Skattemeldingen 2021 – trenger du hjelp fra eksperter?

Alle har nå fått skattemeldingen for 2021 fra Skatteetaten. Det er lov å være glad om du får igjen på skatten, men husk å likevel sjekke tallene. Det kan du spare penger på.

Leveringsfristen for lønnstakere er 30.april, mens næringsdrivende har leveringfrist 31.mai.

Det er en stund siden norske skattebetalere satt med veiledere og kalkulator for å fylle ut selvangivelsen på papir. I et stadig mer digitaliserte samfunn, er også skjemaveldet borte. Den nye skattemeldingen kan oppleves som litt krevende fordi den fortsatt er ny, men den er enklere for folk flest.

Det er viktig å huske at skattemeldingen ikke er ferdig utfylt. For selv om det kan virke som om alt stemmer, må du huske at skattemeldingen bare er nesten ferdig utfylt. 

Nedenfor gir vi deg enkelte tips som kanskje er aktuelt for deg ved levering av årets skattemelding.

1. Må jeg betale skatt når jeg leier ut egen bolig?

Det avhenger blant annet av hvilken type bolig du leier ut, hvor høye leieinntektene er og hvor lenge du leier ut.

Det er også verdt å merke seg at Skatteetaten skiller mellom såkalt korttidsutleie (mindre enn 30 dager, typisk Airbnb) og langtidsutleie (litt mer vanlige kontrakter).  Hvilke skatteregler som gjelder for deg avhenger av hva du leier ut og hvilken type utleie det er.

Generelt er det likevel slik at dersom du selv bor i boligen og du leier ut en mindre del av boligen (målt etter utleieverdi) er inntektene skattefrie. Hvis du leier ut hele boligen i deler av året, kan leieinntektene også være skattefrie.

Hvis du må skatte av leieinntektene har det den store fordelen at du har fradragsrett for utgifter til vedlikehold som relaterer seg til utleieenheten, samt andre utgifter knyttet til leieforholdet. Har boligen store vedlikeholdsbehov, kan dermed dette være svært gunstig.

2. Fordeling av inntekter og kostnader

Ektefeller kan velge i hvilken skattemelding de vil føre enkelte inntekter og kostnader. Normalt sett har ikke slike disposisjoner betydning for skatten. Det finnes imidlertid to tilfeller der det kan ha betydning å flytte på fradragene eller kapitalinntektene.

Det er for det første dersom en av ektefellene har så lav inntekt at en ikke får benyttet personfradraget fullt ut. Da lønner det seg å flytte fradragene over til den av dere som har høyest inntekt (eller inntektene motsatt vei).

For det andre har det betydning dersom en av ektefellene har så lav beregnet inntektsskatt og trygdeavgift at skattefradraget for pensjonister ikke kan utnyttes. Det skyldes at skattefradraget ikke kan overstige summen av utlignede inntektsskatter og trygdeavgift. I så fall vil det lønne seg å flytte inntekt og fradrag, slik at beregnet skatt øker.

3. Arvet og solgt bolig i 2021? Da bør du ikke gå glipp av dette fradraget!

Når arvelater eller giver kunne solgt bolig- og fritidsbolig skattefritt, så skal inngangsverdien settes til markedsverdi ved overtakelse. Det innebærer også at salgsomkostninger ved et senere salg av eiendommen reduserer eiendommens utgangsverdi.

Hvis salgssummen er lik eiendommens markedsverdi ved overtakelse (inngangsverdien), vil arvingens salgsomkostninger da i praksis utgjøre et fradragsberettiget tap.

4. Sjekk formuesverdien på boligen din?

Formuesverdi av egen primærbolig skal utgjøre 25 prosent av omsetningsverdi. Systemet hensyntar boligens geografiske beliggenhet, alder, størrelse og type (enebolig, småhus eller leilighet). Tomtestørrelse og mer subjektive kriterier som utsikt og standard blir ikke tatt hensyn til. 

