

Bjarne Aamodt er utdannet sivilingeniør/dr.ing fra NTNU i Trondheim. Han har erfaring fra ledende stillinger innen virksomheter relatert til IKT, energi, kvalitet/sikkerhet og forskning, bl.a. som viseadministrerende direktør i Det Norske Veritas, konsernsjef i Alcatel STK ASA, leder av Telenor ASAs forretningsområde Other Business og de siste årene som partner i rådgivingsselskapet Styresenteret AS. Han har lang erfaring som styremedlem og styreleder i store og mindre selskaper og forsknings- og utdanningsinstitusjoner, norske så vel som utenlandske.

Kompetanseområder: Styrearbeid, eierstyring og selskapsledelse (corporate governance), rådgivning og evaluering av styrearbeid/styresammensetning, og forretningsutvikling, herunder utvikling av strategier og organisasjonsutforming.