I 2021 så er sikkerhetsventilen fjernet, og det betyr at dersom formuesverdien av egen bolig er høyere enn 25 prosent (tidligere 30 prosent) av markedsverdien kan du klage og få satt ned verdien i skattemeldingen. For sekundærboliger, så kan man kreve nedsettelse hvis formuesverdien utgjør mer enn 90 prosent av takst (tidligere 100 prosent av takst). Siden sikkerhetsventilen nå er fjernet, så medfører det at flere vil kunne kreve nedsettelse enn tidligere år. Dette vil ikke bare ha betydning hvis du betaler formuesskatt, i enkelte tilfeller benytter kommunene også tallene fra skattemyndighetene ved fastsettelse av eiendomsskatt.

5. Jeg har kjøpt feriebolig i utlandet. Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Fast eiendom i utlandet skal medtas som formue i Norge. Det samme gjelder utleieinntekter etter norske regler. Dette utgangspunktet kan riktignok være begrenset av en skatteavtale mellom Norge og det landet hvor du har bolig.

6. Kan jeg få fradrag for utgiftene ved kjøp av bolig?

Du får dessverre ikke fradrag for kostnadene her, men dersom du selger med skatteplikt kan gebyrer og avgifter legges til kjøpsprisen. Når du kjøper bolig er det bare lånegebyret som kan trekkes fra på skattemeldingen. Lånegebyret er normalt forhåndsutfylt i skattemeldingen.

Tinglysningsgebyr og dokumentavgift legges til kjøpsprisen, og vil redusere gevinst ved senere salg. Normalt er det ikke det så veldig interessant, i og med at egen bolig normalt kan selges skattefritt.

NB: Hvis dere senere refinansierer lånet, kan dere kreve fradrag for tinglysningsgebyr og takst.

7. Kan jeg selge boligen min skattefritt?

Hvis du oppfyller kravene til skattefritt salg av bolig kan du selge den skattefritt.

Disse kravene er at du må ha eid eiendommen i mer enn ett år og at du har brukt den som egen boligeiendom i minst ett av de to siste årene før salg (eller annen realisasjon). Det vil si at flere bruksperioder innenfor de siste to årene før salget kan legges sammen, og at det ikke er krav om at brukstiden skal være sammenhengende.

8. Kan jeg føre opp fradrag jeg glemte i fjor?

Du kan selv endre opplysninger i «tidligere leverte» skattemeldinger i tre år etter leveringsfristen for skattemelding. Siste frist for å egenrette skattemeldingen for 2018 går ut 30. april 2022 for lønnstaker og pensjonister.

9. Fradrag for utgifter til aksjehandel

Det er fradragsrett for utgifter du har i forbindelse med aksjeinvesteringene. Utgifter som kan henføres til kjøp og salg (kurtasje) fardragsføres i forbindelse med salget. Andre utgifter kan det kreves fradrag for løpende, det vil si det året de påløper. Dette kan f.eks være utgifter til å holde seg oppdatert i markedet (finansavisen, dagens næringsliv etc), spesiell programvare for aksjehandel, abonnement på realtidskurser ved ulike børser mv.

10. Har jeg krav på pendlerfradrag?

Dersom du av hensyn til ditt arbeid må bo utenfor hjemmet, kan du ha krav på fradrag for merkostnader som dette medfører, for eksempel utgifter til mat, overnatting og besøksreiser til hjemmet. Det ble en innstramming i reglene fra 2018 ved at du ikke lenger kan kreve fradrag for mat ved privat overnatting med kokemuligheter.

Vilkårene for å anse som pendler er kompliserte, hvor det blant annet stilles krav til type bolig på arbeidsstedet og pendlerhyppighet. Det er i tillegg ulike vilkår avhengig av om du anses som en familiependler eller enslig pendler.

Benytt deg av din medlemsfordel

Econa har et samarbeid med Skattebetalerforeningens sitt heleide advokatfirma hvor du som er Econamedlem kan få gratis skatterådgivning. Det eneste du trenger å gjøre for å benytte deg av tilbudet er å sende din forespørsel til skatt@econa.no Dermed kan du få den hjelpen du trenger – og ha Skattebetalerforeningens eksperter i ryggen.